BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5560
Službeni glasnik BiH, broj 85/22
Na osnovu člana 17. tačka 22. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj 21.12.2022. godine, utvrdilo


KRITERIJE ZA OCJENJIVANJE RADA PREDSJEDNIKA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINIPOGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE O OCJENJIVANJU


Član 1.
(Predmet)

Kriterijima za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Kriteriji) utvrđuje se način ocjenjivanja predsjednika sudova, vođenje evidencija o njihovim ostvarenim radnim rezultatima i odsustvima sa posla, kao i o ostvarenim radnim rezultatima sudova kojima rukovode, te druga pitanja od značaja za ocjenjivanje.

Član 2.
(Svrha ocjenjivanja)

(1) Ocjenjivanje rada predsjednika sudova provodi se u cilju unapređenja upravljanja pravosudnim institucijama, postizanja njihovog efikasnijeg i odgovornijeg rada, te jačanja povjerenja građana u pravosudni sistem.

(2) Ocjenjivanje rada predsjednika sudova, u dijelu obavljanja sudijske funkcije, provodi se u cilju koji je određen članom 2. Kriterija za ocjenjivanje rada sudija u BiH.

(3) Statističke podatke u postupku ocjenjivanja rada predsjednika sudova potrebno je koristiti uz odgovarajuće sadržajno obrazloženje.

(4) Podaci i informacije prikupljeni prilikom ocjenjivanja rada koristit će se za potrebe komisija, radnih grupa i drugih tijela Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: VSTV BiH).

(5) Pojedinačna ocjena rada predsjednika suda može se objaviti u skladu sa zakonima o slobodi pristupa informacijama, ali bez navođenja elemenata na osnovu kojih se došlo do ocjene.

Član 3.
(Obim primjene Kriterija)

(1) Kriteriji će se primjenjivati prilikom ocjenjivanja rada predsjednika sudova svih sudova u Bosni i Hercegovini.

(2) Ocjenjivanje rada predsjednika sudova svih sudova u Bosni i Hercegovini provodi se svake godine.

(3) VSTV BiH ocjenjuje rad predsjednika Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u skladu članom 27. stav (3) ovih Kriterija.

Član 4.
(Izuzeci od ocjenjivanja)

(1) Predsjednik suda koji je tokom perioda ocjenjivanja na obavljanju funkcije proveo manje od jedne polovine perioda ocjenjivanja ocjenjivat će se isključivo u pogledu obavljanja sudijske funkcije.

(2) Predsjednik suda koji u vrijeme ocjenjivanja više ne obavlja funkciju u pravosuđu neće se ocjenjivati osim ukoliko on to sam ne zatraži do trenutka prestanka obavljanja funkcije.

Član 5.
(Ocjenjivač)

(1) Ocjenjivanje rada predsjednika suda vrši predsjednik neposredno višeg suda u odnosu na sud u kojem je predsjednik suda obavljao funkciju veći dio perioda ocjenjivanja (u daljnjem tekstu: ocjenjivač).

(2) Ukoliko u vrijeme provođenja postupka ocjenjivanja nije imenovan predsjednik neposredno višeg suda ili je on trajno odsutan sa funkcije, ocjenjivanje će vršiti sudija koji obavlja dužnost predsjednika suda neposredno više instance.

Član 6.
(Konsultacije prilikom ocjenjivanja)

(1) Ukoliko ocjenjivač nije obavljao funkciju predsjednika suda neposredno više instance u većem dijelu perioda ocjenjivanja, ocjenjivanje će vršiti nakon obavljenih konsultacija sa osobom koja je obavljala dužnost predsjednika suda neposredno više instance u većem dijelu perioda ocjenjivanja, ukoliko je to moguće i svrsishodno.

(2) Ocjenjivač će, prilikom ocjenjivanja, konsultirati predsjednika suda neposredno više instance u odnosu na sud u kojem je ocjenjivani predsjednik suda obavljao funkciju manji dio perioda ocjenjivanja.

Član 7.
(Objektivnost i nepristrasnost)

Ocjenjivač je odgovoran za tačnost podataka i objektivnost ocjene.

Član 8.
(Elementi ocjene rada)

(1) Predsjednik suda će se ocjenjivati po elementima ocjene rada koji su propisani ovim kriterijima.

(2) Na osnovu zbira ostvarenih bodova po pojedinim elementima ocjene rada bit će formirana ocjena rada predsjednika suda.

POGLAVLJE II - EVIDENCIJE O OSTVARENIM RADNIM REZULTATIMA PREDSJEDNIKA SUDA I SUDA


ODJELJAK A - EVIDENCIJE O OSTVARENIM RADNIM REZULTATIMA PREDSJEDNIKA SUDA


Član 9.
(Evidencije o ostvarenim radnim rezultatima predsjednika suda)

(1) Sud je dužan voditi godišnju evidenciju o broju i vrsti završenih predmeta, kvalitetu odluka i odsustvima predsjednika suda.

(2) Sud će voditi evidenciju o ostvarenoj orijentacijskoj normi predsjednika suda ukoliko su isti obavezni da je ostvare prema Pravilniku o orijentacijskim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini.

Član 10.
(Evidencija o broju i vrsti završenih predmeta

i ostvarenoj individualnoj orijentacijskoj normi predsjednika suda)

(1) Evidencija o broju i vrsti završenih predmeta sastoji se iz prikaza broja i vrste predmeta koje je predsjednik suda završio tokom perioda ocjenjivanja.

(2) Orijentacijsku normu za predsjednike sudova utvrđuje VSTV BiH Pravilnikom iz člana 9. stav (2) ovih Kriterija. Ovim Pravilnikom utvrđuje se obaveza određenih predsjednika sudova da ostvaruju orijentacijsku normu i iznos orijentacijskih normi za predsjednike sudova, a imajući u vidu utvrđeni broj sudija u pojedinim sudovima.

(3) Evidencija o ostvarenoj orijentacijskoj normi, pored prikaza broja i vrste završenih predmeta predsjednika suda, sadrži procentualno iskazanu ostvarenu orijentacijsku normu, izračunatu na način utvrđen Pravilnikom iz člana 9. stav (2) ovih Kriterija.

Član 11.
(Evidencija o individualnom kvalitetu odluka predsjednika suda)

U skladu sa članom 20. ovih Kriterija sud vodi evidenciju i vrši obračun statističke kvalitete odluka sudija na obrascu koji propisuje VSTV BiH.

Član 12.
(Evidencija u vezi sa individualnom ažurnošću rada)

(1) Za potrebe ocjenjivanja po elementu ocjene ažurnost rada, iz člana 21. stav (1) tačka a) ovih Kriterija, koristi se izvještaj iz Sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS).

(2) Za potrebe ocjenjivanja po elementu ažurnost rada, iz člana 21. stav (1) tačka b) ovih Kriterija, ocjenjivač će utvrditi da li je predsjednik suda preduzeo sve zakonom predviđene radnje da spriječi kašnjenje u izradi sudske odluke i donošenju naredbe za otpremu sudske odluke, odnosno da spriječi kašnjenje u zakazivanju i nastavcima pretresa/rasprava ili ukoliko je do navedenog došlo uslijed objektivnih okolnosti za koje sudija nije odgovoran

(3) Kod ocjenjivanja ažurnosti rada ne uzimaju se u obzir predmeti označeni u CMS kao nerješivi iz zakonskih i procesnih razloga.

Član 13.
(Evidencija o odsustvima sa posla od značaja za ocjenjivanje)

Evidencija o odsustvu predsjednika suda sastoji se iz tabelarnog prikaza odsustava sa posla predsjednika suda, iskazanih u danima, po sljedećim osnovama:
a) vrijeme provedeno na bolovanju ili na porodiljskom odsustvu;

b) vrijeme provedeno na sjednicama, sastancima i u radnim grupama VSTV BiH;

c) vrijeme provedeno na raznim drugim odsustvima odobrenim u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, na osnovu odluke predsjednika suda ili drugog nadležnog tijela.

