BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
User avatar
By pravnik
#1255
MEĐUNARODNI TESTAMENT

Punovažnost međunarodnog testamenta

(1) Međunarodni testament je punovažan u pogledu forme, bez obzira na mjesto gdje je sačinjen, gdje se nalaze dobra, državljanstvo, prebivalište ili boravište zavještatelja, ako je
sačinjen u formi međunarodnog testamenta, u skladu sa odredbama čl. od 83. do 89. ovog zakona.
(2) Ništavnost međunarodnog testamenta iz stava 1. ovog člana ne utiče na njegovu eventualnu punovažnost u pogledu forme kao testamenta druge vrste.

Član 83.
Ovaj zakon ne primjenjuje se na formu testamentarnih odredaba koje su u istom pismenu sačinile dvije ili više osoba.

Forma međunarodnog testamenta

Član 84.
(1) Međunarodni testament mora biti sačinjen u pismenoj formi.
(2) Zavještatelj ne mora svojeručno napisati međunarodni testament.
(3) Međunarodni testament može biti napisan na bilo kojem jeziku, rukom ili na neki drugi način.

Član 85.
(1) U prisustvu dva svjedoka i osobe ovlaštene za međunarodni testament, zavještatelj izjavljuje da je pismeno njegov testament i da je upoznat sa njegovim sadržajem.
(2) Zavještatelj nije dužan da sa sadržajem međunarodnog testamenta upozna svjedoka niti ovlaštenu osobu.
Potpisi na međunarodnom testamentu

Član 86.
(1) U prisustvu svjedoka i ovlaštene osobe zavještatelj potpisuje međunarodni testament ili, ako ga je prethodno potpisao, priznaje i potvrđuje potpis za svoj.
(2) Ako zavještatelj nije u stanju da se potpiše, saopćit će razlog ovlaštenoj osobi koja će to zabilježiti na međunarodnom testamentu.
(3) Osim toga zakon prema kojem određena osoba sačinjava međunarodni testament može ovlastiti zavještatelja da zatraži da ga druga osoba, u njegovo ime, potpiše na testamentu.
(4) Svjedoci i ovlaštena osoba u prisustvu zavještatelja, stavljaju istovremeno svoje potpise na međunarodni testament.

Član 87.
(1) Potpisi se moraju staviti na kraju međunarodnog testamenta.
(2) Ako se međunarodni testament sastoji od više listova svaki list mora da potpiše zavještatelj ili ako on nije u stanju da potpiše, druga osoba u njegovo ime, ili, ako ja nema,
ovlaštena osoba.
(3) Svaki list mora biti obilježen brojem.

Datum međunarodnog testamenta

Član 88.
(1) Datum međunarodnog testamenta je datum pod kojim ga je potpisala ovlaštena osoba.
(2) Ovaj datum mora biti stavljen na kraju međunarodnog testamenta od ovlaštene osobe.

Izjava o čuvanju međunarodnog testamenta

Član 89.
(1) Ako ne postoji obavezan propis o čuvanju međunarodnog testamenta ovlaštena osoba upitat će zavještatelja da li želi da da izjavu u pogledu čuvanja međunarodnog testamenta.
(2) U tom slučaju, i na izričit zahtjev zavještatelja, mjesto gdje on ima namjeru da čuva međunarodni testament zabilježit će se u potvrdi predviđenoj u članu 90. ovog zakona.

Potvrda međunarodnog testamenta

Član 90.
Ovlaštena osoba priložit će međunarodnom testamentu potvrdu u skladu sa odredbama člana 91. ovog zakona kojim se utvrđuje da su poštovane obaveze propisane ovim zakonom.

Član 91.
Potvrda koju izdaje ovlaštena osoba sastavlja se u sljedećoj formi:

POTVRDA
(KONVENCIJA OD 26. OKTOBRA 1973. GODINE
• Ja___________________________________________________________________
(ime, adresa i zvanje) osoba, ovlaštena za sastavljanje međunarodnog testamenta
• potvrđujem da je ____________________ u _______________________________
(datum) (mjesto)
• (zavještatelj)__________________________________________________________
(ime, adresa, datum i mjesto rođenja) u mojom prisustvu i u prisustvu svjedoka
• a) ___________________________________________________________________
(ime, adresa, datum i mjesto rođenja)
b) ___________________________________________________________________
(ime, adresa, datum i mjesto rođenja)
izjavio da je priložena isprava njegov/njezin testament te da je upoznat/a sa njegovim sadržajem
• Osim toga potvrđujem da je:
• a) u mom prisustvu i u prisustvu svjedoka:
• zavještatelj potpisao testament ili priznao i potvrdio kao svoj već stavljeni potpis;
pošto je zavještatelj izjavio da nije u mogućnosti sam potpisati svoj testament iz sljedećih razloga _______________________________________________________________
• zabilježio sam ovu činjenicu na testamentu
• potpis je stavio __________________________________________________
(ime i adresa)
• b) Svjedoci i ja osobno potpisali smo testament;
• c) Svaki list testamenta potpisan je od _________________ i obilježen brojem;
• d) Uvjerio sam se u identitet zavještatelja i gore navedenih svjedoka;
• e) Svjedoci su ispunjavali uvjete predviđene zakonom po kojem sam sastavio testament;
• f) Zavještatelj je želio dati sljedeću izjavu u pogledu čuvanja testamenta:
___________________________________________________
12.
MJESTO
13.
DATUM
POTPIS i eventualno
PEČAT
(Dopuniti ako je potrebno)

Član 92.
Ovlaštena osoba čuva jedan primjerak potvrde, a drugi predaje zavještatelju.

Član 93.
Osim ako se ne dokaže suprotno, potvrda ovlaštene osobe uzima se kao dovoljan dokaz formalne punovažnosti pismena kao međunarodnog testamenta u smislu ovog zakona.

Član 94.
Nepostojanje ili nepravilnost potvrde ne utiče na formalnu punovažnost međunarodnog testamenta napravljenog u skladu s ovim zakonom.
Opoziv međunarodnog testamenta

Član 95.
Međunarodni testament podliježe redovnim propisima o opozivanju testamenta.

Sastavljanje i čuvanje međunarodnog testamenta

Član 96.
(1) Ovlaštena osoba za postupanje pri sastavljanju međunarodnog testamenta, u smislu ovog zakona, jeste sudija općinskog suda, konzularni predstavnik ili diplomatski predstavnik Bosne i Hercegovine koji obavlja konzularne poslove, notar i zapovjednik bosanskohercegovačkog broda, odnosno aviona.
(2) Zavještatelj može međunarodni testament ostaviti na čuvanje kod općinskog suda ili notara.
(3) U tom slučaju sudija će narediti da se testament stavi u poseban omot i zapečati.

Svjedoci i tumači međunarodnog testamenta

Član 97.
(1) Pri sačinjavanju međunarodnog testamenta svjedoci će biti punoljetne osobe koje nisu lišene poslovne sposobnosti i koje razumiju jezik na kojem je zavještatelj izjavio da je
pismeno njegov testament i da je upoznat sa njegovim sadržajem.
(2) Ne mogu biti svjedoci pri sačinjavanju međunarodnog testamenta: potomci zavještatelja, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegovi preci usvojitelji, njegovi srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stepena zaključno, bračni partneri svih ovih osoba i bračni partner zavještatelja.
(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog člana shodno se primjenjuju i na tumače.

Tumačenje odredaba međunarodnog testamenta

Član 98.
U vezi sa tumačenjem i primjenom odredaba ovog zakona vodit će se računa o njegovom međunarodnom obilježju i potrebi njegovog jednoobraznog tumačenja.

https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]