BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
#371
Mjesna i stvarna nadležnost kantonalnih sudova

Sjedišta kantonalnih sudova prate kantonalno uređenje FBIH.
8 kantonalnih sudova ima sjedište u sjedištu kantona, uz 2 izuzetka: Novi Travnik i Odžak.

Prvostepena stvarna nadležnost kantonalnih sudova:
1. da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora više od 10 godina ili dugotrajni zatvor;
2. da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice za djela iz nadležnosti kantonalnog suda;
3. da sudi za krivična djela za koja je Sud BiH prenio nadležnost na kantonalne sudove
4. da odlučuje u svim upravnim sporovima, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službene osobe u organima uprave, odnosno, odgovorne osobe u preduzeću, ustanovi, ili dr. pravnoj osobi kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita.
Drugostepena stvarna nadležnost kantonalnih sudova:
1. odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova i
2. odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima ako je to određeno zakonom (apelaciona i kasaciona nadležnost);

Ostale nadležnost kantonalnih sudova:
1. Rješava o slukobu mjesne nadležnosti općinski sudova sa područja kantona
2. Odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona
3. odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude n aosnovu sudske odluke
4. Postupa po molbama za pomilovanje
5. Rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;
6. Da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima;
7. Da obavlja druge poslove određene zakonom;
prijevremena mirovina ili ne

Pozdrav, nakon 40 godina radnog staža,od kojih mi […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja