BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#2661
NACRT

Na osnovu člana 17. tačka 22. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj ....2018. godine, utvrdilo


K R I T E R I J E za ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini

P O G L A V LJ E I – O P Ć E O D R E D B E O O C J E NJ I V A NJ U

Član 1.
(Predmet)
Kriterijima za ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: „Kriteriji“) utvrđuju se nadležnost za provođenje ocjenjivanja, elementi ocjene rada i evidencije o ostvarenim radnim rezultatima i odsustvima sa rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka.

Član 2.
(Svrha ocjenjivanja)
(1) Ocjenjivanje rada obuhvata procjenu stručne i profesionalne sposobnosti glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka, u cilju unaprijeđenja stručnih i profesionalnih sposobnosti, napredovanja i utvrđivanja potreba za obukom.

(2) Podaci i informacije prikupljeni prilikom ocjenjivanja rada koristit će se za potrebe komisija, radnih grupa i drugih tijela Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: „VSTV BiH“).

(3) Pojedinačna ocjena rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela/odsjeka neće se objavljivati.

Član 3.
(Obim primjene Kriterija)
(1) Kriteriji će se primjenjivati prilikom ocjenjivanja glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini

(2) VSTV BiH će donijeti posebne Kriterije za ocjenjivanje rada glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog tužilaštva Republike Srpske i Tužilaštva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.


Član 4.
(Izuzeci od ocjenjivanja)
(1) Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i šef odjela/odsjeka ne ocjenjuje se kao nosilac te funkcije ukoliko je na funkciji bio kraće od jedne polovine perioda ocjenjivanja.

(2) Podaci o rezultatima rada nosioca pravosudne funkcije koje je on ostvario tokom kraćeg dijela perioda ocjenjivanja, u vezi sa individualnim radom na predmetima prilikom obavljanja rukovodilačke funkcije iz stava (1) ovog člana¬¬, obavezno se koriste prilikom utvrđivanja godišnje ocjene rada, zajedno sa podacima o njegovim rezultatima rada ostvarenim na drugoj funkciji koju je obavljao veći dio perioda ocjenjivanja.

(3) Glavni federalni tužilac odnosno glavni republički tužilac ocjenjuje rad tužioca koji je vršilac dužnosti glavnog tužioca u kantonalnom odnosno okružnom tužilaštvu u vrijeme provođenja postupka ocjenjivanja u skladu sa stavom (1) i (2) ovog člana.

(4) Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i šefovi odjela/odsjeka koji u vrijeme ocjenjivanja više ne obavljaju funkciju u pravosuđu neće se ocjenjivati, osim ukoliko oni to sami ne zatraže do trenutka prestanka obavljanja funkcije.

Član 5.
(Ocjenjivač)
(1) Glavni federalni tužilac odnosno glavni republički tužilac ocjenjuje rad glavnih tužilaca kantonalnih i okružnih tužilaštava.

(2) Glavni tužilac ocjenjuje rezultate rada zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka u tužilaštvu.

(3) Ocjenjivač iz stava (1) odnosno iz stava (2) ovog člana dužan je da prikupi podatke o radnim rezultatima ocjenjivanog nositelja pravosudne funkcije, koje je on ostvario obavljajući drugu pravosudnu funkciju u istom ili drugom tužilaštvu tokom kraćeg dijela perioda ocjenjivanja, shodno članu 5. stavu (4) Kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini, i vrednovati ih prilikom utvrđivanja ocjene rada u skladu sa ovim Kriterijima.

(4) Glavni tužilac od kojeg se zatraže podaci prema stavu (3) ovog člana obavezan je da ih bez odlaganja dostavi ocjenjivaču.

(5) Ocjenjivač je dužan da utvrdi ocjenu rada nosiocu pravosudne funkcije u skladu sa stavom (1), (2) i (3) ovog člana ukoliko je ocjenjivani nosilac pravosudne funkcije veći period ocjenjivanja bio vršilac dužnosti glavnog tužioca, šefa odjela ili odsjeka.

(6) Ukoliko ocjenjivač iz stava (1) odnosno iz stava (2) ovog člana nije obavljao funkciju glavnog tužioca u toku ili u većem dijelu perioda ocjenjivanja, ocjenjivanje se vrši nakon obavljenih konsultacija sa osobom koja je obavljala dužnost glavnog tužioca u većem dijelu perioda ocjenjivanja, ukoliko je to moguće i svrsishodno.

(7) Ocjenjivač će evidentirati obavljene konsultacije sa osobom koja je obavljala dužnost glavnog tužioca, iz stava (6) ovog člana, na pratećem Obrascu za ocjenjivanje rezultata rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka.


Član 6.
(Objektivnost i nepristranost)
Ocjenjivač je odgovoran za tačnost podataka i objektivnost ocjene.

Član 7.
(Elementi ocjene rada)
(1) Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i šef odjela/odsjeka će se ocjenjivati po elementima ocjene rada koji su propisani ovim Kriterijima.

(2) Na osnovu zbira osvojenih bodova po pojedinim elementima ocjenjivanja, formirat će se konačna ocjena rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela/odsjeka.

POGLAVLJE II – EVIDENCIJE O OSTVARENIM RADNIM REZULTATIMA I ODSUSTVIMA GLAVNIH TUŽILACA ZAMJENIKA GLAVNIH TUŽILACA I SEFOVA ODJELA/ODSJEKA S POSLA

Član 8.
(Dosije za ocjenjivanje)
(1) Podaci o radu i odsustvima zamjenika glavnih tužilaca, sefova odjela/odsjeka vode se u tužilaštvu gdje obavlja funkciju na obrascima koji su propisani ovim Kriterijima u posebnom ličnom dosijeu pojedinačno za svakog zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela/odsjeka. Svaki dosije ima svoj broj u upisniku (AO upisnik - obrazac broj 1) za period ocjenjivanja. Na omotu dosijea upisuje se naziv tužilaštva, ime i prezime zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela/odsjeka i broj iz upisnika s podbrojem.

(2) Glavni tužilac je odgovoran za organizaciju i nadzor nad redovnim unošenjem podataka u obrasce i dosije iz stava (1) i njihovu tačnost.

(3) Podaci o radu i odsustvima glavnih kantonalnih i okružnih tužilaca vode se u federalnom i republičkom tužilaštvu na obrascima koji su propisani ovim Kriterijima u posebnom ličnom dosijeu pojedinačno za svakog glavnog okružnog i kantonalnog tužioca. Svaki dosije ima svoj broj u upisniku (AO upisnik - obrazac broj 1) za period ocjenjivanja. Na omotu dosijea upisuje se naziv tužilaštva, ime i prezime glavnog kantonalnog/okružnog tužioca i broj iz upisnika.

(4) Glavni republički i federalni tužilac je odgovoran za organizaciju i nadzor nad redovnim unošenjem podataka u obrasce i dosije iz stava (3) i njihovu tačnost.

POGLAVLJE III – EVIDENCIJE O OSTVARENIM INDIVIDUALNIM RADNIM REZULTATIMA GLAVNIH TUŽILACA, ZAMJENIKA GLAVNIH TUŽILACA I ŠEFOVA ODJELA/ODSJEKA, OSTVARENIM KOLEKTIVNIM RADNIM REZULTATIMA ODJELA/ODSJEKA I TUŽILAŠTAVA U CJELINI I EVIDENCIJE KOJE SE ODNOSE NA ORGANIZACIJU I RUKOVOĐENJE

ODJELJAK A - EVIDENCIJE O OSTVARENIM INDIVIDUALNIM RADNIM REZULTATIMA GLAVNOG TUŽIOCA, ZAMJENIKA GLAVNOG TUŽIOCA I ŠEFOVA ODJELA/ODSJEKA

Član 9.
(Evidencije o ostvarenim radnim rezultatima glavnog tužioca, zamjenika
glavnog tužioca i šefova odjela/odsjeka)
(1) Tužilaštvo je dužno da vodi godišnju evidenciju o ostvarenoj orijentacijskoj normi glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefova odjela/odsjeka, ukoliko su isti obavezni da je ostvare prema članovima 17. stav (1) tačka a), b) i c) i 18. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, kao i evidenciju o kvalitetu odluka i evidenciju o odsustvima za glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela/odsjeka.

(2) Tužilaštvo je dužno da vodi godišnju evidenciju o ostvarenoj orijentacijskoj normi glavnog tužioca u slučajevima kada neposredno rade na predmetima iako prema članu 17. stav (1) tačka d) i stav (2) Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini nema obavezu zaduživanja predmeta i neposrednog rada po predmetima.

Član 10.
(Primjena Kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca za vođenje evidencija)
Na ocjenjivanje individualnih rezultata rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka primjenjuju se odredbe člana 10. do 15 Kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini.

ODJELJAK B - EVIDENCIJE O OSTVARENIM KOLEKTIVNIM RADNIM REZULTATIMA ODJELA/ODSJEKA I TUŽILAŠTVA U CJELINI

Član 11.
(Evidencije o ostvarenim radnim rezultatima odjela/odsjeka i tužilaštva u cjelini)
Tužilaštva su dužna da vode godišnju evidenciju o ostvarenoj kolektivnoj orijentacijskoj normi odjela/odsjeka i tužilaštva u cjelini (obrazac 9) i ostvarenom kvalitetu odluka odjela/odsjeka i tužilaštva u cjelini (obrazac 10)

Član 12.
(Evidencija o ostvarenoj kolektivnoj orijentacijskoj normi i ostvarenom kolektivnom kvalitetu odluka odjela/odsjeka i tužilaštva u cjelini)
(1) Evidencija ostvarene kolektivne orijentacijske norme odjela/odsjeka i tužilaštva u cjelini se sastoji iz podatka o aritmetičkoj sredini ostvarenih orijentacijskih normi, tokom perioda ocjenjivanja, svih tužilaca tužilaštva u skladu s Pravilnikom o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

(2) Evidencija o ostvarenom kolektivnom kvalitetu optužnica tužilaštva odnosno odjela i odsjeka, sastoji se iz podatka o ukupnom broju podignutih optužnica svih tužilaca u tužilaštvu odnosno odjelu/odsjeku tokom perioda ocjenjivanja i ukupnog broja pravosnažnih osuđujućih, odbijajućih i oslobađajućih presuda i broja pravosnažnih rješenja o odbijanju optužnice dostavljenih tužilaštvu u periodu ocjenjivanja.

(3) Evidencija o ostvarenom kolektivnom kvalitetu odluka na maloljetničkom referatu sastoji se iz podatka o ukupnom broju podnesenih prijedloga za izricanje odgojnih mjera ili kazni maloljetničkog zatvora svih tužilaca u tužilaštvu podnesenih u periodu ocjenjivanja i broja prihvaćenih, odnosno neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda dostavljenih tužilaštvu u periodu ocjenjivanja.

(4) Evidencija o kvalitetu naredbi o neprovođenju istraga i naredbi o obustavi istraga sastoji se iz evidencije ukupnog broja ovih odluka i ukupnog broja rješenja glavnih tužilaca o usvajanju i odbijanju pritužbi na ove odluke.

(5) Podatak o ostvarenom kolektivnom kvalitetu odluka tužilaštva se izražava u vidu procenata, odvojeno za podignute optužnice i za prijedloge za izricanje odgojnih mjera ili kazni maloljetničkog zatvora, kao i naredbi o neprovođenju istraga i naredbi o obustavi istraga, u skladu sa članom 14. Kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini.

(6) Evidencija uputstava iz člana 24. ovih Kriterija sadrži hronološki pregled pismenih primjedbi tužilaštva, uputstava glavnog tužioca, izjašnjenja glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela/odsjeka o uputstvima i informacije glavnog tužioca o postupanju glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela/odsjeka po uputstvima, s naznakom broja tužilačkog predmeta.

(7) Evidencija instrukcija glavnog tužioca iz člana 24. ovih Kriterija sadrži hronološki pregled instrukcija glavnog tužioca, izvještaja glavnog tužioca, zamjenika glavnih tužilaca i šefa odjela/odsjeka o postupanju po instrukcijama i informacije glavnog tužioca o postupanju glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela/odsjeka po instrukcijama sa statističkim pokazateljima.

ODJELJAK C - EVIDENCIJE KOJE SE ODNOSE NA ORGANIZACIJU I RUKOVOĐENJE ODJELOM/ODSJEKOM I TUŽILAŠTVOM U CJELINI

Član 13.
(Evidencije u vezi s organizacijom i rukovođenjem odjelom/odsjekom i
tužilaštvom u cjelini)
(1) Tužilaštvo i odjel/odsjek će voditi evidenciju o broju primljenih i riješenih pritužbi na odluke tužilaca u skladu sa članom 17. stav 3. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

(2) Tužilaštvo će voditi evidenciju o broju i strukturi krivičnih djela zaduženih predmeta za svakog tužioca po odjelima/odsjecima.

(3) Tužilaštvo i odjel/odsjek će voditi evidenciju o svim predmetima u kojima je nastupila zastarjelost.

(4) Tužilaštvo i odjel/odsjek će voditi evidenciju o rješavanju starih predmeta.

(5) Tužilaštvo i odjel/odsjek će voditi evidenciju o pristupu pretresima svakog tužioca pojedinačno.

(6) Tužilaštvo i odjel/odsjek će voditi evidenciju o administrativno-stručnoj podršci koju je imao svaki tužilac.

(7) Tužilaštvo i odjel/odsjek će voditi evidenciju o izdatim obaveznim uputstvima i realizaciji istih, evidenciju o dobivenim obaveznim uputstvima neposredno višeg tužilaštva i evidenciju o uspostavljenoj i održavanoj saradnji s agencijama za provođenje zakona i drugim organima, te evidenciju o održavanju Kolegija tužilaštva i odjela/odsjeka.

(8) Evidencije u vezi s organizacijom i rukovođenjem odjelom/odsjekom i tužilaštvom u cjelini vode se na posebnim obrascima (obrazac 11)

POGLAVLJE IV - ELEMENTI OCJENE RADA GLAVNIH TUŽILACA, ZAMJENIKA GLAVNIH TUŽILACA I ŠEFOVA ODJELA/ODSJEKA

Član 14.
(Elementi ocjene rada)
(1) Elementi ocjene rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka u tužilaštvima su:

a) elementi koji se odnose na ostvarenje orijentacione norme; realizaciju Plana rješavanja starih predmeta; analitičku ocjena i statistički kvalitet odluka glavnog tužioca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka u tužilaštvima ukoliko neposredno rade na predmetima,
b) kolektivna ostvarena orijentacijska norma i kolektivni kvalitet odluka tužilaštva i odjela/odsjeka, i
c) organizacija i rukovođenje radom tužilaštva i odjela/odsjeka.

(2) Glavni tužioci i zamjenici glavnih tužilaca u Republičkom tužilaštvu Republike Srpske i Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (specijalni tužilac i posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca) koji nemaju obavezu zaduživanja predmeta i neposrednog rada po predmetima, u skladu sa članom 17. i 18. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini ocjenjivat će se po elementima ocjene rada iz stava (1) tačka b) i c) ovog člana.

(3) Zamjenici glavnih tužilaca u tužilaštvima u kojima nisu formirani odjeli/odsjeci ocjenjivat će se po elementima ocjene rada iz stava (1) tačka a) ovog člana, a u skladu s Kriterijima za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini.

(4) Zamjenici glavnih tužilaca Republičkog tužilaštva Republike Srpske i Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, osim specijalnog tužioca i posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca, će se ocjenjivati u skladu sa članom 15. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini i članom 26., 27. i 28. Kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini.

ODJELJAK A - ELEMENTI OCJENE INDIVIDUALNOG RADA GLAVNIH TUŽILACA, ZAMJENIKA GLAVNIH TUŽILACA I ŠEFOVA ODJELA/ODSJEKA

Član 15.
(Ocjena po elementu individualnog rada na predmetima glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefova odjela/odsjeka)

(1) Ocjenjivanje individualnog rada na predmetima glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka vršiće se uz primjenu članova od 16. do 28. Kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini.

(2) Ocjena rada utvrđena u skladu sa stavom (1) ovog člana predstavlja jedan od elemenata ukupne ocjene glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka.

Član 16.
(Utvrđivanje ocjene po elementu individualnog rada na predmetima)
(1) Bodovanje individualnih rezultata rada glavnih tužilaca, obavlja se na sljedeći način za:

a) Ostvarenje orijentacione norme (od 0 do 12 bodova);
b) Realizacija Plana rješavanja starih predmeta (od 0 do 4 boda);
c) Analitička ocjena (od 0 do 12 bodova);
d) Statistički kvalitet odluka (od 0 do 12 bodova).

(2) Bodovanje individualnih rezultata rada zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka obavlja se na slijedeći način za:

a) Ostvarenje orijentacione norme (od 0 do 15 bodova);
b) Realizacija Plana rješavanja starih predmeta (od 0 do 5 bodova);
c) Analitička ocjena (od 0 do 15 bodova);
d) Statistički kvalitet odluka (od 0 do 15 bodova).
Član 17.
(Ocjena individualno ostvarene orijentacijske norme)
(1) Individualno ostvarena orijentacijska norma obračunat će se prema Pravilniku o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

(2) Na osnovu individualno ostvarene orijentacijske norme glavnom tužiocu dodijelit će se određeni broj bodova, kako slijedi:

a) do 50 % ostvarene orijentacijske norme 0 bodova,
b) od 51 - 60 % ostvarene orijentacijske norme 2 boda,
c) od 61 - 70 % ostvarene orijentacijske norme 4 boda,
d) od 71 - 80 % ostvarene orijentacijske norme 6 bodova,
e) od 81 – 90% ostvarene orijentacijske norme 8 bodova,
f) od 91 - 100 % ostvarene orijentacijske norme 10 bodova,
g) više od 100% ostvarene orijentacijske norme 12 bodova.

(3) Na osnovu individualno ostvarene orijentacijske norme zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela/odsjeka dodijelit će se određeni broj bodova, kako slijedi:

a) do 50 % ostvarene orijentacijske norme 0 bodova,
b) od 51 - 60 % ostvarene orijentacijske norme 3 boda,
c) od 61 - 70 % ostvarene orijentacijske norme 7 bodova,
d) od 71 - 80 % ostvarene orijentacijske norme 9 bodova,
e) od 81 – 90% ostvarene orijentacijske norme 11 bodova,
f) od 91 - 100 % ostvarene orijentacijske norme 13 bodova,
g) više od 100% ostvarene orijentacijske norme 15 bodova.

Član 18.
(Utvrđivanje ocjene rada po osnovu individualno ostvarene orijentacijske norme
– odsustvo s posla)
(1) Glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela/odsjeka koji je zbog opravdanih odsustava s posla iz člana 20. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini proveo na radu više od jedne polovine perioda ocjenjivanja, a manje od ukupnog perioda ocjenjivanja, uslijed čega nije donio broj odluka koji odgovara godišnjem rezultatu rada, dodijelit će se određeni broj bodova, kako slijedi:

a) glavnom tužiocu - 10 bodova u skladu sa članom 17. stav (2) tačka f) ovih Kriterija i
b) zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela/odsjeka 13 bodova u skladu sa članom 17. stav (3) tačka f) ovih Kriterija

(2) Ukoliko je glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i šef odjela/odsjeka iz stava (1) ovog člana donio manji broj odluka od broja odluka koji bi bio proporcionalan vremenu provedenom na radu, bodovat će se sa brojem bodova koji odgovara procentu individualne ostvarene orijentacijske norme za vrijeme provedeno na radu.

(3) Ocjenjivač će prilikom utvrđivanja rezultata rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela/odsjeka na osnovu stava (1) i (2) ovog člana u svojoj ocjeni posebno obrazložiti razloge takvog bodovanja.

Član 19.
(Nedovoljan broj predmeta u radu)
(1) Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i šef odjela/odsjeka nije mogao ostvariti normu zbog nedovoljnog broja predmeta u radu, prema članu 20. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, ukoliko je u periodu ocjenjivanja bio zadužen s brojem predmeta čijim rješavanjem ne bi ostvario godišnju normu.

(2) Glavni tužilac koji nije mogao ostvariti individualnu orijentacijsku normu zbog nedovoljnog broja predmeta u radu, bodovat će se na osnovu procenata predmeta u kojima je donio tužilačku odluku (procent riješenih predmeta), bez obzira na vrstu tužilačke odluke, u odnosu na broj predmeta u radu u periodu ocjenjivanja, kako slijedi:
a) do 50% riješenih predmeta 0 bodova,
b) 51–60% riješenih predmeta 2 boda,
c) 61–70% riješenih predmeta 4 bodova,
d) 71–80% riješenih predmeta 6 bodova,
e) 81–90% riješenih predmeta 8 bodova,
f) 91–100% riješenih predmeta 10 bodova.

(3) Zamjenik glavnog tužioca i šef odjela/odsjeka koji nije mogao ostvariti individualnu orijentacijsku normu zbog nedovoljnog broja predmeta u radu, bodovat će se na osnovu procenata predmeta u kojima je donio tužilačku odluku (procent riješenih predmeta), bez obzira na vrstu tužilačke odluke, u odnosu na broj predmeta u radu u periodu ocjenjivanja, kako slijedi:

a) do 50% riješenih predmeta 0 bodova,
b) 51–60% riješenih predmeta 4 bodova,
c) 61–70% riješenih predmeta 6 bodova,
d) 71–80% riješenih predmeta 8 bodova,
e) 81–90% riješenih predmeta 10 bodova,
f) 91–100% riješenih predmeta 12 boda.

(4) Ocjenjivač će, prilikom utvrđivanja rezultata rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela/odsjeka na osnovu ovog člana, u svojoj ocjeni posebno navesti da je ocjenjivanje rada provedeno u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu, objasniti uzroke nastanka takvih okolnosti i obrazložiti bodovanje prema stavu (2) i (3) ovog člana.

(5) Prilikom obračuna procenta iz stava (2) i (3) ovog člana, ne uzimaju se u obzir KTN predmeti kao ni predmeti koji nisu obuhvaćeni planom rješavanja starih predmeta u tekućoj godini.

Član 20.
(Realizacija plana rješavanja starih predmeta)
(1) Na osnovu realizacije Plana rješavanja starih predmeta prema starosti inicijalnog akta (prijave, izvještaji i naredbe o istragama) odnosno predmeta iz Akcionog plana za rad na predmetima ratnih zločina glavnom tužiocu će se dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a) do 60% realizacije Plana 0 bodova;
b) 61-70% realizacije Plana 0,5 boda;
c) 71-75% realizacije Plana 1 bod;
d) 76-80% realizacije Plana 1,5 bod;
e) 81-85% realizacije Plana 2 boda;
f) 86-90% realizacije Plana 2,5 boda;
g) 91-95% realizacije Plana 3 boda;
h) 96-99% realizacije Plana 3,5 boda;
i) 100% realizacije Plana 4 boda.

(2) Na osnovu realizacije Plana rješavanja starih predmeta prema starosti inicijalnog akta (prijave, izvještaji i naredbe o istragama) odnosno predmeta iz Akcionog plana za rad na predmetima ratnih zločina zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela/odsjeka će se dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a) do 60% realizacije Plana 0 bodova;
b) 61-65% realizacije Plana 1 boda;
c) 66-70% realizacije Plana 1,5 bod;
d) 71-75% realizacije Plana 2 boda;
e) 76-80% realizacije Plana 2,5 boda;
f) 81-85% realizacije Plana 3 boda;
g) 86-90% realizacije Plana 3,5 boda;
h) 91-95% realizacije Plana 4 bodva;
i) 96-99% realizacije Plana 4,5 boda;
j) 100% realizacije Plana 5 bodova.

(3) VSTV BiH utvrđuje koji se predmeti smatraju starim predmetima u tužilaštvima.

(4) Tužiocima u tužilaštvima koja nemaju obavezu da izrade plan rješavanja starih predmeta dodijeliti će se 10 bodova za ovaj element ocjene, pod uslovom da su se predmeti uzimali u rad po starosti inicijalnog akta.

(5) U tužilaštvima koja imaju obavezu da izrade plan rješavanja starih predmeta, tužiocu koji nije obuhvaćen ovim planom dodijeliti će se 10 bodova, pod uslovom da su se u rad uzimali predmeti po starosti inicijalnog akta.

Član 21.
(Analitička ocjena)
(1) Analitička ocjena utvrđuje se na osnovu pregleda ukupno 5 predmeta, i to 3 predmeta iz godine u periodu ocjenjivanja nasumično odabranih iz TCMS-a od strane ocjenjivača, te 2 predmeta u periodu ocjenjivanja koje izabere glavni tužilac čiji rad se ocjenjuje.

(2) Predmeti koje nasumično odabere ocjenjivač obuhvatit će različita krivična djela i različite vrste odluka glavnog tužioca.

(3) Analitička ocjena utvrđuje se na osnovu slijedećih elemenata:

a) ispunjenost zakonskih elemenata u tužilačkim odlukama;
b) sposobnost utvrđivanja odlučnih činjenica bitnih za donošenje tužilačkih odluka;
c) sposobnost rješavanja kompleksnih predmeta;
d) brzina donošenja odluka i poštivanje zakonskih rokova;
e) sposobnost organizaciije i efikasnog vođenja istraga na proaktivan način;
f) stručni nivo tužilačke odluke, pokazano pravno znanje i korištenje pravnih lijekova.

(4) Glavnom tužiocu se po svakom elementu iz stava (3) za tačke a) do f) mogu dodjeliti bodovi u rasponu od: 0, 1, ili 2 boda.

(5) Glavnom tužiocu se po osnovu elementa ocjene rada Analitička ocjena može dodjeliti ukupno 12 bodova.

(6) Zamjeniku glavnog tužioca te šefu odjela/odsjeka se po svakom elementu iz stava (3) za tačke a) do c) mogu dodjeliti bodovi u rasponu od: 0, 1, 2 ili 3 boda, a za tačke d) do f) 0, 1, ili 2 boda.

(7) Zamjeniku glavnog tužioca te šefu odjela/odsjeka se po osnovu elementa ocjene rada Analitička ocjena može dodjeliti ukupno 15 bodova.

Član 22.
(Ostvareni kvalitet optužnica)
(1) Kvalitet optužnica glavnog tužioca ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe, optuženi oslobođen od optužbe, te na osnovu broja pravosnažnih rješenja o odbijanju optužnica, srazmjerno ukupnom broju podignutih optužnica u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a) preko 50% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda - 0 bodova;
b) od 50 do 31% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 3 boda;
c) od 30 do 21% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 6 bodova;
d) od 20 do 11% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 9 bodova;
e) do 10% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 12 bodova.

(2) Kvalitet optužnica zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela/odsjeka ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe, optuženi oslobođen od optužbe, te na osnovu broja pravosnažnih rješenja o odbijanju optužnica, srazmjerno ukupnom broju podignutih optužnica u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a) preko 50% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda - 0 bodova;
b) od 50 do 31% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 6 bodova;
c) od 30 do 21% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 9 bodova;
d) od 20 do 11% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 12 bodova;
e) do 10% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 15 bodova.

(3) Kvalitet odluka glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela/odsjeka koji radi na maloljetničkom referatu ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podnesenih prijedloga za izricanje odgojnih mjera i maloljetničkog zatvora i ukupnog broja prihvaćenih, odnosno neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda u ocjenjivanom periodu, na način propisan u stavu (1) i (2) ovog člana.

(4) Kvalitet optužnica glavnog tužioca koji rade na predmetima privrednog kriminala, organiziranog kriminala i ratnih zločina ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe te optuženi oslobođen od optužbe, srazmjerno ukupnom broju podignutih optužnica u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a) preko 60% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 0 bodova;
b) od 60 do 51% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 3 bodova;
c) od 50 do 41% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 6 bodova;
d) od 40 do 26% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 9 bodova;
e) do 25% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 12 bodova.

(5) Kvalitet optužnica zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela/odsjeka koji rade na predmetima privrednog kriminala, organiziranog kriminala i ratnih zločina ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe te optuženi oslobođen od optužbe, srazmjerno ukupnom broju podignutih optužnica u ocjenjivanom periodu, na slijedeći način:

a) preko 60% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 0 bodova;
b) od 60 do 51% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 6 bodova;
c) od 50 do 41% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 9 bodova;
d) od 40 do 26% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 12 bodova;
e) do 25% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 15 bodova.

(6) Potvrđenom optužnicom smatra se optužnica koja je i djelimično potvrđena, a osuđujućom presudom presuda koja je u pojedinim tačkama i u odnosu na pojedine osobe osuđujuća.

(7) Odbijajućom presudom smatra se presuda koju je svojim propustima u sadržaju optužnice uzrokovao postupajući glavni tužilac.

(8) Oslobađajuća presuda iz stava (1) ovog člana vrednuje se glavnom tužiocu po čijem optužnom aktu sud donese takvu presudu.

(9) U odluke suda o obustavljanju postupka iz stava (3) ovog člana ne mogu se uračunati odluke o obustavljanju postupka koje su donijete po prijedlogu glavnog tužioca.

Član 23.
(Ostvareni kvalitet naredbi o neprovođenju i obustavi istraga)
(1) Kvalitet naredbi glavnog tužioca o neprovođenju istrage i naredbi o obustavi istrage ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja ovih odluka koje su donijete u ocjenjivanom periodu i ukupnog broja rješenja o uvažavanju pritužbi na ove naredbe koja glavni tužilac donese u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:
a) preko 50% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 0 bodova;
b) od 50 do 31% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 3 boda;
c) od 30 do 21% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 6 boda;
d) od 20 do 11% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 9 bodova;
e) do 10% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 12 bodova.

(2) Kvalitet naredbi zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela/odsjeka o neprovođenju istrage i naredbi o obustavi istrage ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja ovih odluka koje su donijete u ocjenjivanom periodu i ukupnog broja rješenja o uvažavanju pritužbi na ove naredbe koja glavni tužilac donese u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a) preko 50% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 0 bodova;
b) od 50 do 31% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 6 bodova;
c) od 30 do 21% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 9 bodova;
d) od 20 do 11% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 12 bodova;
e) do 10% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 15 bodova.

(3) Ukoliko glavni tužilac, nije imao nijednu pritužbu na donesene naredbe o neprovođenju i obustavi istrage, dodijelit će mu se 12 bodova.

(4) Ukoliko zamjenik glavnog tužioca i šef odjela/odsjeka nije imao nijednu pritužbu na donesene naredbe o neprovođenju i obustavi istrage, dodijelit će mu se 15 bodova.

(5) Uvaženom pritužbom smatra se pritužba iz stava (1) ovog člana koju je glavni tužilac, odnosno kolegij tužilaca u cijelosti prihvatio kao osnovanu.

