BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#4066
KORIŠTENjE PRAVA NA RAD SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA DO JEDNE GODINE ŽIVOTA DJETETA KOD PREKIDA RADNOG ODNOSA I PONOVNOG ZASNIVANjA
Zakon o radu

član 63 stav 3

Ukoliko je kod porodilje došlo do prekida radnog odnosa, te je nakon ponovnog zasnivanja radnog odnosa podnijela zahtjev za korištenje prava na rad sa polovinom punog radnog vremena do jedne godine života djeteta, poslodavac može navedeno pravo odobriti ako se na taj način ne utiče na unaprijed planiranu organizaciju i raspored obavljanja poslova kod poslodavca, ali nije u obavezi da to učini.

"Da li ima pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva do godinu života djeteta, radnica koja punu normu ostvaruje kod dva poslodavca (60% do 40% radnog vremena) u slučaju kada je postojao prekid radnog odnosa, te je zahtjev za korištenje tog prava podnesen određeno vrijeme nakon ponovnog zasnivanja radnog odnosa? Odredbom člana 63. stav 1. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018 - dalje: Zakon) utvrđeno je da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, ako propisom kantona nije predviđeno duže trajanje ovog prava. Odredbom člana 68. stav 3. Zakona propisano je da za vrijeme rada sa polovinom radnog vremena iz člana 63. ovog zakona radnik ima za polovinu punog radnog vremena za koje ne radi, pravo na naknadu plaće, u skladu sa posebnim zakonom.

Shodno navedenom, s obzirom na to da se radi o pravu koje se koristi nakon isteka porođajnog odsustva, mišljenja smo da bi se pravo na porođajno odsustvo i pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva trebalo koristiti u kontinuitetu, bez prekida. Imajući u vidu da je u Vašem slučaju radnica imala prekid radnog odnosa, te da je nakon ponovnog sklapanja ugovora o radu radnica određeno vrijeme radila prije nego što je podnijela zahtjev za ostvarivanje prava na rad polovinu punog radnog vremena do jedne godine života djeteta, mišljenja smo da poslodavac nije obavezan udovoljiti zahtjevu radnice.

Međutim, imajući u vidu da je cilj navedenih odredbi zakona zaštita žene i materinstva, odnosno njega i zaštita djeteta, smatramo da bi u konkretnom slučaju, iako nije postojao kontinuitet korištenja navedenih prava, poslodavac mogao odobriti korištenje navedenog prava, ukoliko se na taj način ne utiče na unaprijed planiranu organizaciju i raspored obavljanja poslova kod poslodavca. Radnici koja punu normu ostvaruje kod različitih poslodavaca, pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva svaki poslodavac bi omogućio srazmjerno procentu koji zavisi od norme koju kod njega ostvaruje."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-34/11-2697/19 od 25.10.2019. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]