BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#151
LIKVIDACIJA

­ Donošenjem zakona o likvidacionom postuoku propisano je da se ovaj postupak vodi u sudu. Ranije je moglo i u samom društvu. Nadležan je isti sud kao i za stečaj a to je općinski sud u sjedištu kantona tj. njegovo privredno odjeljenje.
­ Likvidacija se provodi nad imovinom pravnog lica sa ciljem namirenja svih povjerilaca unovčavanjem imovine pravnog lica.
­ Likvidacioni postupak provodi se u sljedećim slučajevima:
1. kada je pravnom licu rješenjem nadležnog državnog organa izrečena mjera trajne zabrane daljnjeg obavljanja djelatnosti pravnog lica;
2. kada je pravosnažnim rješenjem suda utvrđena ništavost upisa u sudski registar ili ništavost osnivanja pravnog lica;
3. u slučajevima u kojima se, prema Zakonu o privrednim društvima, mora provesti likvidacioni postupak. U ovom slučaju zastupnik društva je obavezan podnijeti prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka.
­ Pokretanje postupka likvidacije upisuje se u registar društava.
­ Danom upisa u registar pokretanja postupka likvidacije, prestaje mandat uprave i drugih organa i njihova ovlaštenja se prenose na likvidatora, čije se ime, prezime i adresa prebivališta upisuje u registar.
- Vrši se popis imovine i povjerilaca, a na kraju slijedi unovčavanje imovine (nekada djelimično nekada u cjelini).
- Ako se prije unovčavanja ustanovi da imovina nijen dovoljna da se pokriju povjerioci pokrenuće se stečajni postupak.
- Redosljed namirenja povjerilaca:
1) troškovi postupka i sudske takse, izdaci likvidatora i nužni troškovi uprave
2) povjerioci
3) preostali dio srazmjerno se dijeli članovima društva
­ Zaključivanjem postupka likvidacije rješenje se objavljuje u službenom glasniku FBiH, po pravosnažnosti dostavlja se registracijskom sudu koje onda donosi rješenje o brisanju . to će će biti također objavljeno u sl.gl.
­ Organi likvidacije su likvidacioni sudija i likvidator.
­ Likvidatora imenuje organ društva koji je donio odluku o prestanku društva, a kada društvo prestaje na osnovu sudske odluke, istom odlukom sud će imenovati likvidatora.
­ Likvidator može biti samo fizičko lice.
­ Likvidator je ovlašten u ime društva preduzimati i zaključivati samo radnje i poslove koji se odnose na likvidaciju. U vršenju svojih ovlaštenja, likvidator:
a) izmiruje obaveze i naplaćuje potraživanja društva,
b) zastupa društvo,
c) zaključuje sporazume o poravnanju i
d) zaključuje sporazume o promjeni i prestanku prava i obaveza društva,
e) nove ugovore može zaključivati samo ako se odnose na raskidanje nezavršenih poslova.

­ Likvidator je dužan
a) obavijestiti sve poznate povjerioce da je društvo u likvidaciji.
b) objaviti javni poziv za prijavu potraživanja, u roku koji ne može biti kraći od 3 mjeseca od dana objavljivanja poziva.
c) podnijeti na odobrenje dioničarima ili članovima društva finansijski izvjestaj sa konačnim izvještajem o toku likvidacije i prijedlogom za raspodjelu preostale dostupne imovine dioničarima ili članovima društva.
d) podnijeti prijavu za upis u registar društava prestanka društva, u roku od 30 dana od dana odobrenja navedenog finansijskog izvjestaja.
e) Ako likvidator utvrdi da društvo u likvidaciji nije sposobno izmiriti obaveze, dužan je bez odlaganja podnijeti zahtjev za otvaranje stečajnog postupka.

Izvor: www.epravo.ba

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]