BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#156
KOMANDITNO DRUŠTVO (k.d.)

1. POJAM I OSNIVANJE
- Smatra se društvom osoba
­ Komanditno društvo je - društvo u kojem jedan ili više članova odgovara za obaveze društva neograničeno solidarno cjelokupnom svojom imovinom (komplementari), a jedan ili više članova odgovara za obaveze društva samo do iznosa njihovih uloga upisanih u sudski registar (komanditori).
­ Na komanditna društva primjenjuju se odredbe ovog zakona o d.n.o., ukoliko drugim odredbama ovog zakona nije propisano drugačije.
­ Komanditno društvo se može transformisati u komanditno društvo na dionice.
­ Komanditno društvo se osniva ugovorom, koji obavezno sadrži:
1. firmu i sjedište društva;
2. ime, prezime i adresu prebivališta, odnosno firmu i sjedište članova;
3. određenje koji članovi su komplementari, a koji komanditori;
4. vrsta i iznos uloga svakog člana; i
5. djelatnost komanditnog društva.
­ Za izmjene ugovora o osnivanju komanditnog društva potrebna je saglasnost svih članova,.
­ Prijavu za upis za upis osnivanja komanditnog društva u sudski registar potpisuju svi članovi.

2. UPRAVLJANJE I ZASTUPANJE
­ Poslovima komanditnog društva upravljaju komplementari.
­ Komanditor ima pravo uvida u poslovne knjige i isprave društva i godišnji finansijski izvještaj.
­ Komanditno društvo zastupa svaki komplementar, a komanditor može zastupati komanditno društvo samo na osnovu posebnog ovlaštenja datog saglasnošću svih članova.
­ Komanditor koji bez ovlaštenja zaključi ugovor u ime društva, odgovora za obaveze iz tog ugovora kao komplementar.

3. DOBIT
­ Dobit komanditnog društva dijeli se na dio za komplementare i dio za komanditore, u omjeru utvrđjenom ugovoru.
­ Dio dobiti namijenjen komplementarima - dijeli se medju njima na jednake dijelove.
­ Dio dobiti namijenjen komanditorima - dijeli se medju njima srazmjerno uplaćenim ulozima, ako ugovorom nije određeno drugacije.

4. PRESTANAK KOMANDITNOG DRUŠTVA
­ Svi članovi k.d. imaju pravo na srazmjeran udio u ostatku imovine društva nakon likvidacije.
­ Ako je ostatak imovine nakon likvidacije komanditnog društva nedovoljan za povrat uplacenih uloga, komanditori imaju pravo prvenstva na povrat uloga.
­ Ostatak imovine nakon povrata uloga, dijeli se među članovima k.d po omjeru za raspodjelu dobiti.

Izvor: www.epravo.ba

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]