BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1977
Mogućnost davanja prokure

1. Društvo može dati prokuru jednom ili više fizičkih lica u skladu s osnivačkim aktom ili statutom društva.
2. Prokura se može dati istovremeno za više lica koja zajedno zastupaju društvo, a izjava volje trećeg lica data samo jednom od njih pravno je valjana.

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH P[…]

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI […]

NOVČANA NAKNADA PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI Član 36[…]

Jadranka Stanišić sudija Vrhovnog suda Repu[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja