BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#2659
Na osnovu člana 17. tačka 22. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj ... 2018. godine, utvrdilo


K R I T E R I J E
za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini


POGLAVLJE I – OPĆE ODREDBE O OCJENJIVANJU

Član 1.
(Predmet)
Kriterijima za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Kriteriji) utvrđuju se nadležnost za ocjenjivanje rada tužilaca, elementi ocjene rada tužilaca i evidencije o njihovim ostvarenim radnim rezultatima i odsustvima s posla.

Član 2.
(Svrha ocjenjivanja)
(1) Ocjenjivanje rada obuhvata procjenu stručne i profesionalne sposobnosti tužioca, u cilju unaprijeđenja stručnih i profesionalnih sposobnosti tužioca, napredovanja i utvrđivanja potreba za obukom.

(2) Podaci i informacije prikupljeni prilikom ocjenjivanja rada koristit će se za potrebe komisija, radnih grupa i drugih tijela Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: VSTV BiH).

(3) Pojedinačna ocjena rada tužioca neće se objavljivati.

Član 3.
(Obim primjene Kriterija)
Kriteriji će se primjenjivati prilikom ocjenjivanja rada tužilaca svih tužilaštava u Bosni i Hercegovini.

Član 4.
(Izuzeci od ocjenjivanja)
(1) Tužilac neće biti ocijenjen ukoliko je tokom perioda ocjenjivanja na obavljanju funkcije proveo manje od jedne polovine perioda ocjenjivanja.

(2) Tužilac koji u vrijeme ocjenjivanja više ne obavlja funkciju u pravosuđu neće se ocjenjivati osim ukoliko on to sam ne zatraži do trenutka prestanka obavljanja funkcije.

Član 5.
(Ocjenjivač)
(1) Ocjenjivanje rada tužioca obavljat će glavni tužilac u tužilaštvu u kojem je tužilac obavljao funkciju veći dio perioda ocjenjivanja (u daljnjem tekstu: ocjenjivač).

(2) Ocjenjivač će ocijeniti rad tužioca iz stava (1) ovog člana za cijeli period ocjenjivanja, tako što će odmah po okončanju perioda ocjenjivanja pribaviti sve potrebne podatke za ocjenjivanje (ostvarenje orijentacijske norme i podatke za sljedeće parametre: kvalitet odluka, odnos prema radu, posebni slučajevi ocjenjivanja i odsustva u skladu sa članom 17. ovih Kriterija od tužilaštva u kojem je tužilac radio kraći dio perioda.

(3) U slučaju da je tužilac čiji se rad ocjenjuje obavljao funkciju u dva tužilaštva u podjednakom trajanju u toku perioda ocjenjivanja, ocjenjivanje rada tužioca će obavljati glavni tužilac u tužilaštvu u kojem tužilac obavlja funkciju u vrijeme provođenja postupka ocjenjivanja.

(4) Ocjenjivač iz stava (3) ovog člana odmah će po okončanju perioda ocjenjivanja pribaviti od drugog tužilaštva potrebne podatke za ocjenjivanje (ostvarenje orijentacijske norme i podatke za parametre: kvalitet odluka, odnos prema radu, posebni slučajevi ocjenjivanja i odsustva u skladu sa članom 17. ovih Kriterija) koje je tužilaštvo od kojeg se traže obavezno dostaviti bez odlaganja.

(5) Glavni tužilac od kojeg su zatraženi podaci iz stava (2) i (4) ovog člana obavezan je dostaviti ih ocjenjivaču bez odlaganja.

(6) Ukoliko u vrijeme provođenja postupka ocjenjivanja nije imenovan glavni tužilac ili je glavni tužilac odsutan sa funkcije, ocjenjivanje rada će obavljati tužilac koji obavlja dužnost glavnog tužioca.

Član 6.
(Ocjenjivanje rada novoimenovanog tužioca)
U slučaju da je tužilac čiji se rad ocjenjuje prethodno obavljao pravosudnu funkciju u sudu ili je radio van pravosuđa u podjednakom ili kraćem trajanju u toku perioda ocjenjivanja, ocjenjivanje rada tužioca za vrijeme provedeno od imenovanja u tužilaštvu do kraja perioda ocjenjivanja obavljat će glavni tužilac u tužilaštvu u kojem tužilac obavlja funkciju u vrijeme provođenja postupka ocjenjivanja, srazmjerno vremenu provedenom na funkciji tužioca.

Član 7.
(Konsultacije prilikom ocjenjivanja tužilaca)
(1) Ocjenjivač može pribaviti mišljenje u postupku ocjenjivanja od zamjenika glavnog tužioca, šefova odjela/odsjeka i konsultativnih tužilaca. Ukoliko u tužilaštvu nisu formirani tužilački odjeli, glavni tužilac može pribaviti mišljenje stručnog kolegija tužilaštva.

(2) Ukoliko ocjenjivač nije obavljao funkciju glavnog tužioca u većem dijelu perioda ocjenjivanja, ocjenjivanje će se obavljati nakon obavljenih konsultacija sa osobom koja je obavljala dužnost glavnog tužioca u većem dijelu perioda ocjenjivanja, ukoliko je to moguće i svrsishodno.

(3) Ocjenjivač će evidentirati obavljene konsultacije sa osobom koja je obavljala dužnost glavnog tužioca, iz stava (2) ovog člana, na pratećem Obrascu za ocjenjivanje rezultata rada tužilaca.

Član 8.
(Objektivnost i nepristrasnost)
Ocjenjivač je odgovoran za tačnost podataka i objektivnost ocjene.

Član 9.
(Elementi ocjene rada)
Tužioci će biti ocijenjeni po elementima ocjene rada koji su propisani ovim Kriterijima.


POGLAVLJE II – EVIDENCIJE O OSTVARENIM RADNIM REZULTATIMA I ODSUSTVIMA TUŽILACA S POSLA
Član 10.
(Dosije za ocjenjivanje)
(1) Podaci o radu i odsustvima tužioca vode se u tužilaštvu na obrascima koji su propisani ovim Kriterijima u posebnom ličnom dosijeu odvojeno za svakog tužioca. Svaki dosije ima svoj broj u upisniku (AO upisnik - obrazac broj 1) za period ocjenjivanja. Na omotu dosijea upisuje se naziv tužilaštva, ime i prezime tužioca i broj iz upisnika s podbrojem fascikla.

(2) Glavni tužilac je odgovoran za organizaciju i nadzor nad redovnim unošenjem podataka u obrasce i dosije i njihovu tačnost.

Član 11.
(Evidencija o ostvarenoj godišnjoj orijentacijskoj normi)
(1) U obrazac evidencije o statističkim radnim rezultatima tužioca tužioca (obrazac broj 2) unosi se podatak o godišnjoj orijentacijskoj normi koja se obračunava za period ocjenjivanja u skladu sa Pravilnikom o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

(2) Uz obrazac evidencije o statističkim radnim rezultatima tužioca tužilaštvo ulaže u fascikl posebno:

a) Popunjeni obrazac tabele za obračun orijentacijske norme koju propisuje VSTV BiH (obrazac broj 5);
b) Izvještaj za izračunavanje orijentacijske norme za rad tužilaca iz Sistema za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima (TCMS);
c) Odluke glavnog tužioca o posebnom vrednovanju.

Član 12.
(Evidencija o realizaciji godišnjeg plana rješavanja starih predmeta)
(1) U obrazac evidencije o statističkim radnim rezultatima tužioca (obrazac broj 2) za tužioca se unosi i podatak o procentu realizacije plana rješavanja, odnosno Akcionog plana za rad na predmetima ratnih zločina, u skladu sa Uputstvom za izradu planova za rješavanje starih predmeta u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

(2) Uz obrazac evidencije o statističkim radnim rezultatima tužioca prilaže se u fascikl i Izvještaj o realizaciji plana u periodu izvještavanja iz Sistema za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima (TCMS).

Član 13.
(Evidencije o analitičkoj ocjeni rada)
(1) Ocjenjivač bilježi svoja zapažanja i obrazloženja za dodjelu bodova prema svakom elementu analitičke ocjene rada iz člana 20. stav (3) na posebnom obrascu (obrazac broj 3) za pojedinačni predmet u cilju formiranja građe za analitičku ocjenu rada.

(2) Ocjenjivač na posebnom obrascu (obrazac broj 4) evidentira dodijeljeni broj bodova i unosi obrazloženje prema svakom elementu analitičke ocjene rada iz člana 20. stav (3).


Član 14.
(Evidencija o statističkom kvalitetu odluka tužilaca)
(1) Evidencija o kvalitetu odluka tužioca sastoji se iz evidencije o kvalitetu optužnica, evidencije o kvalitetu prijedloga podnesenih sudu za izricanje odgojnih mjera i maloljetničkog zatvora i uputa glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela ili šefa odsjeka i pismenih primjedbi Republičkog tužilaštva RS-a i Federalnog tužilaštva FBiH stavljenih u konkretnom predmetu u okviru obavljanja nadzora i postupanja po pravnim lijekovima, kao i evidencije o kvalitetu naredbi o neprovođenju istraga i naredbi o obustavi istraga.

(2) Evidencija o kvalitetu optužnica tužioca sastoji se iz evidencije broja ukupno podignutih optužnica i broja pravosnažnih osuđujućih, odbijajućih i oslobađajućih presuda i broja pravosnažnih rješenja o odbijanju optužnice.

(3) Evidencija o kvalitetu odluka tužioca koji radi na maloljetničkom referatu sastoji se iz evidencije ukupnog broja podnesenih prijedloga za izricanje odgojnih mjera ili kazni maloljetničkog zatvora i broja prihvaćenih, odnosno neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda.

(4) Evidencija o kvalitetu naredbi o neprovođenju istraga i naredbi o obustavi istraga sastoji se iz evidencije ukupnog broja ovih odluka i ukupnog broja rješenja glavnih tužilaca o usvajanju i odbijanju pritužbi na ove odluke.

(5) Evidencija uputstava iz člana 23. ovih Kriterija sadrži hronološki pregled pismenih primjedbi tužilaštva, uputstava glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela ili šefa odsjeka, izjašnjenja tužioca o uputstvima i informacije glavnog tužioca o postupanju tužioca po uputstvima, s naznakom broja tužilačkog predmeta (negativni bodovi).

(6) O predmetima iz stavova (1), (2), (3), (4) i (5) ovog člana tužilaštvo vodi posebnu evidenciju i vrši obračun na obrascu koji propisuje VSTV BiH (obrazac broj 2).

(7) Uz obrazac evidencije o statističkom kvalitetu tužilačkih odluka tužilaštvo prilaže u dosije ocijenjivanog tužioca: Popunjeni obrazac tabele za obračun statističkog kvaliteta odluka koju propisuje VSTV BiH (obrazac broj 6).

Član 15.
(Evidencija o odsustvima s posla)

Evidencija o odsustvima tužilaca s posla (obrazac broj 7) sastoji se iz tabelarnog prikaza odsustava, iskazanih u danima, po sljedećim osnovama:

a) vrijeme provedeno na godišnjem odmoru;
b) vrijeme provedeno na bolovanju ili na porodiljskom dopustu;
c) vrijeme provedeno na obilježavanju državnih i vjerskih praznika;
d) vrijeme provedeno na obaveznoj godišnjoj edukaciji ili u svojstvu edukatora;
e) vrijeme učestvovanja u radu u tužilačkim timovima oformljenim za pojedinačni predmet;
f) vrijeme provedeno na radu u VSTV BiH-u;
g) vrijeme provedeno na raznim drugim odsustvima, odobrenim u skladu s pozitivnim pravnim propisima, na osnovu odluke glavnog tužioca ili VSTV BIH-a.POGLAVLJE III – ELEMENTI OCJENE RADA TUŽILACA

A. ELEMENTI OCJENE I BODOVANJE

Član 16.
(Elementi ocjene rada tužilaca)
(1) Tužioci Tužilaštva BiH, tužioci kantonalnih i okružnih tužilaštava, tužioci Tužilaštva Brčko Distrikta BiH te tužioci Posebnog odjela Republičkog tužilaštva RS i tužioci Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH ocjenjivat će se prema slijedećim elementima ocjene rada:

a) Ostvarenje orijentacione norme;
b) Realizacija Plana rješavanja starih predmeta;
c) Analitička ocjena;
d) Statistički kvalitet odluka.

(2) Elementi ocjene rada iz stava (1) ovog člana vrednuju se slijedećim brojem bodova:

a) Ostvarenje orijentacione norme (od 0 do 30 bodova);
b) Realizacija Plana rješavanja starih predmeta (od 0 do 10 bodova);
c) Analitička ocjena (od 0 do 30 bodova);
d) Statistički kvalitet odluka (od 0 do 30 bodova).B. KVANTITET RADA

Član 17.
(Ostvarena godišnja orijentacijska norma tužioca)
(1) Ostvarena orijentacijska norma obračunavat će se prema Pravilniku o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

(2) Na osnovu ostvarene orijentacijske norme, tužiocu će se dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a) do 50% ostvarene orijentacijske norme 0 bodova;
b) 51-60% ostvarene orijentacijske norme 5 bodova;
c) 61-70% ostvarene orijentacijske norme 10 bodova;
d) 71-80% ostvarene orijentacijske norme 15 bodova;
e) 81-90% ostvarene orijentacijske norme 20 bodova;
f) 91-100% ostvarene orijentacijske norme 25 bodova;
g) Više od 100% ostvarene orijentacijske norme 30 bodova.

(3) Ocjena rada tužioca ne može biti umanjena ako postoje opravdani razlozi za neispunjenje norme koji su navedeni u članu 20. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, ukoliko je tužilac u periodu ocjenjivanja bio zadužen nedovoljnim brojem predmeta za ispunjenje propisane godišnje orijentacijske norme, odnosno 100% propisane orijentacione norme, tužilac će se ocjenjivati u skladu sa stavom (7) ovog člana i članom 18. ovih Kriterija.

(5) Ukoliko je tužilac zbog opravdanih odsustava s posla, u skladu sa članom 20. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, proveo na radu više od jedne polovine perioda ocjenjivanja, a manje od ukupnog perioda ocjenjivanja, uslijed čega nije donio broj odluka koji odgovara godišnjem rezultatu rada tužilaca, bodovat će se sa najviše 20 bodova ako je broj donesenih odluka proporcionalan vremenu provedenom na radu.

(6) Ukoliko je tužilac iz stava (5) ovog člana donio manji broj odluka od broja odluka koji bi bio proporcionalan vremenu provedenom na radu, bodovat će se brojem bodova koji odgovara procentu ostvarene orijentacijske norme za vrijeme provedeno na radu.

(7) Tužilac koji nije mogao ostvariti normu zbog nedovoljnog broja predmeta u radu, prema članu 20. tačka c) Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, bodovat će se najviše sa 20 bodova.

(8) Glavni tužilac će, prilikom utvrđivanja rezultata rada tužilaca na osnovu stavova (5), (6), i (7) ovog člana, u svojoj ocjeni posebno obrazložiti razloge takvog bodovanja.


Član 18.
(Nedovoljan broj predmeta u radu)
(1) Tužilac nije mogao ostvariti normu zbog nedovoljnog broja predmeta u radu, prema članu 20. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, ukoliko je u periodu ocjenjivanja bio zadužen s brojem predmeta čijim rješavanjem ne bi ostvario godišnju normu.

(2) Tužilac koji nije mogao ostvariti normu zbog nedovoljnog broja predmeta u radu, bodovat će se na osnovu procenta predmeta u kojima je tužilac donio tužilačku odluku (procent riješenih predmeta), bez obzira na vrstu tužilačke odluke, u odnosu na broj predmeta u radu u periodu ocjenjivanja, kako slijedi:

a) do 60% riješenih predmeta 0 bodova;
b) 61-70% riješenih predmeta 5 bodova;
c) 71-80% riješenih predmeta 10 bodova;
d) 81-90% riješenih predmeta 15 bodova;
e) 91-100% riješenih predmeta 20 bodova.

(3) Ocjenjivač će, prilikom utvrđivanja rezultata rada tužilaca na osnovu ovog člana Kriterija, u svojoj ocjeni posebno navesti da je ocjenjivanje rada provedeno u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu tužioca, objasniti uzroke nastanka takvih okolnosti i obrazložiti bodovanje prema stavu (2) ovog člana.

(4) Prilikom obračuna procenta iz stava (2) ovog člana, ne uzimaju se u obzir KTN predmeti kao ni predmeti koji nisu obuhvaćeni planom rješavanja starih predmeta u tekućoj godini.


