BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudovi u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#10
KANTONALNI SUD

NADLEŽNOSTI KANTONALNIH SUDOVA FBiH

Nadležnost prvostepenih sudova u Federaciji BiH je utvrđena članom 28 zakona o sudovima u Federacije Bosne i Hercegovine.

Kantonalni sud je nadležan:

Prvostepena nadležnost:

da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora više od 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda
da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom
da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na kantonalne sudove
da odlučuje u svim upravnim sporovima, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita

Drugostepena nadležnost:

da odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova
da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom

Ostalo:

da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između općinskih sudova sa područja kantona
da odlučuje o prijenosu mjesne nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona
da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke
da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom
da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža
da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima
da obavlja druge poslove određene zakonom
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]