BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4130
Marina v. Romania (no. 50469/14), 26.5.2020.godine


Povreda člana 8. EK


Aplikant je Viorel Marina, rumunski državljanin.

U relevantno vrijeme bio je nadzornik u policijskim snagama Prahova.

Slučaj se odnosi na radijski program tokom kojeg je pročitano pismo koje sadrži lične podatke o aplikantu i njegovoj bivšoj supruzi, bez njihovog znanja i na inicijativu sestre aplikanta.


Dva voditelja na radiju su u junu 2011. godine, pročitala pismo koje je na radio poslala sestra aplikanta. Istog dana aplikant i njegova bivša supruga otišli su u glavni ured radio stanice i žalili se na kršenje njihovog prava na poštivanje privatnog života, navodeći da su oklevetani bez njihovog pristanka ili bilo kakve provjere. Nakon što je zaključio da pošiljatelj nije rekao istinu, radio je emitirao povlačenje navedenog u razdoblju od četiri dana. Također je pozvao aplikanta da iskoristi svoje pravo na odgovor, ali je aplikant odbio. Bivša supruga aplikanta je u augustu 2011. godine tužila radio stanicu tražeći naknadu štete za njen ugled. Pobijedila je u svom slučaju, a radio stanici je naloženo da plati odštetu.

Aplikant je također u augustu 2012. godine tužio radio stanicu zbog krivičnog djela. Sljedeće godine sud je naložio emiteru da plati 4.500 eura odštete, utvrdivši da je predmetni program nanio štetu njegovom ugledu i privatnom životu, posebno s obzirom na činjenicu da je, kao policijski nadzornik, bio dužan osigurati da je njegov ugled besprijekoran. Naknada mu je isplaćena u tri dijela.
U međuvremenu se radio stanica žalila protiv presude Okružnog suda Prahova i žalba je usvojena. Tužba aplikanta stoga je odbijena. Okružni sud zauzeo je stav da aplikant nije pretrpio nikakav gubitak, posebno imajući na umu da su prisutni samo pročitali pismo treće strane i da radio nije počinio nijedan protuzakonit čin.

Sud je dodao da su, kada su u pitanju pitanja od javnog interesa koja se odnose na javne osobe, takvi pojedinci morali pokazati više tolerancije na račun svog položaja u društvu. Sud je na kraju konstatovao da aplikant nije iskoristio svoje pravo na odgovor. Tu je presudu donijelo vijeće sudija od kojih su dvojica sudjelovala u parničnom postupku koji je prethodno pokrenula bivša supruga aplikanta. Zahtjev dvojice sudija da se povuku s predmeta Okružni sud odbio je na početku postupka.
Prvostepeni sud u Ploieştiju je u februaru 2015. godine naložio vraćanje iznosa koji je radio stanica uplatila aplikantu. Protiv njega je pokrenut izvršni postupak.

Pozivajući se na član 6. stav 1. Konvencije (nepristrasan i nezavisan sud) i član 8. Konvencije, aplikant tvrdi da Okružni sud u Prahovi nije bio nepristrasan zbog prisutnosti dvojice sudija koja

su presudila u parničnom postupku koji je protiv radio stanice pokrenula njegova bivša supruga. Također se žali na štetu nanesenu njegovom ugledu.

Evropski sud je utvrdio da domaći sud nije pravilno odmjerio konkurencijska prava: pravo na širenje informacija i pravo na zaštitu prava i ugleda. Sud je posebno utvrdio da prilikom odmjeravanja interesa u pitanju sud nije uzeo u obzir suštinski sadržaj informacija, njihov doprinos raspravi o općem interesu, ili njegov nedostatak činjeničnog temelja. Okružni sud nije objasnio kako činjenica obnašanja dužnosti policijskog nadzornika smanjuje očekivanje zaštite njegovog privatnog života.

Sud je proglasio aplikantov prigovor na osnovu člana 6. stav 1. (pravo na pravično suđenje), kojim je doveo u pitanje nepristranost dvojice sudija Okružnog suda, kao očito neosnovan.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]