BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
User avatar
By Lega
#4033
NAČIN KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA
Zakon o radu

član 50 stav 1

Godišnji odmor se koristi u najviše dva dijela, a izuzetno radnik može iskoristiti jedan pojedinačan dan godišnjeg odmora uz obavezu da obavijesti poslodavca o tome tri dana prije korištenja dana godišnjeg odmora.

"Da li postoji mogućnost korištenja drugog dijela godišnjeg odmora radnika u više dijelova?

Članom 50. stav 1. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 - dalje: Zakon) propisano je da se godišnji odmor može koristiti u dva dijela. Dakle, Zakonom je propisano pravo, a ne i dužnost radnika da godišnji odmor koristi u dva dijela. S obzirom na to da navedena zakonska odredba ne predviđa da se poslodavac i radnik mogu drugačije dogovoriti, mišljenja smo da se godišnji odmor može koristiti u najviše dva dijela. Izuzetak je predviđen odredbom člana 50. stav 4. Zakona kojom je propisano da radnik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora kad on to želi, uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-34/11-2448/16 iz 2016. godine)

Pozdrav imam sljedeći upit: put do naše p[…]

Prijedlog za izvršenje Dostavljam uz pri[…]

U R E D B U O USLOV1MAI NAČINU POLAGANJA STRUČNO[…]

Uredba O NAČINU FINANSIRANJA I UPRAVLJANJA GARANC[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja