BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#1501
Materijalna šteta u vidu zateznih kamata na iznos privremeno oduzetog novca

Kada je privremeno oduzimanje novčanih sredstva izvršeno neposredno od imaoca, njegova imovina nije umanjena za iznos zateznih kamata, pa usljed izostanka postojanja štete nije ispunjen osnovni preduslov za odgovornost Bosne i Hercegovine da nakon povrata sredstava nadoknadi štetu po ovom osnovu.

Iz obrazloženja:


Cijeneći nespornu činjenicu da je tužitelju privremeno oduzeti novac vraćen rješenjem donesenim na osnovu odluke Ustavnog Suda BiH, prvostepeni sud je primjenom odredbe člana 154, 155 i 278 Zakona o obligacionim odnosima


zaključio da je osnovan tužbeni zahtjev za naknadu materijalne štete u visini zakonskih zateznih kamata obraćunatih za period privremenog oduzimanja novca. Žalba tužene osnovano ukazuje da je usvajajući dio prvostepene presude zasnovan na pogrešnoj primjeni materijalnog prava.
Naime, u odredbama Zakona o obligacionim odnosima na koje se pozvao prvostepeni sud, nema osnova za dosuđenje materijalne štete u vidu zakonskih zateznih kamata na iznos privremeno oduzetih novčanih sredstava. Odredba člana
155 ZOO običnu štetu definiše kao umanjenje imovine i članom 154 stav 1 obavezuje štetnika da je nadoknadi. Tužiteljeva sredstva nisu umanjenja zbog činjenice da su bili predmet privremenog oduzimanja jer su vraćena u valuti u kojoj su oduzeta i u istom iznosu. Nadalje, u vrijeme oduzimanja novčana sredstva nisu bila položena na bankovnom računu da bi usljed činjenice oduzimanja novca tužiteljeva imovina umanjena za iznos kamate koje je trebao ostvariti. Tužitelj je novac držao kod sebe pa oduzimanjem novca tužena nije nanijela štetu u vidu umanjenja imovine za ostvarene kamate.
U pogledu zahtjeva za naknadu materijalne štete iz osnova zakonskih zateznih kamata na iznos oduzetog novca nije ispunjen preduslov za odgovornost tužene, a to je postojanje štete. Budući da imovina tužitelja nije umanjena za iznos zateznih kamata, nema zakonskog osnova da se tužena obaveže da isplatu utuženog iznosa, usljed čega je u ovom dijelu tužbeni zahtjev neosnovan. Stoga je bilo nužno usvojiti žalbu tužene i u ovom dijelu prvostepenu presudu preinačiti i odbiti tužbeni zahtjev.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja, broj: S1 3 P 015259 14 Gž od 026.10.2015. godine)

izvor: https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa-BiH.html

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]