BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4250
Monica Macovei v. Romania (br. 53028/14), 28.7.2020. Povreda člana 10. EK
Aplikantica je Monica Luisa Macovei, rumunjska državljanka.

Slučaj se odnosi na to da je aplikantica proglašena odgovornom za klevetu protiv drugog političara.

Dvije novinske kuce su 7. septembra 2009. objavile komentare aplikantice, bivše ministrice pravosuđa i člana Evropskog parlamenta, o dva političara. Govoreći u ljetnom kampu Demokratske liberalne stranke kojoj je pripadala, izjavila je da su dvojica socijaldemokratskih političara, član Zastupničkog doma V.P. i senator D.Ş., tokom svog rada kao advokati potpisali ugovore s državnim firmama vrijedne milijune eura, koje je ona nazvala tipičnim činom korupcije političkim utjecajem.

U jednom je članku komentirala i kako ne bi trebalo biti moguće raditi istovremeno kao advokat i poslanik i da u tom smislu treba donijeti zakon. U oktobru te godine D.Ş. je pokrenuo postupak za naknadu štete zbog klevete, tvrdeći da su ga aplikanticine izjave diskreditirale u očima javnosti i njegovih profesionalnih i političkih partnera. U oktobru 2010. godine prvostepeni sud odbio je njegovu tužbu utvrdivši da je aplikantica sprovodila svoje pravo na slobodu izražavanja. Po žalbi, apelacioni sud u Bukureštu utvrdio je klevetu, naloživši aplikantici da plati odštetu u iznosu od oko
2.300 eura i objavi presudu o vlastitom trošku u nacionalnim novinama. U novembru 2013. godine
Visoki kasacioni sud odbio je žalbu aplikantice i D.Ş. Utvrdio je, između ostalog, da je aplikantica iznijela neistinu kada je optužila D.Ş. za korupciju u njegovoj zajedničkoj ulozi advokata i člana parlamenta; da je njegovo ugled oštećeni; da je aplikantica prekoračila granice prihvatljive kritike, čak i ako političari moraju prihvatiti viši nivo kritike; i nije smatrao da će odšteta koju aplikantica treba platiti aplikanticu odvratiti od sličnih djela te da objavljivanje presude hoće.

Aplikantica tvrdi da su presudom Visokog kasacionog suda prekršena njena prava zaštićen članom 10.

Evropski sud je posebno utvrdio da je aplikanticina izjava bila mješavina vrijednosnog suda i činjeničnog stanja. Nije imala namjeru izvršiti bezobziran napad na drugog političara, koji je pobijedio po tužbi za klevetu protiv nje, već iskoristiti svoju izjavu kako bi dala opći osvrt o korupciji u kontekstu njene podrške zakonu koji bi spriječio ljude da rade kao advokati i zastupnici u Parlamentu u isto vrijeme. Apelacioni sudovi koji su poništili prvostepenu presudu kojom je odbijen zahtjev za klevetu, nisu pružili uvjerljive razloge za svoje zaključke i nisu uspostavili pravičnu ravnotežu između konkurentnih prava u pitanju. Kazna, plaćanje odštete i nalog za objavu presude u novinama, također je imalo ohlađujući učinak na njenu slobodu izražavanja.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]