Član 19.
(Realizacija plana rješavanja starih predmeta)
(1) Na osnovu realizacije Plana rješavanja starih predmeta prema starosti inicijalnog akta (prijave, izvještaji i naredbe o istragama) odnosno predmeta iz Akcionog plana za rad na predmetima ratnih zločina tužiocu će se dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a) do 60% realizacije Plana 0 bodova;
b) 61-65% realizacije Plana 2 bodova;
c) 66-70% realizacije Plana 3 bodova;
d) 71-75% realizacije Plana 4 bodova;
e) 76-80% realizacije Plana 5 bodova;
f) 81-85% realizacije Plana 6 bodova;
g) 86-90% realizacije Plana 7 bodova;
h) 91-95% realizacije Plana 8 bodova;
i) 96-99% realizacije Plana 9 bodova;
j) 100% realizacije Plana 10 bodova.

(2) VSTV BiH utvrđuje koji se predmeti smatraju starim predmetima u tužilaštvima.

(3) Tužiocima u tužilaštvima koja nemaju obavezu da izrade plan rješavanja starih predmeta dodijeliti će se 10 bodova za ovaj element ocjene, pod uslovom da su se predmeti uzimali u rad po starosti inicijalnog akta.

(4) U tužilaštvima koja imaju obavezu da izrade plan rješavanja starih predmeta, tužiocu koji nije obuhvaćen ovim planom dodijeliti će se 10 bodova, pod uslovom da su se u rad uzimali predmeti po starosti inicijalnog akta.

C. KVALITET RADA

Član 20.
(Analitička ocjena)
(1) Analitička ocjena utvrđuje se na osnovu pregleda ukupno 5 predmeta, i to 3 (tri) predmeta sa odlukom iz perioda ocjenjivanja nasumično odabranih iz TCMS-a od strane glavnog tužioca, te 2 (dva) predmeta sa odlukom iz perioda ocjenjivanja koje izabere tužilac čiji rad se ocjenjuje.

(2) Predmeti koje nasumično odabere glavni tužilac obuhvatit će različita krivična djela i različite vrste odluka tužioca.

(3) Analitička ocjena utvrđuje se na osnovu slijedećih elemenata:
a) ispunjenost zakonskih elemenata u tužilačkim odlukama;
b) sposobnost utvrđivanja odlučnih činjenica bitnih za donošenje tužilačkih odluka;
c) sposobnost rješavanja kompleksnih predmeta;
d) brzina donošenja odluka i poštivanje zakonskih rokova;
e) sposobnost organizaciije i efikasnog vođenja istraga na proaktivan način;
f) stručni nivo tužilačke odluke, pokazano pravno znanje i korištenje pravnih lijekova.

(4) Tužiocu se po svakom elementu iz stava (1) za tačke a) do f) mogu dodjeliti bodovi u rasponu od: 0, 1, 2, 3, 4 ili 5 bodova.

(5) Tužiocu se po osnovu elementa ocjene rada Analitička ocjena može dodjeliti ukupno 30 bodova.
Član 21.
(Ostvareni kvalitet optužnica)
(1) Kvalitet optužnica tužioca ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe, optuženi oslobođen od optužbe, te na osnovu broja pravosnažnih rješenja o odbijanju optužnica, srazmjerno ukupnom broju podignutih optužnica u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a) preko 50% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda - 0 bodova;
b) od 50 do 31% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda - 5 bodova;
c) od 30 do 21% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda - 10 bodova;
d) od 20 do 11% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda - 20 bodova;
e) do 10% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda - 30 bodova.

(2) Kvalitet odluka tužioca koji radi na maloljetničkom referatu ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podnesenih prijedloga za izricanje odgojnih mjera i maloljetničkog zatvora i ukupnog broja prihvaćenih, odnosno neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda u ocjenjivanom periodu, na način propisan u stavu (1) ovog člana.

(3) Kvalitet optužnica tužilaca koji rade na predmetima privrednog kriminala, organiziranog kriminala i ratnih zločina ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe te optuženi oslobođen od optužbe, srazmjerno ukupnom broju podignutih optužnica u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a) preko 60% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 0 bodova;
b) od 60 do 51% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 5 bodova;
c) od 50 do 41% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 10 bodova;
d) od 40 do 26% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 20 bodova;
e) do 25% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 30 bodova.

(4) Potvrđenom optužnicom smatra se optužnica koja je i djelimično potvrđena, a osuđujućom presudom presuda koja je u pojedinim tačkama i u odnosu na pojedine osobe osuđujuća.

(5) Odbijajućom presudom smatra se presuda koju je svojim propustima u sadržaju optužnice uzrokovao postupajući tužilac.

(6) Oslobađajuća presuda iz stava (1) ovog člana vrednuje se tužiocu po čijem optužnom aktu sud donese takvu presudu.

(7) U odluke suda o obustavljanju postupka iz stava (2) ovog člana ne mogu se uračunati odluke o obustavljanju postupka koje su donijete po prijedlogu tužioca.

Član 22.
(Ostvareni kvalitet naredbi o neprovođenju i obustavi istraga)
(1) Kvalitet naredbi tužioca o neprovođenju istrage i naredbi o obustavi istrage ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja ovih odluka koje su donijete u ocjenjivanom periodu i ukupnog broja rješenja o uvažavanju pritužbi na ove naredbe koja glavni tužilac donese u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a) preko 50% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 0 bodova;
b) od 50 do 31% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 5 bodova;
c) od 30 do 21% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 10 bodova;
d) od 20 do 11% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 20 bodova;
e) do 10% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 30 bodova.

(2) Ukoliko tužilac nije imao nijednu pritužbu na donesene naredbe o neprovođenju i obustavi istrage, dodijelit će mu se 30 bodova.

(3) Uvaženom pritužbom smatra se pritužba iz stava (1) ovog člana koju je glavni tužilac, odnosno kolegij tužilaca u cijelosti prihvatio kao osnovanu.

Član 23.
(Statistički kvalitet odluka tužioca – negativni bodovi)
(1) Ukupni broj bodova koji je ostvaren na osnovu člana 21. i 22. ovih Kriterija umanjuje se za 1 bod za svaku podignutu optužnicu odnosno podneseni prijedlog sudu bilo koje vrste ili bilo koji akt koji u okviru rada na predmetu napiše tužilac u periodu ocjenjivanja prije čijeg podnošenja sudu ili drugom nadležnom organu glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca, šef odjela ili šef odsjeka zatraži pismenim uputstvom od postupajućeg tužioca da se isti izmjeni ili dopuni u bitnim elementima, odnosno ako tužilac entitetskog tužilaštva prije ili poslije dostavljanja sudu ili drugom nadležnom organu zatraži pismenim uputstvom od postupajućeg tužioca da se optužnica ili prijedlog izmjeni ili dopuni u bitnim elementima ili ukaže na bitne propuste.

(2) Glavni tužilac vodi za svakog tužioca evidenciju na posebnom obrascu (obrazac broj 8) koji propisuje VSTV BiH o broju i sadržaju izdatih pismenih uputstava iz stava (1) ovog člana glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela ili šefa odsjeka postupajućem tužiocu, i ova evidencija sadrži informaciju o izjašnjenju tužioca po uputstvu kao i o načinu na koji je tužilac postupio u skladu sa pismenim uputstvom.

(3) Glavni tužilac na obrascu za ocjenjivanje rada prikazuje broj negativnih bodova i podatke o broju izdatih pismenih uputstava i primjedbi iz stava (1) ovog člana na osnovu evidencija iz stava (2) ovog člana, uključujući i izjašnjenje da u ovim evidencijama nisu zabilježena predmetna uputstva i primjedbe.Član 24.
(Način računanja ostvarenih bodova po osnovu statističkog kvaliteta tužilačkih odluka)
(1) Ocjena za statistički kvalitet odluka tužioca utvrđuje se na osnovu ostvarenog kvaliteta optužnica i ostvarenog kvaliteta naredbi o neprovođenju i obustavi istraga tako što se ustanovi prosječna vrijednost ostvarenih bodova na osnovu člana 21. i 22. ovih Kriterija i umanji se za broj negativnih bodova koji budu dodijeljeni tužiocu prema članu 23. ovih Kriterija.

(2) Ostvareni kvalitet optužnica utvrđuje se na osnovu obračuna prosječne vrijednosti ostvarenih bodova prema parametrima iz člana 21. stav (1) i (3) ovih Kriterija.

(3) Rezultati tužioca po osnovu kvaliteta odluka će se ocijeniti bodovanjem po jednoj od odredaba ovih Kriterija koje su navedene u stavu (1) ovog člana ukoliko tužilac u toku perioda ocjenjivanja nije donosio neke od odluka koje su predviđene u tim odredbama.

(4) Tužiocu će se dodijeliti 30 bodova na osnovu kvaliteta odluka ukoliko tužilac po odluci glavnog tužioca nije radio na predmetima koji podliježu provjeri kvaliteta, a radi se o predmetima koji su normirani po Pravilniku o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

Član 25.
(Ukupni broj bodova po osnovu kvaliteta rada)
Ukupan broj bodova za kvalitet rada tužioca utvrđuje se na osnovu zbira broja bodova ostvarenog prema članu 20. ovih Kriterija i broja bodova koji je obračunat prema članu 24. ovih Kriterija.

POGLAVLJE IV – ELEMENTI OCJENE RADA TUŽILACA FEDERALNIH I
REPUBLIČKIH TUŽILACA

Član 26.
(Elementi ocjene rada tužilaca
Federalnog tužilaštva Federacije BiH i Republičkog tužilaštva RS)
(1) Tužioci Federalnog tužilaštva FBiH i Republičkog tužilaštva RS, izuzev tužilaca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH i Posebnog odjela Republičkog tužilaštva RS, ocjenjivat će se po sljedećim elementima ocjene rada:

a) ostvarena ažurnost i efikasnost rada na predmetima prema članu 15. stav 1. Pravilnika o orjentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH;

b) analitička ocjena kvaliteta rada na predmetima.

(2) Elementi ocjene rada iz stav 1. tačka a) ovog člana vrednuje u rasponu od 30 do 60 bodova

(3) Analitička ocjena kvaliteta rada vrednuje se u rasponu od 35 do 70 bodova.


Član 27.
(Ostvarenje ažurnosti i efikasnosti)
Na osnovu ostvarene ažurnosti i efikasnosti tužiocima Federalnog tužilaštva FBiH i Republičkog tužilaštva RS, izuzev tužilaca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH i Posebnog odjela Republičkog tužilaštva RS, prema članu 15. stav 1. Pravilnika o orjentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH dodijelit će se slijedeći broj bodova kako slijedi:

a) ostvarena potpuna ažurnost odnosno riješeno 100% svih predmeta na kraju godine - 60 bodova;
b) ostvarena ažurnost u iznosu od 91-99% zaduženih predmeta na kraju godine - 50 bodova;
c) ostvarena ažurnost u iznosu od 81-90% zaduženih predmeta na kraju godine - 45 bodova;
d) ostvarena ažurnost u iznosu od 71-80% zaduženih predmeta na kraju godine - 40 bodova;
e) ostvarena ažurnost u iznosu do 70% zaduženih predmeta na kraju godine - 30 bodova;

Član 28.
(Analitička ocjena kvaliteta rada)
(1) Analitička ocjena kvaliteta rada Tužilaca Federalnog tužilaštva FBiH i Republičkog tužilaštva RS, izuzev tužilaca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH i Posebnog odjela Republičkog tužilaštva RS, utvrđuje se na osnovu sljedećih elemenata:

a) kvalitet datih pravnih mišljenja i datih upustava u vršenju nadzora na osnovu odredbi Zakona o Federalnom tužilaštvu FBiH i Zakona o tužilaštvima RS.
b) sposobnosti obavljanja tužilačkog posla u zastupanju pred nadležnim vrhovnim sudom
c) sposobnosti rješavanja kompleksnih pravnih problema
d) kvalitet i sadržajnost datih mišljenja u fazi izjašnjavanja po žalbama u predmetima pred Vrhovnim sudom;
e) efikasnosti i djelotvornosti radnji koje preduzima u oviru nadležnosti;
f) kvalitet pisanja i objašnjnja izjavljenih pravnih lijekova;
g) poštivanje zakonskih rokova i rokova propisanih uputstvima glavnog tužioca u radu na predmetima.

