BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4684
Kerestecioğlu Demir protiv Turske
– ukidanje poslaničkog imuniteta - povreda člana 10. EK

4.5.2021.1 Povreda člana 10. EK
Aplikantica je Filiz Kerestecioğlu Demir, turska državljanka.

Slučaj se odnosi na povlačenje poslaničkog imuniteta aplikantice, izabranu članicu turske Narodne skupštine. Prema aplikanticinom mišljenju ova odluka je rezultat njenog političkog mišljenja.

Aplikantica se žali na kršenje njenog prava na slobodu izražavanja.

Pozivajući se na svoju praksu iz presude Velikog vijeća u predmetu Selahattin Demirtaş (br. 2), Evropski sud je već utvrdio da je ustavni amandman od 20. maja 2016. godine kojim se ukida parlamentarni imunitet izabranih predstavnika u Narodnoj skupštini, bio dio mjera usmjerenih ka prevenciji terorizma. Iz obrazloženja tog amandmana moglo se vidjeti da se njime nastojao ograničiti politički govor parlamentaraca.

U svjetlu te sudske prakse, Sud je zauzeo stav da povlačenje aplikanticinog parlamentarnog imuniteta ustavnim amandmanom samo po sebi predstavlja uplitanje u njeno pravo prema članu
10. Konvencije. Potvrđujući analizu Velikog vijeća utvrđenu u presudi Selahattin Demirtaş (br. 2), od 22. decembra 2020. godine Evropski sud je utvrdio kršenje člana 10. Konvencije.

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]