BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#214
NAČELO ZAKONITOSTI

- U materijalnom smislu ovo načelo ima 2 aspekta značenja:
1. da se krivična djela i krivične sankcije za ta djela mogu propisivati samo zakonom, a ne propisima niže pravne snage.
2. da se nikome na može izreči sankcija za djelo, ako ono prije nego što je učinjeno, u zakonu nije propisano kao krivično djelo i za koje u zakonu nije propisana sankcija. (Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali)

Načelo krivice (Član 4a.)

Niko ne može biti kažnjen niti se prema njemu mogu izreći druge krivičnopravne sankcije, ako nije kriv za počinjeno krivično djelo.


http://bosna-forum.eu

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]