BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3466
Monopol nad distribucijom školskih udžbenika.

Könyv-Tár Kft and Others v. Hungary, br. 21623/13
16.10.2018. godine

Zakonske mjere kojima se monopolizira distribucija školskih udžbenika. Mjere dovode do toga da kompanije-podnosioci predstavke gotovo ne rade.
- Primjenjivost odredbe: “klijentela” se može smatrati “imovinom” Vidi paragrafe 31-32 presude.
- Kontrola upotrebe imovine i granica slobodne procjene država prilikom određivanja prirode, obima i načina provedbe reformskih mjera / kompenzacije. Vidi naročito paragrafe 57-58 presude.
- Proceduralni aspekti ovog člana: paragrafi 49-51 presude. Utvrđena povreda člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju.

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj[…]

ZAKON O PROTIVGRADNOJ ZAŠTITI Republike Srp[…]

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom po[…]

Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Re[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja