BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5557
Službeni glasnik BiH, broj 85/22
Na osnovu člana 17. tačka 22. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj 21.12.2022. godine, utvrdilo

KRITERIJE ZA OCJENJIVANJE RADA TUŽILACA U BOSNI I HERCEGOVINI


ZA OCJENJIVANJE RADA TUŽILACA U BOSNI I HERCEGOVINI POGLAVLJE I – OPĆE ODREDBE O OCJENJIVANJU


Član 1.
(Predmet)

Kriterijima za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Kriteriji) utvrđuje se način ocjenjivanja rada tužilaca, elementi i način utvrđivanja ocjene rada, vođenje evidencija o njihovim ostvarenim radnim rezultatima i odsustvima s posla te druga pitanja od značaja za ocjenjivanje rezultata rada tužilaca.

Član 2.
(Svrha ocjenjivanja)


(1) Ocjenjivanje rada tužilaca provodi se u cilju:

a) unapređenja efikasnosti i kvaliteta pravosudnog sistema, kroz unapređenje stručnih i profesionalnih sposobnosti nosilaca pravosudne funkcije;

b) napredovanja u karijeri i utvrđivanja potrebe za obukom nosilaca pravosudnih funkcija;

c) unapređenja upravljanja pravosudnim institucijama i postizanja njihovog efektivnijeg i efikasnijeg rada;

d) unapređenja odgovornosti pravosudnog sistema i jačanja povjerenja građana.

(2) Statističke podatke u postupku ocjenjivanja rada tužilaca potrebno je koristiti uz odgovarajuće sadržajno obrazloženje.

(3) Podaci i informacije prikupljeni prilikom ocjenjivanja rada koristit će se za potrebe komisija, radnih grupa i drugih tijela Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: VSTV BiH).

(4) Pojedinačna ocjena rada tužioca može se objaviti u skladu s važećim zakonima o slobodi pristupa informacijama, ali bez navođenja elemenata na osnovu kojih se došlo do ocjene.

Član 3.
(Obim primjene Kriterija)

(1) Kriteriji će se primjenjivati prilikom ocjenjivanja tužilaca svih tužilaštava u Bosni i Hercegovini.

(2) Ocjenjivanje rada tužilaca provodi se svake godine.

Član 4.
(Izuzeci od ocjenjivanja)


(1) Tužilac neće biti ocijenjen ukoliko je tokom perioda ocjenjivanja na obavljanju funkcije proveo manje od jedne polovine perioda ocjenjivanja.

(2) Tužilac koji u vrijeme ocjenjivanja više ne obavlja funkciju u pravosuđu neće se ocjenjivati osim ukoliko on to sam ne zatraži do trenutka prestanka obavljanja funkcije.

Član 5.
(Ocjenjivač)

(1) Ocjenjivanje rada tužioca obavljat će glavni tužilac u tužilaštvu u kojem je tužilac obavljao funkciju veći dio perioda ocjenjivanja (u daljnjem tekstu: ocjenjivač).

(2) Ocjenjivač će ocijeniti rad tužioca iz stava (1) ovog člana za cijeli period ocjenjivanja, tako što će odmah po okončanju perioda ocjenjivanja pribaviti sve potrebne podatke za ocjenjivanje (ostvarenje orijentacijske norme i podatke za sljedeće parametre: kvalitet odluka, odnos prema radu i odsustva u skladu sa članom 14. ovih Kriterija) od tužilaštva u kojem je tužilac radio kraći dio perioda.

(3) U slučaju da je tužilac čiji se rad ocjenjuje obavljao funkciju u dva tužilaštva u podjednakom trajanju u toku perioda ocjenjivanja, ocjenjivanje rada tužioca će obavljati glavni tužilac u tužilaštvu u kojem tužilac obavlja funkciju u vrijeme provođenja postupka ocjenjivanja.

(4) Ocjenjivač iz stava (3) ovog člana odmah će po okončanju perioda ocjenjivanja pribaviti od drugog tužilaštva potrebne podatke za ocjenjivanje (ostvarenje orijentacijske norme i podatke za parametre: kvalitet odluka, odnos prema radu i odsustva u skladu sa članom 14. ovih Kriterija) koje je tužilaštvo od kojeg se traže obavezno dostaviti bez odlaganja.

(5) Glavni tužilac od kojeg su zatraženi podaci iz stava (2) i (4) ovog člana obavezan je dostaviti ih ocjenjivaču bez odlaganja.

(6) Ukoliko u vrijeme provođenja postupka ocjenjivanja nije imenovan glavni tužilac ili je glavni tužilac odsutan sa funkcije, ocjenjivanje rada će obavljati tužilac koji obavlja dužnost glavnog tužioca.

Član 6.
(Ocjenjivanje rada novoimenovanog tužioca)

U slučaju da je tužilac čiji se rad ocjenjuje prethodno obavljao pravosudnu funkciju u sudu ili je radio van pravosuđa u podjednakom ili kraćem trajanju u toku perioda ocjenjivanja, ocjenjivanje rada tužioca za vrijeme provedeno od imenovanja u tužilaštvu do kraja perioda ocjenjivanja obavljat će glavni tužilac u tužilaštvu u kojem tužilac obavlja funkciju u vrijeme provođenja postupka ocjenjivanja, srazmjerno vremenu provedenom na funkciji tužioca.

Član 7.
(Konsultacije prilikom ocjenjivanja tužilaca)

(1) Prilikom ocjenjivanja tužioca po elementu ocjene odnos prema radu koji je propisan članom 22. ovih Kriterija, glavni tužilac može pribaviti mišljenje rukovodioca tužilačkog odjela u kojem je tužilac raspoređen. Ukoliko u tužilaštvu nisu formirani tužilački odjeli, glavni tužilac može pribaviti mišljenje stručnog kolegija tužilaštva.

(2) Ukoliko ocjenjivač nije obavljao funkciju glavnog tužioca u većem dijelu perioda ocjenjivanja, ocjenjivanje će se obavljati nakon obavljenih konsultacija sa osobom koja je obavljala dužnost glavnog tužioca u većem dijelu perioda ocjenjivanja, ukoliko je to moguće i svrsishodno.

(3) Ocjenjivač će evidentirati obavljene konsultacije sa osobom koja je obavljala dužnost glavnog tužioca, iz stava (2) ovog člana, na pratećem Obrascu za ocjenjivanje rezultata rada tužilaca.

Član 8.
(Objektivnost i nepristrasnost)

Ocjenjivač je odgovoran za tačnost podataka i objektivnost ocjene.

Član 9.
(Elementi ocjene rada)

(1) Glavni tužilac ocjenjivat će tužioce po elementima ocjene rada koji su propisani ovim kriterijima.

(2) Na osnovu zbira osvojenih bodova po pojedinim elementima ocjenjivanja, formirat će se konačna ocjena rada tužioca.

POGLAVLJE II – EVIDENCIJE O OSTVARENIM RADNIM REZULTATIMA I ODSUSTVIMA TUŽILACA S POSLA


Član 10.
(Evidencija o ostvarenim radnim rezultatima tužilaca)

Tužilaštvo je dužno voditi mjesečnu i godišnju evidenciju o broju i vrsti završenih predmeta, ostvarenoj orijentacijskoj normi i odsustvima tužilaca, u skladu s Pravilnikom o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini i Uputstvom za njegovu primjenu.

Član 11.
(Evidencija o ostvarenoj godišnjoj orijentacijskoj normi)

(1) Orijentacijsku normu za praćenje rezultata rada tužilaca utvrđuje VSTV BiH.

(2) Evidencija o ostvarenoj orijentacijskoj normi sastoji se iz prikaza broja, vrste i načina završenih predmeta tužioca tokom perioda ocjenjivanja, te procentualno iskazane ostvarene orijentacijske norme, koja se izračunava na način koji je utvrđen Pravilnikom o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

Član 12.
(Evidencija o statističkom kvalitetu odluka tužilaca)

U skladu sa članom 18.-20. ovih Kriterija tužilaštvo vodi evidenciju i vrši obračun statističke kvalitete odluka tužilaca na obrascu koji propisuje VSTV BiH.

Član 13.
(Evidencija o starosti završenih i nezavršenih predmeta)

(1) Za potrebe ocjenjivanja po elementu ocjene odnos prema radu, iz člana 22. stav (1) tačka a) ovih Kriterija, koristi se izvještaj iz Sistema za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima (TCMS).

(2) Evidencija instrukcija glavnog tužioca iz člana 22. stava (1) tačka b) ovih Kriterija sadrži hronološki pregled instrukcija glavnog tužioca, izvještaja tužioca o postupanju po instrukcijama i informacije glavnog tužioca o postupanju tužioca po instrukcijama sa statističkim pokazateljima.

Član 14.
(Evidencija o odsustvima s posla od značaja za ocjenjivanje)

Evidencija o odsustvima tužilaca s posla sastoji se iz tabelarnog prikaza odsustava, iskazanih u danima, po sljedećim osnovama:
a) vrijeme provedeno na bolovanju ili na porodiljskom odsustvu;

b) vrijeme provedeno na sjednicama, sastancima i u radnim grupama VSTV BiH;

c) vrijeme provedeno na raznim drugim odsustvima, odobrenim u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, na osnovu odluke glavnog tužioca ili drugog nadležnog tijela.

d) vrijeme utrošeno na putovanje u sudove izvan sjedišta tužilaštva iz člana 12. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovin

POGLAVLJE III – ELEMENTI OCJENE RADA TUŽILACA


Član 15.
(Elementi ocjene rada tužilaca)

(1) Tužioci Tužilaštva BiH, tužioci kantonalnih i okružnih tužilaštava, tužioci Tužilaštva Brčko Distrikta BiH te tužioci Posebnog odjela Republičkog tužilaštva RS i tužioci Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH ocjenjivat će se prema sljedećim elementima ocjene rada: ostvarena orijentacijska norma, kvalitet odluka i odnos prema radu.

(2) Elementi ocjene rada iz stava (1) ovog člana vrednuju se sljedećim brojem bodova:

a)


ostvarenje orijentacijske norme


0 do 40 bodova;

b)


statistički kvalitet odluka


0 do 40 bodova;

c)


odnos prema radu


0 do 20 bodova.

 


(3) Tužioci Općih odjela Republičkog tužilaštva RS i Federalnog tužilaštva FBiH, izuzev tužilaca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH i Posebnog odjela Republičkog tužilaštva RS, ocjenjivat će se za ostvarenu ažurnost i efikasnost rada na predmetima prema članu 17. stav (1) Pravilnika o orjentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini;

(4) Element ocjene rada iz stava (3) ovog člana vrednuje u rasponu od 0 do 50.

Član 16.
(Ocjena ostvarene orijentacijske norme tužioca)

(1) Ostvarena orijentacijska norma obračunavat će se prema Pravilniku o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

(2) Na osnovu ostvarene orijentacijske norme, tužiocu će se dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a)


do 50%


ostvarene orijentacijske norme


0 bodova;

b)


51 – 60%


ostvarene orijentacijske norme


10 bodova;

c)


61 – 70%


ostvarene orijentacijske norme


15 bodova;

d)


71 – 80%


ostvarene orijentacijske norme


20 bodova;

e)


81 – 90%


ostvarene orijentacijske norme


30 bodova;

f)


91 – 100%


ostvarene orijentacijske norme


35 bodova;

g)


više od 100%


ostvarene orijentacijske norme


40 bodova.

 


(3) Ocjena tužioca ne može biti umanjena ako postoje opravdani razlozi za preračun norme koji su navedeni u članu 24. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, ukoliko je tužilac u periodu ocjenjivanja bio zadužen nedovoljnim brojem predmeta za ispunjenje orijentacijske norme shodno članu 25. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, tužilac će se ocjenjivati u skladu sa članom 17. ovih Kriterija.

(5) Ocjenjivanje ostvarenja orijentacijske norme tužioca koji je u toku perioda ocjenjivanja prvi put imenovan na poziciju tužioca i proveo na toj poziciji najmanje polovinu perioda, provest će se na način da će se tužiočev rezultat rada (broj odluka) obračunati prema srazmjerno umanjenoj godišnjoj tužilačkoj normi iz člana 26. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, tako da se ta norma tužiocu računa za period od njegovog stupanja na funkciju do završetka perioda ocjenjivanja.

(6) Glavni tužilac će, prilikom utvrđivanja rezultata rada tužilaca na osnovu stava (5) ovog člana, u svojoj ocjeni posebno obrazložiti razloge takvog bodovanja.

Član 17.
(Opravdani razlozi za preračun i neispunjenje godišnje norme)

(1) Opravdani razlozi za preračun, odnosno neispunjenje godišnje norme su utvrđeni članom 24. i članom 25. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, a kako slijedi:

a) odsustvo zbog bolovanja i prisustva sjednicama i sastancima radnih tijela VSTV BiH;

b) odsustvo odobreno u skladu s pozitivnim pravnim propisima, na osnovu odluke glavnog tužioca ili VSTV BiH;

c) vrijeme utrošeno na putovanje u sudove izvan sjedišta tužilaštva iz člana 12. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini;

d) nedovoljan broj predmeta koji su dodijeljeni tužiocu u rad u periodu ocjenjivanja.

(2) Ako je tužilac zbog opravdanih razloga za preračun godišnje norme iz stava (1) tačke a), b) i c) ovog člana proveo na radu više od jedne polovine perioda ocjenjivanja, a manje od ukupnog perioda ocjenjivanja, usljed čega nije donio broj odluka koji odgovara godišnjem rezultatu rada propisanom Pravilnikom o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, bodovat će se prema skali iz člana 16. stav (2) ovih Kriterija, prema procentu ostvarene orijentacijske norme proporcionalno vremenu provedenom na radu.

(3) Tužilac koji je proveo na radu više od jedne polovine perioda ocjenjivanja, a koji nije mogao ostvariti godišnju normu zbog nedovoljnog broja predmeta u radu, u vezi sa odredbama člana 17. stav (1) tačka d) i člana 17. stav (2) ovih Kriterija, bodovat će se na osnovu procenta riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta s kojima je bio zadužen u periodu ocjenjivanja, prema sljedećoj skali:

a)


do 50%


riješenih predmeta


0 bodova;

b)


51 – 60%


riješenih predmeta


10 bodova;

c)


61 – 70%


riješenih predmeta


15 bodova;

d)


71 – 80%


riješenih predmeta


20 bodova;

e)


81 – 90%


riješenih predmeta


30 bodova;

f)


91 – 94%


riješenih predmeta


35 bodova;

g)


95 – 100%


riješenih predmeta


40 bodova.

 


(4) Iz izračuna iz stava (3) ovog člana izuzimaju se KTN predmeti, kao i predmeti koji nisu obuhvaćeni planom rješavanja starih predmeta u tekućoj godini koji nisu riješeni u periodu ocjenjivanja, te predmeti koji nisu mogli biti riješeni s obzirom na vrijeme zaprimanja u tužilaštvo i zakonom propisane rokove za preduzimanje radnji u predmetu.

(5) Glavni tužilac će navesti i obrazložiti da je ocjenjivanje rada provedeno prema stavu (1) tačka a), b) ili c), odnosno prema stavu (1) tačka d) ovog člana. Glavni tužilac će, prilikom utvrđivanja rezultata rada na osnovu stava (1) tačka d) i stava (3) ovog člana, posebno navesti da je ocjenjivanje rada provedeno u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu tužioca, kao i tužilaštva u cjelini, objasniti uzroke nastanka takvih okolnosti i obrazložiti bodovanje prema stavu (3) ovog člana.

Član 18.
(Ocjena ostvarenog kvaliteta optužnica)

(1) Kvalitet optužnica tužioca ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe, optuženi oslobođen od optužbe, te na osnovu broja pravosnažnih rješenja o odbijanju optužnica, srazmjerno ukupnom broju podignutih optužnica u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a)


preko 20%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 0 bodova;

b)


od 10,1 do 20%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 10 bodova;

c)


od 6,1 do 10%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 20 bodova;

d)


od 3,1 do 6%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 30 bodova;

e)


do 3%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 40 bodova.

 


(2) Kvalitet odluka tužioca koji radi na maloljetničkom referatu ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podnesenih prijedloga za izricanje odgojnih mjera i maloljetničkog zatvora i ukupnog broja prihvaćenih, odnosno neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda u ocjenjivanom periodu, na način propisan u stavu (1) ovog člana.

(3) Kvalitet optužnica tužilaca koji rade na predmetima privrednog kriminala, organiziranog kriminala korupcije i ratnih zločina ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe te optuženi oslobođen od optužbe, srazmjerno ukupnom broju podignutih optužnica u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a)


preko 50%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 0 bodova;

b)


od 41 do 50%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 10 bodova;

c)


od 31 do 40%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 20 bodova;

d)


od 21 do 30%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 30 bodova;

e)


do 20%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 40 bodova.

 


(4) Potvrđenom optužnicom smatra se optužnica koja je i djelimično potvrđena, a osuđujućom presudom presuda koja je u pojedinim tačkama i u odnosu na pojedine osobe osuđujuća.

(5) Odbijajućom presudom smatra se presuda koju je svojim propustima u sadržaju optužnice uzrokovao postupajući tužilac.

(6) Oslobađajuća presuda iz stava (1) ovog člana vrednuje se tužiocu po čijem optužnom aktu sud donese takvu presudu.

(7) U odluke suda o obustavljanju postupka iz stava (2) ovog člana ne mogu se uračunati odluke o obustavljanju postupka koje su donijete po prijedlogu tužioca.

Član 19.
(Ocjena ostvarenog kvaliteta naredbi o neprovođenju i obustavi istraga)

(1) Kvalitet naredbi tužioca o neprovođenju istrage i naredbi o obustavi istrage ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja ovih odluka koje su donijete u ocjenjivanom periodu i ukupnog broja rješenja o uvažavanju pritužbi na ove naredbe koja glavni tužilac donese u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a)


preko 20%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi


– 0 bodova;

b)


od 10,1 do 20%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi


– 10 bodova;

c)


od 6,1 do 10%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi


– 20 bodova;

d)


od 3,1 do 6%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi


– 30 bodova;

e)


do 3%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi


– 40 bodova.

 


(2) U broj naredbi tužioca o neprovođenju istrage i naredbi o obustavi istrage ne ubrajaju se naredbe koje tužioci donesu u KTN predmetima (predmeti konkretnog krivičnog djela s nepoznatim počiniocem iz oblasti općeg kriminala).

(3) Ukoliko tužilac nije imao nijednu pritužbu na donesene naredbe o neprovođenju i obustavi istrage, dodijelit će mu se 40 bodova.

(4) Uvaženom pritužbom smatra se pritužba iz stava (1) ovog člana koju je glavni tužilac, odnosno kolegij tužilaca u cijelosti prihvatio kao osnovanu.

Član 20.
(Način računanja kvaliteta odluka tužioca)

(1) Ocjena za statistički kvalitet odluka tužioca utvrđuje se na osnovu ostvarenog kvaliteta optužnica i ostvarenog kvaliteta naredbi o neprovođenju i obustavi istraga tako što se ustanovi prosječna vrijednost ostvarenih bodova na osnovu člana 18. i 19. ovih Kriterija.

(2) Ostvareni kvalitet optužnica utvrđuje se na osnovu obračuna prosječne vrijednosti ostvarenih bodova prema parametrima iz člana 18. stav (1) i (3) ovih Kriterija.

(3) Rezultati tužioca po osnovu kvaliteta odluka će se ocijeniti bodovanjem po jednoj od odredaba ovih Kriterija koje su navedene u stavu (1) ovog člana ukoliko tužilac u toku perioda ocjenjivanja nije donosio neke od odluka koje su predviđene u tim odredbama.

(4) Tužiocu će se dodijeliti 40 bodova na osnovu kvaliteta odluka ukoliko tužilac po odluci glavnog tužioca nije radio na predmetima koji podliježu provjeri kvaliteta, a radi se o predmetima koji su normirani po Pravilniku o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

Član 21.
(Kvalitet odluka tužioca – negativni bodovi)

Broj bodova koji je ostvaren na osnovu člana 18. i 19. ovih Kriterija umanjuje se za jedan bod za svaku podignutu optužnicu, odnosno podneseni prijedlog sudu bilo koje vrste, ili bilo koji akt koji u okviru rada na predmetu napiše tužilac u periodu ocjenjivanja prije čijeg podnošenja sudu ili drugom nadležnom organu glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca ili šef odjela zatraži pismenim uputstvom od postupajućeg tužioca da se isti izmijeni ili dopuni u bitnim elementima, uključujući evidentirane primjedbe u pogledu efikasnosti i nezakonitosti uočenih od strane Federalnog tužilaštva FBiH i Republičkog tužilaštva RS tokom obavljanja nadzora u konkretnom predmetu i postupanju po pravnim lijekovima.

Član 22.
(Ocjena odnosa tužioca prema radu)

(1) Odnos prema radu tužioca ocjenjivat će se na osnovu statističkih podataka i zapažanja ocjenjivača prema sljedećim parametrima:

a) realizacija plana rješavanja starih predmeta, odnosno realizacija predmeta iz akcionog plana za rad na predmetima ratnih zločina – do 15 bodova;

b) u potpunosti izvršena obavezna uputstva glavnog tužioca u vezi s primjenom Zakona o krivičnom postupku u pogledu postupanja po predmetima, poštivanja rokova, prisustva kolegijima i odnosa prema strankama i saradnicima – ukupno od 1 do 5 bodova.

(2) U vezi sa stavom (1) tačka a) na osnovu procenta riješenih predmeta iz plana, tužiocu će se dodijeliti određeni broj bodova kako slijedi:

a)


do 50%


realizacije plana


0 bodova

b)


51 – 60%


realizacije plana


3 boda

c)


61 – 70%


realizacije plana


5 boda

d)


71 – 80%


realizacije plana


7 bodova

e)


81 – 90%


realizacije plana


10 bodova

f)


91 – 95%


realizacije plana


12 bodova

g)


96 – 100%


realizacije plana


15 bodova

 


(3) VSTV BiH utvrđuje koji se predmeti smatraju starim predmetima u tužilaštvima

(4) Tužiocima u tužilaštvima koja nemaju obavezu izrade plana rješavanja starih predmeta dodijelit će se do 15 bodova za parametar iz stava (1) tačka a) ovog člana, zavisno od toga da li je tužilac u rad uzimao predmete po starosti inicijalnog akta.

(5) U tužilaštvima koja imaju obavezu izrade plana rješavanja starih predmeta, tužiocu koji nije obuhvaćen ovim planom dodijelit će se do 15 bodova za parametar iz stava (1) tačka a) ovog člana, zavisno od toga da li je tužilac u rad uzimao predmete po starosti inicijalnog akta.

Član 23.
(Ostvarenje ažurnosti i efikasnosti rada tužilaca Općih odjela Republičkog javnog tužilaštva RS i Federalnog tužilaštva FBiH)

(1) Na osnovu ostvarene ažurnosti i efikasnosti tužiocima Općih odjela Republičkog javnog tužilaštva RS i Federalnog tužilaštva FBiH, izuzev tužilaca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH i Posebnog odjela Republičkog tužilaštva RS, prema članu 17. stav (1) Pravilnika o orjentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH dodijelit će se slijedeći broj bodova kako slijedi:

a)


 ostvarena ažurnost u iznosu do 50% zaduženih predmeta na kraju godine


 – 0 bodova;

b)


ostvarena ažurnost u iznosu od 51-60% zaduženih predmeta na kraju godine


 – 10 bodova;

c)


ostvarena ažurnost u iznosu od 61-70% zaduženih predmeta na kraju godine


 – 20 bodova;

d)


ostvarena ažurnost u iznosu od 71-80% zaduženih predmeta na kraju godine


– 30 bodova;

e)


ostvarena ažurnost u iznosu od 81-90% zaduženih predmeta na kraju godine


 – 40 bodova;

f)


ostvarena ažurnost u iznosu od 91-94% zaduženih predmeta na kraju godine


 – 45 bodova;

g)


ostvarena ažurnost u iznosu od 95-100% predmeta na kraju godine


– 50 bodova;

 


(2) U procenat ostvarenog stepena ažurnosti ocjenjivanom tužiocu neće se uzeti u obzir predmeti koji nisu riješeni na kraju godine iz objektivnih razloga, što je ocjenjivač dužan utvrditi na objektivan i dokumentovan način i o tome dati obrazloženje.

POGLAVLJE IV – MJERE ZA UNAPRJEĐENJE RADA, UTVRĐIVANJE OCJENE RADA, SADRŽAJ OBRAZACA ZA OCJENU, POSTUPAK OCJENJIVANJA I PODNOŠENJA PRIGOVORA NA OCJENU RADA


Član 24.
(Mjere za unaprjeđenje rada)

(1) Ocjenjivač je dužan u svojoj ocjeni rada navesti pojašnjenje radnih rezultata, moguće i potrebne mjere za unaprjeđenje rada tužioca koji je ocijenjen sa ocjenom rada "nezadovoljavajuće obavlja tužilačku funkciju" ili "zadovoljavajuće obavlja tužilačku funkciju", kao što su promjena referata, organizacija interne edukacije u tužilaštvu, dodatna specifična obuka i slično, uključujući i angažman konsultativnog tužioca ako smatra da mu je potreban dodatni period stručne pomoći i potpora.

(2) Ocjenjivač može u svojoj ocjeni rada navesti i mjere za unaprjeđenje rada tužioca koji su ocijenjeni sa ocjenom rada "dobro obavlja tužilačku funkciju" ili "uspješno obavlja tužilačku funkciju".

Član 25.
(Utvrđivanje ocjene rada)

(1) Ocjena rada tužilaca Tužilaštva BiH, tužilaca kantonalnih i okružnih tužilaštava, tužilaca Tužilaštva Brčko Distrikta BiH, te tužilaca Posebnog odjela Republičkog tužilaštva RS i tužilaca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH formira se na osnovu zbira osvojenih bodova po pojedinačnim elementima ocjenjivanja, kako slijedi:

a)


do 50 bodova


nezadovoljavajuće obavlja tužilačku funkciju;

b)


51 – 64 bodova


zadovoljavajuće obavlja tužilačku funkciju;

c)


65 – 80 bodova


dobro obavlja tužilačku funkciju;

d)


81 – 94 bodova


uspješno obavlja tužilačku funkciju;

e)


95 – 100 bodova


izuzetno uspješno obavlja tužilačku funkciju.

 


(2) Ocjena rada rada tužilaca Općih odjela Republičkog javnog tužilaštva RS i Federalnog tužilaštva FBiH formira se na osnovu zbira osvojenih bodova po pojedinačnim elementima ocjenjivanja, kako slijedi:

a)


do10 bodova


nezadovoljavajuće obavlja tužilačku funkciju;

b)


20 bodova


zadovoljavajuće obavlja tužilačku funkciju;

c)


30 bodova


dobro obavlja tužilačku funkciju;

d)


40 bodova


uspješno obavlja tužilačku funkciju;

e)


45 ili 50 bodova


izuzetno uspješno obavlja tužilačku funkciju.

 


Član 26.
(Postupak ocjenjivanja rada)

Sadržaj obrazaca za ocjenu rada, postupak ocjenjivanja, podnošenje prigovora na ocjenu rada i odlučivanje po prigovoru na ocjenu rada uredit će se Pravilnikom o postupku ocjenjivanja rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca, šefova odjela/odsjeka i tužilaca broj: 06-02-3-3489/2016 od 14.12.2016. godine i Dopuni Pravilnika o postupku ocjenjivanja rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca, šefova odjela/odsjeka i tužilaca broj: 06-09-1-3283/2018 od 23.10.2018. godine.

POGLAVLJE V – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 27.
(Obavezujuća tumačenja)

VSTV BiH daje tumačenja u pogledu pitanja koja se odnose na primjenu ovih kriterija.

Član 28.
(Prestanak važenja)

Kriteriji za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH, broj: 01/21") prestat će važiti nakon što se okonča postupak ocjenjivanja rada za 2022. godinu. https://www.anwalt-derbeste.de

Član 29.
(Stupanje na snagu)

(1) Kriteriji stupaju na snagu 8 (osam) dana nakon njihove objave u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se na ocjenjivanje rezultata rada tužilaca počevši od 2023. godine.

(2) Obrasci koji su predviđeni ovim kriterijima bit će objavljeni na internet portalu VSTV BiH.

Broj 06-09-1-4015-3/2022
21. decembra 2022. godine


Predsjednik VSTV BiH
Halil Lagumdžija, s. r.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]