Član 24.
(Individualni kvalitet odluka – negativni bodovi zamjenika glavnog tužioca i šefova odjela/odsjeka)
(1) Ukupni broj bodova koji je ostvaren na osnovu člana 22. i 23. ovih Kriterija umanjuje se za 1 bod za svaku podignutu optužnicu odnosno podneseni prijedlog sudu bilo koje vrste ili bilo koji akt koji u okviru rada na predmetu napiše zamjenik glavnog tužioca ili šef odjela odsjeka u periodu ocjenjivanja prije čijeg podnošenja sudu ili drugom nadležnom organu glavni tužilac, zatraži pismenim uputstvom od postupajućeg tužioca da se isti izmjeni ili dopuni u bitnim elementima, odnosno ako tužilac entitetskog tužilaštva prije ili poslije dostavljanja sudu ili drugom nadležnom organu zatraži pismenim uputstvom od postupajućeg zamjenik glavnog tužioca ili šef odjela odsjeka da se optužnica ili prijedlog izmjeni ili dopuni u bitnim elementima ili ukaže na bitne propuste.

(2) Glavni tužilac vodi za svakog zamjenik glavnog tužioca ili šef odjela odsjeka evidenciju na posebnom obrascu koji propisuje VSTV BiH o broju i sadržaju izdatih pismenih uputstava iz stava (1) ovog člana glavnog tužioca postupajućem zamjeniku glavnog tužioca, šefu odjela ili šefa odsjeka, i ova evidencija sadrži informaciju o izjašnjenju tužioca po uputstvu kao i o načinu na koji je zamjenik glavnog tužioca ili šef odjela odsjeka postupio u skladu sa pismenim uputstvom.

(3) Glavni tužilac na obrascu za ocjenjivanje rada prikazuje broj negativnih bodova i podatke o broju izdatih pismenih uputstava i primjedbi iz stava (1) ovog člana na osnovu evidencija iz stava (2) ovog člana, uključujući i izjašnjenje da u ovim evidencijama nisu zabilježena predmetna uputstva i primjedbe.

ODJELJAK B – ELEMENTI OCJENE KOLEKTIVNE OSTVARENE ORIJENTACIJSKE NORME I KOLEKTIVNOG KVALITETA ODLUKA TUŽILAŠTVA I ODJELA/ODSJEKA

Član 25.
(Utvrđivanje ocjene po elementima ostvarenih kolektivnih rezultata rada
tužilaštva odnosno odjela/odsjeka)
Bodovanje ostvarenih kolektivnih rezultata rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka obavlja se na sljedeći način za:

a) ostvarenu kolektivnu orijentacijsku normu tužilaštva ili odjela/odsjeka 15 bodova,
b) ostvareni kolektivni kvalitet odluka tužilaštva ili odjela/odsjeka 15 bodova.

Član 26.
(Ocjena ostvarene kolektivne orijentacijske norme tužilaštva i
odjela/odsjeka tužilaštva)
(1) Ostvarenu kolektivnu orijentacijsku normu tužilaštva čini aritmetička sredina ostvarenih orijentacijskih normi svih tužilaca tužilaštva.

(2) Na osnovu ostvarene kolektivne orijentacijske norme tužilaštva, ocjenjivač će dodijeliti glavnom tužiocu određeni broj bodova kako slijedi:

a) do 50 % ostvarene kolektivne norme 0 bodova,
b) 51 - 60 % ostvarene kolektivne norme 3 boda,
c) 61 - 70 % ostvarene kolektivne norme 6 bodova,
d) 71 - 80 % ostvarene kolektivne norme 9 bodova,
e) 81 - 90 % ostvarene kolektivne norme 11 bodova,
f) 91 - 100 % ostvarene kolektivne norme 13 bodova,
g) više od 100 % ostvarene kolektivne norme 15 bodova.

(3) Ostvarenu kolektivnu orijentacijsku normu odjela/odsjeka čini aritmetička sredina ostvarenih orijentacijskih normi svih tužilaca koji rade u tom odjelu/odsjeku, na osnovu koje će ocjenjivač dodijeliti zamjeniku glavnog tužioca odnosno šefu odjela/odsjeka određeni broj bodova u skladu sa stavom (2) ovog člana.

(4) Glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela/odsjeka u tužilaštvima koja nisu mogla ostvariti kolektivnu orijentacijsku normu tužilaštva odnosno odjela/odsjeka zbog nedovoljnog broja predmeta u radu, bodovat će se na osnovu procenata predmeta u kojima je donijeta tužilačka odluka (procent riješenih predmeta), bez obzira na vrstu tužilačke odluke, u odnosu na broj predmeta u radu u periodu ocjenjivanja kako slijedi:

a) do 50 % riješenih predmeta 0 bodova,
b) 51 - 60 % riješenih predmeta 3 boda,
c) 61 - 70 % riješenih predmeta 6 bodova,
d) 71 - 80 % riješenih predmeta 9 bodova,
e) 81 - 90 % riješenih predmeta 11 bodova,
f) 91 - 100 % riješenih predmeta 13 bodova.

(5) Prilikom obračuna procenta iz stava (4) ovog člana shodno se primjenjuje odredba iz člana 18. stav (5) ovih Kriterija.

(6) Glavni tužioci, zamjenici glavnih tužilaca i šefovi odjela/odsjeka su dužni posebno obrazložiti eventualno ostvarenje kolektivne orijentacijske norme tužilaštva ispod 100%.

Član 27.
(Način računanja ostvarene kolektivne orijentacijske norme
tužilaštva i odjela/odsjeka)
(1) Ostvarena kolektivna orijentacijska norma tužilaštva, odjela ili odsjeka se izračunava kao aritmetička sredina pojedinačno ostvarenih godišnjih orijentacijskih normi svih tužilaca u tužilaštvu, odjelu ili odsjeku.

(2) Pojedinačna ostvarena godišnja orijentacijska norma tužilaca iz stava (1) ovog člana se izračunava u skladu sa članom 11. Uputstva za primjenu Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

Član 28.
(Ocjena ostvarenog kolektivnog kvaliteta odluka tužilaštva i
odjela/odsjeka tužilaštva)
Ostvareni kolektivni kvalitet odluka tužilaštva odnosno odjela/odsjeka se izražava kao:

a) odnos ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe, optuženi oslobođen od optužbe i broja pravosnažnih rješenja o odbijanju optužnica, i odnosa ukupnog broja podnesenih prijedloga za izricanje odgojnih mjera i maloljetničkog zatvora i ukupnog broja prihvaćenih, odnosno neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda, te
b) odnos ukupnog broja naredbi o neprovođenju istrage i naredbi o obustavi istrage i ukupnog broja rješenja glavnog tužioca o usvajanju i odbijanju pritužbi na ove naredbe, u ocjenjivanom periodu.

Član 29.
(Ocjena ostvarenog kolektivnog kvaliteta optužnica tužilaštva i
odjela/odsjeka tužilaštva)
(1) Na osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta odluka tužilaštva odnosno odjela/odsjeka iz člana 28.tačka a), ocjenjivač će dodijeliti glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca odnosno šefu odjela/odsjeka određeni broj bodova, kako slijedi:

a) preko 50% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda - 0 bodova;
b) od 50 – 31% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda - 4 boda;
c) od 30 – 21% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda - 8 bodova;
d) od 20 – 11% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda - 12 bodova;
e) do 10% nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda – 15 bodova.

(2) Na osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta optužnica tužilaštva odnosno odjela/odsjeka, glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i šef odjela/odsjeka koji radi na predmetima privrednog kriminala, organiziranog kriminala i ratnih zločina ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe te optuženi oslobođen od optužbe, srazmjerno ukupnom broju podignutih optužnica u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a) preko 60% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 0 bodova;
b) od 60 do 51% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 4 boda;
c) od 50 do 41% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 8 bodova;
d) od 40 do 26% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 12 bodova;
e) do 25% odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 15 bodova.

Član 30.
(Ocjena ostvarenog kolektivnog kvaliteta naredbi o neprovođenju i
obustavi istraga)
(1) Kolektivni kvalitet naredbi o neprovođenju istrage i naredbi o obustavi istrage ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja ovih odluka koje su donijete u ocjenjivanom periodu i ukupnog broja rješenja o uvažavanju pritužbi na ove naredbe koja glavni tužilac donese u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a) preko 50% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 0 bodova;
b) od 50 do 31% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 4 boda;
c) od 30 do 21% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 8 bodova;
d) od 20 do 11% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 12 bodova;
e) do 10% uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 15 bodova.

(2) Ukoliko tužilaštvo odnosno odjel/odsjek nije imalo nijednu pritužbu na donesene naredbe o neprovođenju i obustavi istrage glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela/odsjeka dodijelit će se 15 bodova.

Član 31.
(Utvrđivanje ocjene rada po osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta odluka
tužilaštva i odjela/odsjeka tužilaštva)
(1) Ocjena za ostvareni kolektivni kvalitet odluka tužilaštva odnosno odjela/odsjeka utvrđuje se na osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta optužnica i ostvarenog kolektivnog kvaliteta naredbi o neprovođenju i obustavi istraga tako što se ustanovi prosječna vrijednost ostvarenih bodova na osnovu člana 29. stav (1) i (2) i ostvarenih bodova na osnovu člana 30. ovih Kriterija.

(2) Ostvareni kolektivni kvalitet optužnica utvrđuje se na osnovu obračuna prosječne vrijednosti ostvarenih bodova prema parametrima iz člana 29. stav (1) i (2) ovih Kriterija.

(3) Rezultati tužilaštva odnosno odjela/odsjeka po osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta odluka boduju se po jednoj od odredaba ovih Kriterija koje su navedene u stavu (1) ovog člana ukoliko tužilaštvo odnosno odjel/odsjek u toku perioda ocjenjivanja nije donosilo neke od odluka koje su predviđene u tim odredbama.

(4) Glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela/odsjeka dodijelit će se 15 bodova na osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta odluka ukoliko nije radio na predmetima koji podliježu provjeri kvaliteta, a radi se o predmetima koji su normirani po Pravilniku o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

(5) Glavni tuzilac moze dodjeliti do dodatnih 10 bodova zamjeniku glavnih tužilaca Republičkog tužilaštva Republike Srpske i Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, osim specijalnog tužioca i posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca, na osnovu uspješnosti obavljanja povjerenih dužnosti u rukovođenju.

ODJELJAK C - ELEMENTI OCJENE ORGANIZACIJE I RUKOVOĐENJA RADOM
TUŽILAŠTVA ODNOSNO ODJELA/ODSJEKA

Član 32.
(Ocjena glavnog tužioca za organizaciju i rukovođenje radom tužilaštva)
(1) Glavni tužilac za organizaciju i rukovođenje radom tužilaštva ocjenjivat će se na osnovu procjene ocjenjivača, koji će, prilikom ocjenjivanja, uzeti u obzir sljedeće parametre:

a) Izvršenje godišnjeg plana rada tužilaštva donesen u skladu sa članom 6. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini - do 5 bodova;
b) Izvršenje godišnjeg plana tužilaštva za rješavanje starih predmeta (prijava i istraga) prema članu 6. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini - do 5 bodova;
c) Osigurani jednaki uslovi za rad svim tužiocima u tužilaštvu u smislu ravnomjernog zaduženja tužilaca predmetima po broju i složenosti/strukturi, kao i ujednačenost administrativno-stručne podrške i ostalih uslova za nesmetan rad tužilaca - do 3 boda;
d) Davanje obaveznih uputstava zamjenicima glavnih tužilaca, šefovima odjela/odsjeka i tužiocima i realizacija istih, te održavanje Kolegija tužilaštva i odjela/odsjeka - do 5 bodova;
e) Izvještavanje višeg tužilaštva i postupanje po uputstvima višeg tužilaštva - do 5 bodova;
f) Organiziranje saradnje s agencijama za provođenje zakona i drugim organima vezanim za rad na predmetima – do 2 boda;
g) U potpunosti blagovremeno riješene pritužbe na tužilačke odluke – do 5 bodova.

(2) Glavnim tužiocima u tužilaštvima koja nemaju obavezu izrade plana rješavanja starih predmeta dodijelit će se 5 bodova za parametar iz stava (1) tačka b) ovog člana.

(3) Na osnovu realizacije Plana rješavanja starih predmeta prema starosti inicijalnog akta (prijave, izvještaji i naredbe o istragama) odnosno predmeta iz Akcionog plana za rad na predmetima ratnih zločina iz člana 32. stav 1. tačka b) glavnom tužiocu će se dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a) do 50% realizacije Plana 0 bodova;
b) 51-60% realizacije Plana 1 bodova;
c) 61-70% realizacije Plana 2 bodova;
d) 71-80% realizacije Plana 3 bodova;
e) 81-90% realizacije Plana 4 bodova;
f) 91-100% realizacije Plana 5 bodova;

(4) Blagovremeno riješenom pritužbom smatra se pritužba riješena u roku od 1 (jednog) mjeseca, a najduže u roku od 3 (tri) mjeseca nakon njenog prijema u tužilaštvo.


Član 33.
(Ocjena zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela/odsjeka za organizaciju i
rukovođenje radom odjela/odsjeka)
(1) Zamjenici glavnih tužilaca i šefovi odjela/odsjeka za organizaciju i rukovođenje radom odjela/odsjeka ocjenjivat će se na osnovu procjene ocjenjivača, koji će, prilikom ocjenjivanja, uzeti u obzir sljedeće parametre:

a) Izvršenje godišnjeg plana rada odjela/odsjeka donesen u skladu sa članom 6. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini – do 5 bodova;
b) Izvršenje godišnjeg plana odjela/odsjeka za rješavanje starih predmeta (prijava i istraga) prema članu 6. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini – do 5 bodova;
c) Osigurani jednaki uslovi za rad svim tužiocima u odjelu/odsjeku u smislu ravnomjernog zaduženja tužilaca predmetima po broju i složenosti/strukturi, kao i ujednačenost administrativno-stručne podrške i ostalih uslova za nesmetan rad tužilaca - do 3 boda;
d) Davanje obaveznih uputstava šefovima odjela/odsjeka i tužiocima i realizacija istih, te održavanje Kolegija odjela/odsjeka – do 5 bodova;
e) Organiziranje saradnje s agencijama za provođenje zakona i drugim organima vezanim za rad na predmetima – do 2 boda;

(2) Zamjenicima glavnih tužilaca i šefovima odjela/odsjeka u tužilaštvima koja nemaju obavezu izrade plana rješavanja starih predmeta dodijelit će se 5 bodova za parametar iz stava (1) tačka b) ovog člana.

(3) Na osnovu realizacije Plana rješavanja starih predmeta prema starosti inicijalnog akta (prijave, izvještaji i naredbe o istragama) odnosno predmeta iz Akcionog plana za rad na predmetima ratnih zločina iz člana 33. stav 1 tačka b) zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela/odsjeka će se dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a) do 50% realizacije Plana 0 bodova;
b) 51-60% realizacije Plana 1 bodova;
c) 61-70% realizacije Plana 2 bodova;
d) 71-80% realizacije Plana 3 bodova;
e) 81-90% realizacije Plana 4 bodova;
f) 91-100% realizacije Plana 5 bodova;

POGLAVLJE V - UTVRĐIVANJE OCJENE RADA, SADRŽAJ OBRAZACA ZA OCJENU, POSTUPAK OCJENJIVANJA I PODNOŠENJA PRIGOVORA NA OCJENU RADA

Član 34.
(Utvrđivanje ocjene rada)
(1) Ocjena rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca/šefa odjela/odsjeka formira se na osnovu zbira ocjena po pojedinačnim elementima ocjenjivanja, kako slijedi:

a) 0 - 50 bodova - nezadovoljavajuće obavlja funkciju glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela/odsjeka;
b) 51 – 67 bodova - zadovoljavajuće obavlja funkciju glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela/odsjeka;
c) 68 – 84 bodova - dobro obavlja funkciju glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela/odsjeka;
d) 85 – 99 bodova - uspješno obavlja funkciju glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela/odsjeka;
e) 100 bodova - izuzetno uspješno obavlja funkciju zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela/odsjeka.

(2) U slučaju da glavni tužilac nije obavezan neposredno raditi na predmetima, ocjena se formira kako slijedi:

a) 0 - 30 bodova nezadovoljavajuće obavlja funkciju glavnog tužioca;
b) 31 – 40 bodova zadovoljavajuće obavlja funkciju glavnog tužioca;
c) 41 – 50 bodova dobro obavlja funkciju glavnog tužioca;
d) 51 - 59 bodova uspješno obavlja funkciju glavnog tužioca;
e) 60 i više bodova izuzetno uspješno obavlja funkciju glavnog tužioca

(3) Ocjena rada specijalnog tužioca i posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca utvrđuje i formira se kako slijedi:

a) 0 - 25 bodova nezadovoljavajuće obavlja funkciju specijalnog tužioca i posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca;
b) 26 – 33 bodova zadovoljavajuće obavlja funkciju specijalnog tužioca i posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca;
c) 34 – 41 bodova dobro obavlja funkciju specijalnog tužioca i posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca;
d) 42 – 49 bodova uspješno obavlja funkciju specijalnog tužioca i posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca;
e) 50 i više bodova izuzetno uspješno obavlja funkciju specijalnog tužioca i posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca

Član 35.
(Postupak ocjenjivanja)
VSTV BiH će donijeti poseban Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca, šefova odjela/odsjeka i tužilaca.

POGLAVLJE VI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36.
(Obavezujuća uputstva i tumačenja)
VSTV BiH će davati uputstva i tumačenja u pogledu pitanja koja se odnose na primjenu ovih Kriterija.

Član 37.
(Prestanak važenja)
Kriteriji za ocjenu rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka u Bosni i Hercegovini, Broj: 06-09-1-633-2/2017 od 16. 11. 2017. godine (Prečišćeni tekst) će prestati važiti nakon što se okonča postupak ocjenjivanja rada za 2018. godinu.

Član 38.
(Stupanje na snagu)
Kriteriji stupaju na snagu 8 (osam) dana nakon njihovog objavljivanja u Službenom glasniku BiH a primjenjivati će se na ocjenjivanje rezultata rada počev od 01.01. 2019. godine.


Broj: ____________/2018

Sarajevo, ___________/2018 Predsjednik

Milan Tegeltija
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]