ODJELJAK B - EVIDENCIJE O OSTVARENIM RADNIM REZULTATIMA SUDA


Član 14.
(Evidencija o kolektivnoj orijentacijskoj normi suda)

U evidenciju o ostvarenoj kolektivnoj orijentacijskoj normi unosi se podatak o aritmetičkoj sredini ostvarenih orijentacijskih normi tokom perioda ocjenjivanja za sve nosioce pravosudnih funkcija u sudu, osim za novoimenovane sudije/stručne saradnike, sudije/stručne saradnike koji su imenovani u drugu instituciju, odnosno sudije/stručne saradnike koji su prestali sa radom iz različitih razloga kao što su: penzionisanje, podnošenje ostavke, smrt, gubitak radne sposobnosti, razrješenje od dužnosti, privremeno ili trajno udaljene od vršenja dužnosti itd., a koji su u periodu ocjenjivanja ostvarili ukupnu godišnju orijentacijsku normu u vrijednosti nižoj od 20%.

Član 15.
(Evidencije u vezi sa organizacijom i rukovođenje radom suda)

(1) Sud kojim rukovodi ocjenjivani predsjednik suda vodi evidencije na osnovu kojih će ocjenjivač izvršiti ocjenjivanje rada prema članu 24. ovih Kriterija.

(2) Ocjenjivač može tražiti u toku postupka ocjenjivanja od ocjenjivanog predsjednika suda da dopuni evidencije iz stava (1) ovog člana.

POGLAVLJE III - ELEMENTI OCJENE RADA


Član 16.
(Elementi ocjene rada predsjednika suda)

(1) Za rukovođenje radom suda predsjednici sudova ocjenjivat će se prema rezultatima koji budu ostvareni po sljedećim elementima ocjene:

a) kolektivna orijentacijska norma suda;

b) organizacija i rukovođenje radom suda.

(2) Za ocjenjivanje individualnih rezultata rada na predmetima, predsjednika suda, koji je obavezan da postupa po predmetima prema Pravilniku iz člana 9. stav (2) ovih Kriterija, primjenjivat će elementi ocjenjivanja koji su predviđeni članom 17. ovih Kriterija.

(3) Ukupna ocjena rada predsjednika suda formirat će se u skladu s članom 27. ovih Kriterija.

Član 17.
(Bodovanje elemenata ocjene rada)

Rezultati rada predsjednika suda boduju se sa sljedećim brojem bodova:

a)


individualna orijentacijska norma


0 do 20 bodova;

b)


individualni statistički kvalitet odluka


0 do 20 bodova;

c)


individualna ažurnost rada


0 do 10 bodova;

d)


kolektivna orijentacijska norma suda


0 do 20 bodova;

e)


organizacija i rukovođenje radom suda


0 do 30 bodova.

 


Član 18.
(Ocjena individualne orijentacijske norme predsjednika suda)

(1) Ostvarena orijentacijska norma predsjednika suda obračunavat će se prema Pravilniku iz člana 9. stav (2) ovih Kriterija.

(2) Na osnovu ostvarene orijentacijske norme, predsjedniku suda će se dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a)


do 50%


ostvarene orijentacijske norme


0 bodova;

b)


51 - 60%


ostvarene orijentacijske norme


4 bodova;

c)


61 - 70%


ostvarene orijentacijske norme


8 bodova;

d)


71 - 80%


ostvarene orijentacijske norme


12 bodova;

e)


81 - 90%


ostvarene orijentacijske norme


16 bodova;

f)


91 - 100%


ostvarene orijentacijske norme


18 bodova;

g)


više od 100%


ostvarene orijentacijske norme


20 bodova.

 


Član 19.
(Opravdani razlozi za neispunjenje individualne godišnje norme)

(1) Opravdani razlozi za neispunjenje godišnje norme su:

a) odsustvo zbog bolovanja i prisustva sjednicama i sastancima radnih tijela VSTV BiH;

b) odsustvo odobreno u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, na osnovu odluke predsjednika suda ili VSTV BiH;

c) nedovoljan broj predmeta koji su dodijeljeni sudiji u rad u periodu ocjenjivanja.

(2) Ako je predsjednik suda zbog opravdanih razloga iz stava (1) tačke a) i b) ovoga člana proveo na radu više od jedne polovine perioda ocjenjivanja, a manje od ukupnog perioda ocjenjivanja, usljed čega nije donio broj odluka koji odgovara godišnjem rezultatu rada propisanom Pravilnikom iz člana 9. stav (2) ovih Kriterija, bodovat će se prema skali iz člana 18. stav (2) ovih Kriterija, prema procentu ostvarene godišnje orijentacijske norme proporcionalno vremenu provedenom na radu.

(3) Predsjednik suda koji je proveo na radu više od jedne polovine perioda ocjenjivanja, a koji nije mogao ostvariti godišnju normu zbog nedovoljnog broja predmeta u radu, u vezi sa odredbama člana 19. stav (1) tačka c) i člana 19. stav (2) ovih Kriterija, bodovat će se na osnovu procenta riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta s kojima je bio zadužen u periodu ocjenjivanja, prema sljedećoj skali:

a)


do 50%


riješenih predmeta


0 bodova;

b)


51 - 60%


riješenih predmeta


4 bodova;

c)


61 - 70%


riješenih predmeta


8 bodova;

d)


71 - 80%


riješenih predmeta


12 bodova;

e)


81 - 90%


riješenih predmeta


16 bodova;

f)


91 - 94%


riješenih predmeta


18 bodova;

g)


95 - 100%


riješenih predmeta


20 bodova.

 


(4) Iz obračuna iz stava (3) ovog člana izuzimaju se predmeti koji nisu riješeni u periodu ocjenjivanja jer su u CMS-u označeni kao predmeti sa zakonskim i procesnim smetnjama, shodno odredbama Uputstva za izradu plana rješavanja predmeta u sudovima, i predmeti koji nisu mogli biti riješeni s obzirom na vrijeme zaprimanja u sud i zakonom propisane rokove za preduzimanje radnji u predmetu.

(5) Ocjenjivač će, prilikom utvrđivanja rezultata rada na osnovu stava (1) tačka c) i stava (3) ovog člana, u svom izvještaju posebno navesti da je ocjenjivanje rada provedeno u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu, objasniti uzroke nastanka takvih okolnosti i obrazložiti bodovanje prema stavu (3) ovog člana.

Član 20.
(Ocjena individualnog statističkog kvaliteta odluka predsjednika suda)

(1) Statistički kvalitet odluka predsjednika suda ocjenjuje se sabiranjem bodova ostvarenih na osnovu sljedećih podkriterija:

a) procent ukinutih odluka u odnosu na ukupan broj potvrđenih, preinačenih i ukinutih odluka od strane suda više instance,

b) procent ukinutih i preinačenih odluka, koje se u smislu stava (2) ovoga člana računaju kao ukinute, u odnosu na ukupan broj predmeta u kojima je donesena konačna odluka na koju se može izjaviti pravni lijek sudu više instance.

(2) Prilikom računanja procenta ukinutih odluka iz stava (1) tačka b) ovoga člana, u predmetu u kojem je odluka djelomično ukinuta, takav predmet se računa kao pola ukinute odluke, a preinačena odluka donesena na raspravi ili na pretresu pred višim sudom računa se kao jedna ukinuta odluka, ako je zakonom propisano da sud više instance ne smije povodom žalbe ukinuti prvostepenu odluku i vratiti predmet nižestepenom sudu na ponovno odlučivanje, izuzev ako je rasprava ili pretres pred višim sudom održana zbog novih činjenica i novih dokaza iznesenih u žalbi.

(3) Prilikom računanja procenta ukinutih odluka iz stava (1) tačka a) i b) u vezi sa stavom (2) ovoga člana, neće se uzimati u obračun odluke koje su ukinute u sadržajno nebitnom dijelu odnosno ako je odluka ukinuta ili se smatra ukinutom u smislu stava (1) tačka b) ovoga člana zbog toga što je instancioni sud nakon donošenja ispitivane odluke izmijenio sudsku praksu. Odlukama ukinutim u sadržajno nebitnom dijelu smatraju se odluke ukinute u pogledu odluke o troškovima i zakonskoj kamati. Sud u kojem radi ocjenjivani predsjednik suda će voditi evidenciju o odlukma iz ovog stava na posebnom obrascu koji propisuje VSTV BiH.

(4) Sud više instance će u popratnom aktu naznačiti ako je odluka ukinuta ili preinačena zbog toga što je instancioni sud izmijenio sudsku praksu nakon donošenja ispitivane odluke.

(5) Bodovanje ostvarenog kvaliteta odluka predsjednika suda prema procentu ukinutih odluka u odnosu na ukupan broj potvrđenih, preinačenih i ukinutih odluka od strane suda više instance, vrši se kako slijedi:

a)


preko 40%


ukinutih odluka


0 bodova;

b)


preko 30 do 40%


ukinutih odluka


4 boda;

c)


preko 20 do 30%


ukinutih odluka


8 bodova;

d)


preko 10 do 20%


ukinutih odluka


12 bodova;

e)


do 10%


ukinutih odluka


15 bodova.

 


(6) Bodovanje ostvarenog kvaliteta odluka predsjednika suda prema procentu ukinutih odluka u odnosu na ukupan broj donesenih odluka na koje se može izjaviti pravni lijek, vrši se kako slijedi.

a)


preko 20%


ukinutih odluka


0 bodova;

b)


preko 15 do 20%


ukinutih odluka


1 bod;

c)


preko 10 do 15%


ukinutih odluka


2 boda;

d)


preko 6 do 10%


ukinutih odluka


3 boda;

e)


preko 3 do 6%


ukinutih odluka


4 boda;

f)


do 3%


ukinutih odluka


5 bodova.

 


(7) Ukoliko je predsjednik suda u periodu ocjenjivanja imao manje od deset potvrđenih, preinačenih ili ukinutih odluka vraćenih od suda više instance, kvalitet odluka predsjednika suda se ocjenjuje na osnovu broja bodova ostvarenih u skladu sa parametrom predviđenim u članu 20. stavu (1) tački b) ovih Kriterija i, u tom slučaju, njegova ocjena rada se utvrđuje u skladu sa članom 27. stavom (2) ovih Kriterija.

Član 21.
(Ažurnost rada predsjednika suda u individualnom radu na predmetima)

(1) Individualna ažurnost rada predsjednika suda ocjenjivat će se na osnovu statističkih podataka i zapažanja ocjenjivača prema sljedećim parametrima u sudu:

a)


procenat realizacije plana rješavanja predmeta


- ukupno 8 bodova;

b)


blagovremenost u izradi sudske odluke i donošenju naredbe za otpremu sudske odluke i poštivanje zakonskih rokova u zakazivanju i nastavcima pretresa/rasprava


- 2 boda.

 


(2) U vezi sa stavom (1) tačka a) na osnovu procenta riješenih predmeta iz plana, sudiji će se dodijeliti određeni broj bodova kako slijedi:

a)


do 50%


realizacije plana


0 bodova

b)


51 - 60%


realizacija plana


1 bod

c)


61 - 70%


realizacije plana


3 boda

d)


71 - 80%


realizacije plana


5 boda

e)


81 - 90%


realizacije plana


6 bodova

f)


91 - 95%


realizacije plana


7 bodova

g)


96 - 100%


realizacije plana


8 bodova

 


(2) Ukoliko predsjednik suda nije uključen u plan rješavanja predmeta, ažurnost rada predsjednika suda će se bodovati prema odredbi stava (1) tačka a) u ovom članu, na način da se predsjedniku suda može dodijeliti od 1 do 8 bodova, zavisno od relevantnih statističkih pokazatelja o tome u kojoj mjeri je predsjednik suda u periodu ocjenjivanja uzimao u rad i rješavao predmete po starosti incijalnog akta. Ocjenjivač će posebno navesti da ocjenjivani predsjednik suda nije bio uključen u plan rješavanja i obrazložiće bodovanje rezultata ocjenjivanog predsjednika suda prema ovoj odredbi Kriterija.

Član 22.
(Ocjena kolektivne orijentacijske norme suda)

(1) Sud obračunava svoju godišnju kolektivnu orijentacijsku normu na obrascu koji propisuje VSTV BiH kao aritmetičku sredinu ostvarenih orijentacijskih normi svih nosioca pravosudnih funkcija u sudu, koji su dužni ostvarivati orijentacijsku normu.

(2) Na osnovu ostvarene kolektivne orijentacijske norme suda, ocjenjivač će predsjedniku suda dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a)


do 50%


ostvarene kolektivne norme


0 bodova;

b)


51 - 60%


ostvarene kolektivne norme


4 boda;

c)


61 - 70%


ostvarene kolektivne norme


8 bodova;

d)


71 - 80%


ostvarene kolektivne norme


12 bodova;

e)


81 - 90%


ostvarene kolektivne norme


16 bodova;

f)


91 - 100%


ostvarene kolektivne norme


18 bodova;

g)


više od 100%


ostvarene kolektivne norme


20 bodova.

 


Član 23.
(Nedovoljan broj predmeta u radu u sudu)

(1) Predsjednik suda u sudu koji nije mogao ostvariti godišnju kolektivnu orijentacijsku normu od 100% usljed nedovoljnog broja predmeta u radu u periodu ocjenjivanja, što se iskazuje na način koji je predviđen u obrascu iz člana 22. stav (1) ovih Kriterija, bodovat će se na osnovu obračuna procenta riješenih predmeta u odnosu na broj predmeta u radu u periodu ocjenjivanja, kako slijedi:

a)


do 50%


riješenih predmeta


0 bodova;

b)


51 - 60%


riješenih predmeta


4 bodova;

c)


61 - 70%


riješenih predmeta


8 bodova;

d)


71 - 80%


riješenih predmeta


12 bodova;

e)


81 - 90%


riješenih predmeta


16 bodova;

f)


91 - 94%


riješenih predmeta


18 bodova;

g)


95 - 100%


riješenih predmeta


20 bodova.

 


(2) Iz izračuna iz stava (1) ovog člana izuzimaju se predmeti koji nisu riješeni u periodu ocjenjivanja jer su u CMS-u označeni kao predmeti sa zakonskim i procesnim smetnjama, u skladu s odredbama Uputstva za izradu plana rješavanja predmeta u sudovima, i predmeti koji nisu mogli biti riješeni s obzirom na vrijeme zaprimanja u sud i zakonom propisane rokove za preduzimanje radnji u predmetu.

(3) Ocjenjivač će, prilikom utvrđivanja rezultata rada na osnovu stava (1) i (2) ovog člana, u svom izvještaju posebno navesti da je ocjenjivanje rada provedeno u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu suda, analizirati uzroke nastanka takvih okolnosti i obrazložiti bodovanje prema stavu (1) ovog člana.

Član 24.
(Ocjena za organizaciju i rukovođenje radom suda)

(1) Organizacija i rukovođenje radom suda ocjenjivat će se na osnovu procjene predsjednika suda neposredno više instance, koji će, prilikom ocjenjivanja, uzeti u obzir sljedeće parametre:

a)


izvršavanje obaveza propisanih Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju/Poslovnikom o radu Suda BiH


- do 20 bodova;

b)


procenat realizacije plana rješavanja predmeta na nivou suda


- do 10 bodova.

 


(2) U vezi sa stavom (1) tačka a) ovog člana predsjedniku suda će se za organizaciju i rukovođenje radom suda dodijeliti najviše 20 (dvadeset) bodova na osnovu procjene predsjednika suda neposredno više instance, imajući u vidu efikasnost i kvalitet ispunjavanja sljedećih dužnosti:

a) osiguravanje da se poslovi i zadaci suda, uključujući poslove sudske uprave, obavljaju zakonito, uredno i blagovremeno i u tom smislu poduzimanje odgovarajućih mjera a posebno realizacija odluka VSTV BiH;

b) pravovremeno i proaktivno poduzimanje mjera za unapređenje organizacije rada suda i za punu iskorištenost radnog vremena sudija i svih zaposlenih u sudu, vodeći računa o ravnomjernoj opterećenosti zaposlenih u sudu te osiguranje uslova za rad sudija, stručnih saradnika i ostalog osoblja u sudu;

c) realizacija godišnjeg programa rada podnijetog prilikom izbora i narednih godišnjih programa rada;

d) objektivna, pravilna i blagovremeno provođenje postupka ocjenjivanja rada nosioca pravosudnih funkcija;

e) redovno izvršavanje obaveze sazivanja sastanaka s predsjednicima nižih sudova i sastanaka radnih tijela suda te pravilno rukovođenje radnim tijelima suda;

f) praćenje i kontrola, uključujući po potrebi i neposredan uvid u predmete, rješavanja predmeta iz ranijih godina u skladu sa programom rješavanja tih predmeta, predmeta u kojima je utvrđeno kršenje prava na suđenje u razumnom roku, predmeta koji imaju zakonski prioritet, pritvorskih predmeta i tipskih predmeta, te poduzimanje svih potrebnih mjera za njihovo djelotvorno rješavanje odnosno za osiguranje rada sudija po predmetima prema starosti inicijalnog akta i zakonski prioritetnim predmetima;

g) uspostavljanje saradnje s predsjednicima nižestepenih sudova, s ciljem razmjene iskustava i unapređenja efikasnosti obavljanja poslova sudske uprave, poštivanja zakonskih rokova, rada po starim predmetima, rada zemljišno-knjižnih ureda, izvršenja krivičnih sankcija, nadzora nad izvršenjem pritvora i radi rješavanja drugih pitanja značajnih za zakonito i pravilno funkcioniranje sudova u okviru svoje nadležnosti;

h) iniciranje povremenih sastanaka s predsjednikom neposredno višeg suda, članovima VSTV BiH, nadležnim ministarstvom pravde, Pravosudnom komisijom, tužilaštvom, advokatskom komorom, notarskom komorom, centrima za edukaciju sudija i tužilaca, centrom za socijalni rad i drugim organima i organizacijama radi razmatranja pitanja značajnih za ostvarivanje nezavisnog, nepristranog, profesionalnog i zakonitog rada sudova;

i) organizacija poslova u sudu u cilju blagovremenog i adekvatnog informisanja javnosti u vezi s radom i djelovanjem suda (naročito kroz ažurnu mrežnu stranicu suda, konferencije za štampu, intervjue i druge komunikacijske kanale);

j) pravilno organizovanje prijema stranaka u sudu;

k) organizacija i izvršavanje poslova izvršenja krivičnih sankcija i nadzor nad izvršenjem pritvora;

l) dosljedna provedba nadzora nad postupanjem korisnika u cilju osiguranja tačnosti i ažurnosti unosa podataka u CMS.

(3) Ocjena organizacije i rukovođenja radom suda mora biti posebno obrazložena pojedinačno za sve parametre iz stava (2) ovoga člana i mora uključiti analizu i pojašnjenja relevantnih statističkih podataka. https://www.anwalt-derbeste.de

(4) U vezi sa stavom (1) tačka b) na osnovu procenta riješenih predmeta iz plana, predsjedniku suda će se dodijeliti određeni broj bodova kako slijedi:

a)


do 50%


realizacije plana


0 bodova;

b)


51 - 60%


realizacija plana


2 bod

c)


61 - 70%


realizacije plana


3 boda;

d)


71 - 80%


realizacije plana


4 boda;

e)


81 - 90%


realizacije plana


6 bodova;

f)


91 - 95%


realizacije plana


8 bodova;

g)


96 - 100%


realizacije plana


10 bodova.

 


(4) Ukoliko sud nema sačinjen plan rješavanja predmeta predsjedniku suda će se dodijelit 10 bodova za parametar iz stava (1) tačka b) ovog člana, pod uvjetom da su se u rad uzimali predmeti po starosti inicijalnog akta.

Član 25.
(Obaveza korištenja zvaničnih podataka i evidencija suda)

Prilikom ocjenjivanja predsjednika suda po elementima ocjene rada iz člana 21. ovih Kriterija, ocjenjivač je dužan ocjene potkrijepiti zvaničnim podacima i evidencijama suda ocjenjivanog predsjednika suda, odnosno suda kojim rukovodi.

POGLAVLJE IV - MJERE ZA UANPREĐENJE RADA, UTVRĐIVANJE OCJENE RADA, SADRŽAJ OBRAZACA ZA OCJENU RADA, POSTUPAK OCJENJIVANJA I PODNOŠENJA PRIGOVORA NA OCJENU RADA


Član 26.
(Mjere za unapređenje rada)

(1) Ocjenjivač je dužan u svojoj ocjeni rada navesti pojašnjenje radnih rezultata, moguće i potrebne mjere za unapređenje rada predsjednika suda koji je ocijenjen sa ocjenom rada "nezadovoljavajuće obavlja funkciju predsjednika suda" ili "zadovoljavajuće obavlja funkciju predsjednika suda".

(2) Ocjenjivač može u svojoj ocjeni rada navesti i mjere za unapređenje rada sudija/tužioca koji su ocijenjeni sa ocjenom rada "dobro obavlja sudijsku funkciju" ili "uspješno obavlja sudijsku funkciju".

Član 27.
(Utvrđivanje ocjene rada)

(1) Ocjena rada formira se na osnovu zbira ocjena po pojedinačnim elementima ocjenjivanja, kako slijedi:

a)


do 50 bodova


nezadovoljavajuće obavlja funkciju predsjednika suda;

b)


51 - 64 bodova


zadovoljavajuće obavlja funkciju predsjednika suda;

c)


65 - 80 bodova


dobro obavlja funkciju predsjednika suda;

d)


81 - 95 bodova


uspješno obavlja funkciju predsjednika suda;

e)


95 - 100 bodova


izuzetno uspješno obavlja funkciju predsjednika suda.

 


(2) Ocjena rada predsjednika suda općinskih i osnovnih sudova, Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, okružnih privrednih sudova Republike Srpske, kantonalnih i okružnih sudova i Višeg privrednog suda Republike Srpske koji su u toku godine imali manje od deset potvrđenih, preinačenih ili ukinutih odluka vraćenih od viših instanci ili ukoliko takvih odluka uopće nisu imali, formira se na osnovu zbira ostvarenih bodova po pojedinačnim elementima ocjenjivanja, kako slijedi:

a)


do 40 bodova


nezadovoljavajuće obavlja funkciju predsjednika suda;

b)


41 - 51 bodova


zadovoljavajuće obavlja funkciju predsjednika suda;

c)


52 - 63 bodova


dobro obavlja funkciju predsjednika suda;

d)


64 - 75 bodova


uspješno obavlja funkciju predsjednika suda;

e)


76 - 80 bodova


izuzetno uspješno obavlja funkciju predsjednika suda;

 


(3) U slučaju da predsjednik suda nije obavezan neposredno raditi na predmetima, ocjena rada se formira kako slijedi:

a)


do 25 bodova


nezadovoljavajuće obavlja funkciju predsjednika suda;

b)


26 - 32 bodova


zadovoljavajuće obavlja funkciju predsjednika suda;

c)


33 - 39 bodova


dobro obavlja funkciju predsjednika suda;

d)


40 - 46 bodova


uspješno obavlja funkciju predsjednika suda;

e)


47 - 50 bodova


izuzetno uspješno obavlja funkciju predsjednika suda.

 


Član 28.
(Postupak ocjenjivanja rada)

Sadržaj obrazaca za ocjenu rada, postupak ocjenjivanja, podnošenje prigovora na ocjenu rada i odlučivanje po prigovoru na ocjenu rada uređeni su Pravilnikom o postupku ocjenjivanja rada predsjednika sudova, sudija i stručnih saradnika broj 06-02-3-3488/2016 od 14.12.2016. godine i Dopuni Pravilnika o postupku ocjenjivanja rada predsjednika sudova, sudija i stručnih saradnika broj: 06-08-1-3284/2018 od 23.10.2018. godine.

POGLAVLJE V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 29.
(Obavezujuća tumačenja)

VSTV BiH daje tumačenja u pogledu pitanja koja se odnose na primjenu ovih kriterija.

Član 30.
(Prestanak važenja)

Kriteriji za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 01/21") prestat će važiti nakon što se okonča postupak ocjenjivanja rada za 2022. godinu.

Član 31.
(Stupanje na snagu)

(1) Kriteriji stupaju na snagu 8 (osam) dana nakon njihove objave u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se na ocjenjivanje rezultata rada predsjednika sudova počev od 2023. godine.

(2) Obrasci koji su predviđeni ovim kriterijima bit će objavljeni na internet portalu VSTV BiH.

Broj 06-08-1-4014-1/2022
21. decembra 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik VSTV BiH
Halil Lagumdžija, s. r.

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]