BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#1217
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 65 0 Rs 488312 16 Spp 2
Sarajevo, 13.06.2016. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 11.05.2016. godine, na osnovu odredbe člana 61d. st. 2. Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“ broj: 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15-dalje ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 09.06 .2016. godine donio je:


O D L U K U


Odbija se zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja broj: 65 0 Rs 488312 15 Rs od 11.05.2016. godine koji glasi:
„Način utvrđivanja koeficijenta složenosti poslova zaposlenika u okviru pojedine grupe složenosti poslova propisane odredbama GKU, te kojim se to sredstvima mogu utvrđivati veći koeficijenti od najnižih u okviru pojedine grupe poslova“.


O b r a z l o ž e n j e

U pravnoj stvari tužitelja Jamak Džemala protiv tuženog „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo tužbenim zahtjevom tužitelj traži isplatu neisplaćenih plaća, naknada za korištenje godišnjeg odmora i uplatu doprinosa za PIO, primjenom odredaba Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti građevinarstva, industrije, građevinskog materijala i projektovanja u F BiH („Sl. novine FBiH“ br.49/00- GKU).

Punomoćnik tužitelja je na pripremnom ročištu dana 11.01.2016. godine podnio prijedlog za rješavanje spornog pravnog pitanja, kojeg je Općinski sud u Sarajevu prihvatio i ovom sudu dostavio zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja pod brojem 65 0 Rs 488312 15 Rs dana 11.05.2016. godine koje glasi: „Način utvrđivanja koeficijenta složenosti poslova zaposlenika u okviru pojedine grupe složenosti poslova propisane odredbama GKU, te kojim se to sredstvima mogu utvrđivati veći koeficijenti od najnižih u okviru pojedine grupe poslova.“ Protivna stranka se nije izjasnila o podnesenom prijedlogu, iako joj je to omogućeno.

Općinski sud u Sarajevu se u zahtjevu za rješavanje spornog pravnog pitanja poziva na Presudu Vrhovnog suda F BiH broj 65 0 P 110682 12 Rev od 09.12.2014. godine, Rješenje Vrhovnog suda F BiH broj 65 0 P 109738 13 Rev od 10.02.2015. godine, u kojima je ovaj sud ukinuo drugostepene odluke zbog pogrešne primjene materijalnog prava (kombinacija parametara za obračun plaće -osnovica iz GKU i koeficijent iz ugovora o radu) i Presudu Vrhovnog suda F BiH broj 65 0 P 106852 13 Rev od 07.17.2015. godine kojom je revizija tužene odbijena.

Tumačenje spornog pravnog pitanja Općinskog suda u Sarajevu je da se u ovom slučaju imaju primijeniti odredbe Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti građevinarstva, industrije, građevinskog materijala i projektovanja u F BiH, jer je navedeni kolektivni ugovor zaključen od predstavnika Vlade F BiH, odnosno Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao predstavnika poslodavaca i predstavnika Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala u Federaciji BiH, kao predstavnika zaposlenika. Po tumačenju Općinskog suda u Sarajevu zaključivanjem ugovora o radu u kojima je ugovoren koeficijent složenosti poslova tuženi je, kao poslodavac, odredio grupu složenosti poslova zaposlenika, što je u skladu sa čl. 5. Odredbi o plaćama i drugim naknadama zaposlenika, koje su sastavni dio Pravilnika o radu tuženog, pri čemu se svaka grupa poslova utvrđena određenim koeficijentom složenosti kreće u okviru raspona koeficijenta složenosti poslova propisanih odredbama GKU.

Prema odredbi iz člana 61d. stav 2. Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH” br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 - u daljem tekstu ZPP) Vrhovni sud Federacije odbit će riješiti sporno pravno pitanje ako ono nije od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta u postupku pred prvostepenim sudom.

U konkretnom slučaju Vrhovni sud Federacije BiH je po pitanju načina obračuna plaće i utvrđivanja koeficijenata, kao jednog od parametara za obračun plaće, već izrazio svoj stav u ranije donesenim odlukama, na koje se poziva prvostepeni sud u svom zahtjevu, a to je da se osnovna plaća ne može obračunavati kombinacijom parametara iz različitih pravnih akata (osnovica iz GKU i koeficijent iz Ugovora o radu). Prema tome, zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, kako je to definisao prvostepeni sud, ne predstavlja pravno pitanje o kome bi ovaj sud trebao odlučivati kao o spornom, već to pitanje treba da riješi prvostepeni sud u svakom konkretnom slučaju, uzimajući u obzir činjenice utvrđene provedenim dokazima, uz pravilnu primjenu materijalnog prava.

Iz navedenih razloga, Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH je primjenom odredbe člana 61d. stav 2. ZPP, odbilo zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja.
Predsjednik Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić, s.r.
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]