(2)Tužiocu se po svim elementima iz stava 1) tačka a) – g) može dodijeliti broj bodova od 5 do 10.

(3) Analitička ocjena kvaliteta utvrđuje se na osnovu pregleda ukupno 5 predmeta i to 3 nasumično odabrana predmeta iz perioda ocjenjivanja i 2 predmeta koje odabere ocjenjivani tužilac.


POGLAVLJE V – UTVRĐIVANJE OCJENE RADA, MJERE ZA UNAPRIJEĐENJE RADA

Član 29.
(Utvrđivanje ocjene rada )
(1) Ocjena rada tužilaca Tužilaštva BiH, tužilaca kantonalnih i okružnih tužilaštava, tužilaca Tužilaštva Brčko Distrikta BiH, te tužilaca Posebnog odjela Republičkog tužilaštva RS i tužilaca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH formira se na osnovu zbira bodova po pojedinačnim elementima ocjenjivanja, kako slijedi:

a) do 55 bodova nezadovoljavajuće obavlja tužilačku funkciju;
b) 56–70 bodova zadovoljavajuće obavlja tužilačku funkciju;
c) 71–85 bodova dobro obavlja tužilačku funkciju;
d) 86–96 bodova uspješno obavlja tužilačku funkciju;
e) 97 -100 bodova izuzetno uspješno obavlja tužilačku funkciju.

(2) Tužiocu se obračunavaju bodovi i utvrđuje ocjena rada za period ocjenjivanja na način kako je to predviđeno u posebnom obrascu (obrazac broj 9) koji je sastavni dio ovih Kriterija.

Član 30.
(Utvrđivanje ocjene rada federalnih i republičkih tužilaca )
Ocjena rada tužilaca Federalnog tužilaštva FBiH i Republičkog tužilaštva RS, izuzev tužilaca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH i Posebnog odjela Republičkog tužilaštva RS, formira se na osnovu zbira ostvarenih bodova po pojedinačim elementima ocjenjivanja i to:

a) do 65 bodova nezadovoljavajuće obavlja tužilačku funkciju;
b) 66 – 75 bodova zadovoljavajuće obavlja tužilačku funkciju;
c) 76– 90 bodova dobro obavlja tužilačku funkciju;
d) 91– 120 bodova uspješno obavlja tužilačku funkciju;
e) 121-130 bodova izuzetno uspješno obavlja tužilačku funkciju

Član 31.
(Mjere za unaprijeđenje rada)
(1) Ocjenjivač je dužan u svojoj ocjeni rada navesti moguće i potrebne mjere za unaprijeđenje rada svakog ocijenjenog tužioca.

(2) Ocjenjivač je dužan u svojoj ocjeni rada za tužioca ocijenjenog ocjenom “nezadovoljavajuće obavlja tužilačku funkciju” navesti mjere za unaprijeđenje rada tužioca (na primjer: promjena referata, organizovanje interne edukacije u tužilaštvu, dodatna specifična obuka, itd.) uključujući i angažman konsultativnog tužioca ako ocijeni da mu je potreban dodatni period stručne pomoći i podrške.

Član 32.
(Postupak ocjenjivanja)
VSTV BiH će donijeti poseban Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca, šefova odjela/odsjeka i tužilaca.

POGLAVLJE VI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.
(Obavezujuća uputstva i tumačenja)
VSTV BiH davat će uputstva i tumačenja u pogledu pitanja koja se odnose na primjenu ovih Kriterija.
Član 34.
(Prestanak važenja)
Kriteriji za ocjenu rada tužilaca u Bosni i Hercegovini, Broj: 06-09-1-633-3/2017 od 16. 11. 2017. godine (Prečišćeni tekst) će prestati važiti nakon što se okonča postupak ocjenjivanja rada za 2018. godinu.

Član 35.
(Stupanje na snagu)
Kriteriji stupaju na snagu 8 (osam) dana nakon njihovog objavljivanja u Službenom glasniku BiH a primjenjivati će se za ocjenjivanje rezultata rada počev od 01.01. 2019. godine.


Broj: xxxx/2018
Sarajevo, 2018.godine Predsjednik


Milan Tegeltija
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]