BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5559
Službeni glasnik BiH, broj 85/22
Na osnovu člana 17. tačka 22. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj 21.12.2022. godine, utvrdilo


KRITERIJE ZA OCJENJIVANJE RADA SUDIJA U BOSNI I HERCEGOVINI


POGLAVLJE I – OPĆE ODREDBE O OCJENJIVANJU


Član 1.
(Predmet)

Kriterijima za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Kriteriji) utvrđuje se način ocjenjivanja rada sudija, elementi i način utvrđivanja ocjene rada, vođenje evidencija o njihovim ostvarenim radnim rezultatima i odsustvima sa posla, te druga pitanja od značaja za ocjenjivanje rezultata rada sudija.

Član 2.
(Svrha ocjenjivanja)

(1) Ocjenjivanje rada sudija provodi se u cilju:

a) unapređenja efikasnosti i kvalitete pravosudnog sistema, kroz unapređenje stručnih i profesionalnih sposobnosti nosilaca pravosudne funkcije;

b) napredovanja u karijeri i utvrđivanja potrebe za obukom nosilaca pravosudnih funkcija;

c) unapređenja upravljanja pravosudnim institucijama i postizanja njihova efektivnijeg i efikasnijeg rada;

d) unapređenja odgovornosti pravosudnog sistema i jačanja povjerenja građana.

(2) Statističke podatke u postupku ocjenjivanja rada sudija potrebno je koristiti uz odgovarajuće sadržajno obrazloženje.

(3) Podaci i informacije prikupljeni prilikom ocjenjivanja rada koristit će se za potrebe komisija, radnih grupa i drugih tijela Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: VSTV BiH).

(4) Pojedinačna ocjena rada sudija može se objaviti u skladu sa zakonima o slobodi pristupa informacijama, ali bez navođenja elemenata na osnovu kojih se došlo do ocjene.

Član 3.
(Obim primjene Kriterija i period ocjenjivanja)

(1) Ovi će se kriteriji primjenjivati prilikom ocjenjivanja rada svih sudija u Bosni i Hercegovini.

(2) Ocjenjivanje rada sudija provodi se svake godine.

Član 4.
(Izuzeci od ocjenjivanja)

(1) Sudija neće biti ocijenjen ukoliko je tokom perioda ocjenjivanja na obavljanju funkcije proveo manje od jedne polovine perioda ocjenjivanja.

(2) Sudija koji u vrijeme ocjenjivanja više ne obavlja funkciju u pravosuđu neće se ocjenjivati osim ukoliko on to sam ne zatraži do trenutka prestanka obavljanja funkcije.

Član 5.
(Ocjenjivač)

(1) Ocjenjivanje rada sudije vrši predsjednik suda u kojem je sudija obavljao funkciju veći dio perioda ocjenjivanja (u daljnjem tekstu: ocjenjivač).

(2) Ako je ocjenjivač obavljao funkciju predsjednika suda tokom kraćeg dijela perioda ocjenjivanja, on će ocjenjivanje rada sudija vršiti nakon obavljenih konsultacija s osobom koja je prethodno obavljala dužnost predsjednika tog suda u većem dijelu perioda ocjenjivanja, ako je to moguće i svrsishodno.

(3) Ukoliko u vrijeme provođenja postupka ocjenjivanja nije imenovan predsjednik suda ili je predsjednik suda trajno odsutan sa funkcije, ocjenjivanje će vršiti sudija koji vrši dužnost predsjednika suda.

(4) Ako je sudija obavljao funkciju u dva suda, ocjenjivanje rada za cijeli period ocjenjivanja izvršit će predsjednik suda u kojem je sudija obavljao funkciju veći dio perioda ocjenjivanja. Ocjenjivač će odmah po okončanju perioda ocjenjivanja pribaviti sve potrebne izvore informacija za ocjenjivanje od predsjednika suda u kojem je ocjenjivani sudija radio kraći dio perioda.

(5) Ako je sudija obavljao pravosudnu funkciju u tužilaštvu manje od jedne polovice perioda ocjenjivanja, on će biti ocijenjen samo za rezultate koje je ostvario u sudu.

Član 6.
(Konsultacije u sudu u postupku ocjenjivanja rada sudija)

Prilikom ocjenjivanja sudija po elementu ocjene ažurnost rada predsjednik suda može pribaviti mišljenje predsjednika sudskog odjela u kojem je sudija raspoređen. Ukoliko u sudu nije formiran određeni sudski odjel, predsjednik suda može pribaviti mišljenje stručnog kolegija suda.

Član 7.
(Objektivnost i nepristrasnost)

Ocjenjivač je odgovoran za tačnost podataka i objektivnost ocjene.

Član 8.
(Elementi ocjene rada)

(1) Predsjednik suda će sudije ocjenjivati po elementima ocjene rada koji su propisani ovim Kriterijima.

(2) Na osnovu zbira ostvarenih bodova po pojedinim elementima ocjene rada bit će formirana ocjena rada sudije.

POGLAVLJE II – EVIDENCIJE O OSTVARENIM RADNIM REZULTATIMA I ODSUSTVIMA SA POSLA SUDIJA


Član 9.
(Evidencije o ostvarenim radnim rezultatima sudija)

Sud je dužan voditi mjesečnu i godišnju evidenciju o broju i vrsti završenih predmeta i ostvarenoj orijentacijskoj normi, izjavljenim pravnim lijekovima na odluke sudije, odlukama višeg suda po izjavljenim pravnim lijekovima i odsustvima sudije.

Član 10.
(Evidencija o ostvarenoj orijentacijskoj normi sudija)

(1) Orijentacijsku normu za praćenje rezultata rada sudija utvrđuje VSTV BiH.

(2) Evidencija o ostvarenoj orijentacijskoj normi sastoji se iz prikaza broja, vrste i načina završenih predmeta sudije tokom perioda ocjenjivanja, te procentualno iskazane ostvarene orijentacijske norme, koja se izračunava na način koji je utvrđen Pravilnikom o orijentacijskim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini.

Član 11.
(Evidencija o statističkoj kvaliteti sudskih odluka)

U skladu sa članom 17. ovih kriterija sud vodi evidenciju i vrši obračun statističke kvalitete odluka sudija na obrascu koji propisuje VSTV BiH.

Član 12.
(Evidencija u vezi sa ažurnošću rada)

(1) Za potrebe ocjenjivanja po elementu ocjene ažurnost rada, parametar iz člana 18. stav (1) tačka a) ovih Kriterija, koristi se izvještaj iz Sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS).

(2) Za potrebe ocjenjivanja po elementu ažurnost rada, parametri iz člana 18. stav (1) tačka b) ovih kriterija, ocjenjivač će, u saradnji sa predsjednikom sudskog odjela i drugim saradnicima u sudu, na osnovu podataka u CMS-u i, po potrebi, uvidom u spise predmeta, utvrditi da li je sudija preduzeo sve zakonom predviđene radnje da spriječi kašnjenje u izradi sudske odluke i donošenju naredbe za otpremu sudske odluke, odnosno da spriječi kašnjenje u zakazivanju i nastavcima pretresa/rasprava ili je do navedenog došlo uslijed objektivnih okolnosti za koje sudija nije odgovoran.

(3) Kod ocjenjivanja ažurnosti rada ne uzimaju se u obzir predmeti označeni u CMS kao nerješivi iz zakonskih i procesnih razloga.

Član 13.
(Evidencija o odsustvima sa posla od značaja za ocjenjivanje)

Evidencija o odsustvu sudija sastoji se iz tabelarnog prikaza odsustava, iskazanih u danima, po sljedećim osnovama:
a) vrijeme provedeno na bolovanju ili na porodiljskom odsustvu;

b) vrijeme provedeno na sjednicama, sastancima i u radnim grupama VSTV BiH;

c) vrijeme provedeno na raznim drugim odsustvima, odobrenim u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, na osnovu odluke predsjednika suda ili drugog nadležnog tijela.

POGLAVLJE III – ELEMENTI OCJENE RADA


ODJELJAK A – ELEMENTI OCJENE RADA SUDIJA OPĆINSKIH I OSNOVNIH SUDOVA, OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE, OKRUŽNIH PRIVREDNIH SUDOVA REPUBLIKE SRPSKE, KANTONALNIH I OKRUŽNIH SUDOVA, VIŠEG PRIVREDNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE I KRIVIČNOG I UPRAVNOG ODJELA SUDA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 14.
(Elementi ocjene rada sudija)

Sudije općinskih i osnovnih sudova, Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, okružnih privrednih sudova Republike Srpske, kantonalnih i okružnih sudova, Višeg privrednog suda Republike Srpske i Krivičnog i Upravnog odjela Suda Bosne i Hercegovine ocjenjivat će se prema sljedećim elementima ocjene rada: ostvarena orijentacijska norma, kvalitet odluka i ažurnost rada.

(2) Rezultati rada sudije boduju se sa sljedećim brojem bodova:

a)


ostvarenje orijentacijske norme


0 do 40 bodova;

b)


statistička kvaliteta odluka


0 do 40 bodova;

c)


ažurnost rada


0 do 20 bodova.

 


(3) Na osnovu zbira ostvarenih bodova po pojedinim kriterijima iz stava (2) ovoga člana formirat će se ocjena rada sudije u skladu sa članom 21. ovih kriterija.

Član 15.
(Ocjena ostvarene orijentacijske norme sudije)

(1) Ostvarena orijentacijska norma sudije obračunavat će se prema Pravilniku o orijentacijskim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini.

(2) Na osnovu ostvarene orijentacijske norme, sudiji će se dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a)


do 50%


ostvarene orijentacijske norme


0 bodova;

b)


51 – 60%


ostvarene orijentacijske norme


10 bodova;

c)


61 – 70%


ostvarene orijentacijske norme


15 bodova;

d)


71 – 80%


ostvarene orijentacijske norme


20 bodova;

e)


81 – 90%


ostvarene orijentacijske norme


30 bodova;

f)


91 – 100%


ostvarene orijentacijske norme


35 bodova;

g)


 


više od 100% ostvarene orijentacijske norme


40 bodova

 


Član 16.
(Opravdani razlozi za neispunjenje godišnje norme)

(1) Opravdani razlozi za neispunjenje godišnje norme su:

a) odsustvo zbog bolovanja i prisustva sjednicama i sastancima radnih tijela VSTV BiH;

b) odsustvo odobreno u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, na osnovu odluke predsjednika suda ili VSTV BiH;

c) nedovoljan broj predmeta koji su dodijeljeni sudiji u rad u periodu ocjenjivanja.

(2) Ako je sudija zbog opravdanih razloga iz stava (1) tačke a) i b) ovoga člana proveo na radu više od jedne polovine perioda ocjenjivanja, a manje od ukupnog perioda ocjenjivanja, usljed čega nije donio broj odluka koji odgovara godišnjem rezultatu rada propisanom Pravilnikom o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u Bosni i Hercegovini, bodovat će se prema skali iz člana 15. stav (2) ovih kriterija, prema procentu ostvarene godišnje orijentacione norme proporcionalno vremenu provedenom na radu.

(3) Sudija koji je proveo na radu više od jedne polovine perioda ocjenjivanja, a koji nije mogao ostvariti godišnju normu zbog nedovoljnog broja predmeta u radu, u vezi sa odredbama člana 16. stav (1) tačka c) i člana 16. stav (2) ovih kriterija, bodovat će se na osnovu procenta riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta s kojima je bio zadužen u periodu ocjenjivanja, prema sljedećoj skali:

a)


do 50%


riješenih predmeta


0 bodova;

b)


51 – 60%


riješenih predmeta


10 bodova;

c)


61 – 70%


riješenih predmeta


15 bodova;

d)


71 – 80%


riješenih predmeta


20 bodova;

e)


81 – 90%


riješenih predmeta


30 bodova;

f)


91 – 94%


riješenih predmeta


35 bodova;

g)


95 – 100%


riješenih predmeta


40 bodova.

 


(4) Iz obračuna iz stava (3) ovog člana izuzimaju se predmeti koji nisu riješeni u periodu ocjenjivanja jer su u CMS-u označeni kao predmeti sa zakonskim i procesnim smetnjama, shodno odredbama Uputstva za izradu plana rješavanja predmeta u sudovima, i predmeti koji nisu mogli biti riješeni s obzirom na vrijeme zaprimanja u sud i zakonom propisane rokove za preduzimanje radnji u predmetu.

(5) Ocjenjivač će, prilikom utvrđivanja rezultata rada na osnovu stava (1) tačka c) i stava (3) ovog člana, u svom izvještaju posebno navesti da je ocjenjivanje rada provedeno u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu suda, objasniti uzroke nastanka takvih okolnosti i obrazložiti bodovanje prema stavu (3) ovog člana.

Član 17.
(Ocjena ostvarenog kvaliteta odluka sudije)

(1) Statistički kvalitet odluka sudije ocjenjuje se sabiranjem bodova ostvarenih na osnovu sljedećih podkriterija:

a) procent ukinutih odluka u odnosu na ukupan broj potvrđenih, preinačenih i ukinutih odluka od strane suda više instance;

b) procent ukinutih i preinačenih odluka, koje se u smislu stava (2) ovoga člana računaju kao ukinute, u odnosu na ukupan broj predmeta u kojima je donesena konačna odluka na koju se može izjaviti pravni lijek sudu više instance.

(2) Prilikom računanja procenta ukinutih odluka iz stava (1) tačka b) ovoga člana, u predmetu u kojem je odluka djelomično ukinuta, takav predmet se računa kao pola ukinute odluke, a preinačena odluka donesena na raspravi ili na pretresu pred višim sudom računa se kao jedna ukinuta odluka, ako je zakonom propisano da sud više instance ne smije povodom žalbe ukinuti prvostepenu odluku i vratiti predmet nižestepenom sudu na ponovno odlučivanje, izuzev ako je rasprava ili pretres pred višim sudom održana zbog novih činjenica i novih dokaza iznesenih u žalbi.

(3) Prilikom računanja procenta ukinutih odluka iz stava (1) tačka a) i b) u vezi sa stavom (2) ovoga člana, neće se uzimati u obračun odluke koje su ukinute u sadržajno nebitnom dijelu odnosno ako je odluka ukinuta ili se smatra ukinutom u smislu stava (1) tačka b) ovoga člana zbog toga što je instancioni sud nakon donošenja ispitivane odluke izmijenio sudsku praksu. Odlukama ukinutim u sadržajno nebitnom dijelu smatraju se odluke ukinute u pogledu odluke o troškovima i zakonskoj kamati. Sud u kojem radi ocjenjivani sudija će voditi evidenciju o odlukama iz ovog stava na posebnom obrascu koji propisuje VSTV BiH.

(4) Sud više instance će u popratnom aktu naznačiti ako je odluka ukinuta ili preinačena zbog toga što je instancioni sud izmijenio sudsku praksu nakon donošenja ispitivane odluke.

(5) Bodovanje ostvarenog kvaliteta odluka sudije prema procentu ukinutih odluka u odnosu na ukupan broj potvrđenih, preinačenih i ukinutih odluka od strane suda više instance, vrši se kako slijedi:

a)


preko 40%


ukinutih odluka


0 bodova;

b)


preko 30 do 40%


ukinutih odluka


8 bodova;

c)


preko 20 do 30%


ukinutih odluka


16 bodova;

d)


preko 10 do 20%


ukinutih odluka


24 boda;

e)


0 do 10%


ukinutih odluka


30 bodova.

 


(6) Bodovanje ostvarenog kvaliteta odluka sudije prema procentu ukinutih odluka u odnosu na ukupan broj predmeta u kojima je donesena konačna odluka na koju se može izjaviti pravni lijek sudu više instance, vrši se kako slijedi:

a)


preko 20%


ukinutih odluka


0 bodova;

b)


preko 15 do 20%


ukinutih odluka


2 boda;

c)


preko 10 do 15%


ukinutih odluka


4 boda;

d)


preko 6 do 10%


ukinutih odluka


6 bodova;

e)


preko 3 do 6%


ukinutih odluka


8 bodova;

f)


do 3%


ukinutih odluka


10 bodova.

 


(7) Ako je sudija tokom perioda ocjenjivanja imao ukupno manje od deset potvrđenih, preinačenih ili ukinutih odluka vraćenih od suda više instance, kvaliteta odluka sudije ocjenjuje se na osnovu broja bodova ostvarenih u skladu sa parametrom predviđenom u stavu (1) tačka b) ovoga člana i, u tom slučaju, njegova ocjena rada se utvrđuje u skladu sa članom 21. stav (2) ovih kriterija.

Član 18.
(Ažurnost rada)

(1) Ažurnost rada sudije ocjenjivat će se na osnovu statističkih podataka i zapažanja ocjenjivača prema sljedećim parametrima:

a) procenat realizacije plana rješavanja predmeta – do 15 bodova;

b) blagovremenost u izradi sudske odluke i donošenju naredbe za otpremu sudske odluke i poštivanje zakonskih rokova u zakazivanju i nastavcima pretresa/rasprava – do 5 bodova.

(2) U vezi sa stavom (1) tačka a) na osnovu procenta riješenih predmeta iz plana, sudiji će se dodijeliti određeni broj bodova kako slijedi:

a)


do 50%


realizacije plana


0 bodova

b)


51 – 60%


realizacije plana


3 boda

c)


61 – 70%


realizacije plana


5 boda

d)


71 – 80%


realizacije plana


7 bodova

e)


81 – 90%


realizacije plana


10 bodova

f)


91 – 95%


realizacije plana


12 bodova

g)


96 – 100%


realizacije plana


15 bodova

 


(3) Ukoliko sudija nije uključen u plan rješavanja predmeta, ažurnost rada sudije će se bodovati prema odredbi stava (1) tačka a) u ovom članu, na način da se sudiji može dodijeliti od 0 do 15 bodova, zavisno od relevantnih statističkih pokazatelja o tome u kojoj mjeri je sudija u periodu ocjenjivanja uzimao u rad i rješavao predmete po starosti incijalnog akta. Ocjenjivač će posebno navesti da ocjenjivani sudija nije bio uključen u plan rješavanja i obrazložiće bodovanje rezultata ocjenjivanog sudije prema ovoj odredbi kriterija. https://www.anwalt-derbeste.de

ODJELJAK B – OCJENJIVANJE RADA SUDIJA APELACIONOG ODJELA SUDA BOSNE I HERCEGOVINE, VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE I APELACIONOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 19.
(Elementi ocjene rada sudija sudova viših instanci)

Sudije Apelacionog odjela Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ocjenjivat će se prema elementima ocjene koji se odnose na ostvarenu orijentacijsku normu i ažurnost rada, utvrđenim članovima 15. i 18. ovih Kriterija.

POGLAVLJE IV – MJERE ZA UNAPREĐENJE RADA, UTVRĐIVANJE OCJENE RADA, SADRŽAJ OBRAZACA ZA OCJENU, POSTUPAK OCJENJIVANJA I PODNOŠENJA PRIGOVORA NA OCJENU RADA


Član 20.
(Mjere za unapređenje rada)

(1) Ocjenjivač je dužan u svojoj ocjeni rada navesti pojašnjenje radnih rezultata, moguće i potrebne mjere za unapređenje rada sudije koji je ocijenjen sa ocjenom rada "nezadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju" ili "zadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju", kao što su promjena referata, organizacija interne edukacije u sudu, dodatna specifična obuka i slično, uključujući i angažman sudije mentora ako smatra da mu je potreban dodatni period stručne pomoći i potpora.

(2) Ocjenjivač može u svojoj ocjeni rada navesti i mjere za unapređenje rada sudija koji su ocijenjeni sa ocjenom rada "dobro obavlja sudijsku funkciju" ili "uspješno obavlja sudijsku funkciju".

Član 21.
(Utvrđivanje ocjene rada)

(1) Ocjena rada sudija općinskih i osnovnih sudova, Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, okružnih privrednih sudova Republike Srpske, kantonalnih i okružnih sudova, Višeg privrednog suda Republike Srpske i Upravnog i Krivičnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, formira se na osnovu zbira ostvarenih bodova po pojedinačnim elementima ocjenjivanja, kako slijedi:

a)


do 50 bodova


nezadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju;

b)


51 – 64 bodova


zadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju;

c)


65 – 80 bodova


dobro obavlja sudijsku funkciju;

d)


81 – 94 bodova


uspješno obavlja sudijsku funkciju;

e)


95 – 100 bodova


izuzetno uspješno obavlja sudijsku funkciju.

 


(2) Ocjena rada sudija općinskih i osnovnih sudova, Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, okružnih privrednih sudova Republike Srpske, kantonalnih i okružnih sudova, Višeg privrednog suda Republike Srpske i Upravnog i Krivičnog odjela Suda Bosne i Hercegovine koji su u toku godine imali manje od deset odluka vraćenih od suda više instance, ne računajući odluke o odbacivanju pravnog lijeka, u skladu sa članom 17. stav (1) tačka b) i stav (6) i (7), formira se na osnovu zbira ostvarenih bodova po pojedinačnim elementima ocjenjivanja, kako slijedi:

a)


do 35 bodova


nezadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju;

b)


36 – 45 bodova


zadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju;

c)


46 – 55 bodova


dobro obavlja sudijsku funkciju;

d)


56 – 64 bodova


uspješno obavlja sudijsku funkciju;

e)


65 – 70 bodova


izuzetno uspješno obavlja sudijsku funkciju.

 


(3) Ocjena rada sudija Apelacionog odjela Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i za sudije kantonalnih i okružnih sudova koji postupaju isključivo u drugostepenim krivičnim predmetima, u skladu sa članom 15. i 18. ovih kriterija formira se na osnovu zbira ostvarenih bodova po pojedinačnim elementima ocjenjivanja, kako slijedi:

a)


do 30 bodova


nezadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju;

b)


31 – 38 bodova


zadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju;

c)


39 – 47 bodova


dobro obavlja sudijsku funkciju;

d)


48 – 55 bodova


uspješno obavlja sudijsku funkciju;

e)


56 – 60 bodova


izuzetno uspješno obavlja sudijsku funkciju.

 


Član 22.
(Postupak ocjenjivanja rada)

Sadržaj obrazaca za ocjenu rada, postupak ocjenjivanja, podnošenje prigovora na ocjenu rada i odlučivanje po prigovoru na ocjenu rada uređeni su Pravilnikom o postupku ocjenjivanja rada predsjednika sudova, sudija i stručnih saradnika broj: 06-02-3-3488/2016 od 14.12.2016. godine i Dopuni Pravilnika o postupku ocjenjivanja rada predsjednika sudova, sudija i stručnih saradnika broj: 06-08-1-3284/2018 od 23.10.2018. godine.

POGLAVLJE V – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 23.
(Obavezujuća tumačenja)

VSTV BiH daje tumačenja u pogledu pitanja koja se odnose na primjenu ovih kriterija.

Član 24.
(Prestanak važenja)

Kriteriji za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 01/21) prestat će važiti nakon što se okonča postupak ocjenjivanja rada za 2022. godinu.

Član 25.
(Stupanje na snagu)

(1) Kriteriji stupaju na snagu 8 (osam) dana nakon njihove objave u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se na ocjenjivanje rezultata rada sudija počev od 2023. godine.

(2) Obrasci koji su predviđeni ovim kriterijima bit će objavljeni na internet portalu VSTV BiH.

Broj 06-08-1-4014-2/2022
21. decembra 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik VSTV BiH
Halil Lagumdžija, s. r.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]