BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3355
KONTROLA OPRAVDANOSTI PRITVORA
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 202 stav 1

Ako u fazi kontrole opravdanosti pritvora sud nađe da se nisu izmijenile okolnosti koje su postojale u vrijeme donošenja prethodnog rješenja, opravdana je dalja primjena mjere pritvora po uspostavljenom pritvorskom razlogu.

Obrazloženje:

"Argumentima iz žalbe branioca optuženog, osporava se postojanje osnovane sumnje da je optuženi počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 1. KZ RS, za koje se tereti optužnicom, te pravilnost činjeničnih utvrđenja, na kojima je zasnovan zaključak prvostepenog suda o daljoj potrebi primjene mjere pritvora, po uspostavljenom pritvorskom razlogu. Osnovana sumnja da je optuženi počinio krivična djela za koje se tereti, koja je utvrđena potvrđivanjem optužnice Okružnog javnog tužioca u T. broj T16 0 KT... od 03.5.2018. godine, pa time i krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 1. KZ RS i dalje postoji, što prvostepeni sud zaključuje i obrazlaže u pobijanom rješenju, navodeći da nije došlo do izmjene okolnosti od donošenja predhodnog rješenja o produženju pritvora (u fazi kontrole opravdanosti pritvora). Tako date razloge ovaj sud prihvata kao valjane, radi čega su bez osnova prigovori iz žalbe, kojima se, kod potvrđene optužnice, zasnovane na dokazima priloženim uz istu, osporava postojanje osnovane sumnje, kao zakonskog uslova primjene mjere pritvora, te samo na osnovu iskaza svjedoka R.P. (saslušanog na glavnom pretresu 09.7.2018. godine), negira podmuklost u izvršenju predmetnog djela i time osporava kvalifikatornu okolnost predmetnog djela, upućujući na blažu pravnu kvalifikacija djela.

Nadalje, argumentima iznesenim u obrazloženju žalbe, ne može se osporiti pravilnost činjenične osnove pobijanog rješenja, na kojoj je zasnovan zaključak o postojanju pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS.

Naime, prvostepeni sud je pravilno utvrdio i dao razloge u pobijanom rješenju, da bi puštanje na slobodu optuženog, rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda. Dovodi se u međusobnu povezanost način i mjesto izvršenja krivičnog djela teško ubistvo za koje se optuženi tereti, sa posljedicama tog djela (lišenje života jedne mlade osobe, teško ranjavanje druge osobe), sa ponašanjem optuženog nakon izvršenog krivičnog djela (sa dvije puške i puno municije pobjegao i sakrio se od organa gonjenja), zatim sa činjenicom da se događaj desio u gradu, na javnom mjestu u ugostiteljskom objektu, u prisustvu više ljudi, kao i sa psihostrukturom ličnosti i ranijom osuđivanošću optuženog, koje okolnosti, u svojoj ukupnosti, ukazuju na nužnost dalje primjene mjere pritvora po uspostavljenom pritvorskom razlogu iz člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS. Date razloge, ovaj sud prihvata u cjelosti, kao valjano obrazložene.

Radi toga su neosnovani žalbeni prigovori kojima se ukazuje na izostanak razloga o odlučnim činjenicama i time bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 1. tačka k) ZKP RS. Kako se prigovori o povredi Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, vezuju za bitne povrede odredaba krivičnog postupka, to je ovaj sud, kroz ocjenu neosnovanosti tih prigovora, utvrdio da nisu osnovani ni prigovori, kojima se ističe da je prvostepeni sud povrijedio prava optuženog zagarantovana navedenom Konvencijom.

Slijedom navedenog, u vrijeme donošenja pobijanog rješenja, a u fazi kontrole opravdanosti pritvora, po isteku dva mjeseca od donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, u skladu sa članom 202. stav 1. ZKP RS, ovaj sud nalazi da se nisu izmjenile okolnosti koje su postojale u vrijeme donošenja prethodnog rješenja i koje opravdavaju dalju primjenu mjere pritvora po uspostavljenom pritvorskom razlogu iz člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS

Radi toga je zalaganje žalbe da se pobijano rješenje ukine ili preinači i mjera pritvora zamjeni mjerom zabrane, neosnovano."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 15 0 K 003779 19 Kž 3 od 31.1.2019. godine)
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]