BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1114
Kako osnovati doo u BiH

Svi privredni subjekti su dužni u roku od 60 dana od dana upisa u sudski registar dostaviti Statut društva koji je potvrđen od strane notara.

Svi privredni subjekti sud dužni u roku od 30 dana prijaviti sudskom registru sve promjene koje su nastale za subjekt upisa.

Osnivanje društva ograničene odgovornosti

Za osnivanje društva ograničene odgovornosti za upis u sudski registar potrebno je dostaviti slijedeće:

Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su prediđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).
Ovjeren OP obrazac (obrazac potpisa) od strane nadležnog organa za ovjeru potpisa (u ovaj obrazac se deponuje potpis direktora, isti je priložen uz prijavu za registraciju).
Osnivački akt društva (Odluka o osnivanju ako jedno lice osniva društvo, a ako 2 ili više lica osniva društvo onda Ugovor o osnivanju, notarski obrađen).
Potvrda banke o izvršenoj uplati kapitala u novcu.
Ako se u kapital društva unose stvari i prava dostaviti nalaz ovlaštenog sudskog vještaka određene struke, ovisno o tome o kakvim se stvarima radi.
- Ako se unose nekretnine u temeljni kapital potrebno dostaviti izvod iz zemljiših knjiga
- Ako se unose vozila u temeljni kapital dostaviti ovjerene fotokopije saobraćajnih dozvola.
- Za ostale stvari dostaviti, ako se vode, izvode iz odgovarajućih registara
Odluka o imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje, ukoliko nije imenovan osnivačkim aktom.
Za osnivača/osnivače društva ograničene odgovornosti:
- Fizička lica: - za državljane BiH – fotokopija lične karte,
- uvjerenje o prebivalištu u BiH (ne starije od 30 dana),
- za strane državljane – fotokopija pasoša sa prevodom od strane ovlaštenog sudskog tumača.
- Pravna lica - izvod iz registra kod kojeg se registruje pravno lice, sa prevodom od strane ovlaštenog sudskog tumača.
Za podnosioca prijave:
- Kopija lične karte, putne isprave ili odgovarajuću prijavu od nadležnog organa unutrašnjih poslova kojom se utvrđuje identitet.
Za direktora društva:
- Kopija lične karte, putne isprave ili odgovarajuću prijavu od nadležnog organa unutrašnjih poslova kojom se utvrđuje identitet.
- Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 415,00 KM, uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.
- Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH u iznosu od 150 KM, na transakcijski račun Službenih novina F BiH.
Prijava za upis u sudski registar podnositi samo na NOVIM OBRASCIMA propisanim u Pravilniku o tehničkoj upotrebi glavne knjige registra u elektronskom obliku za registraciju subjekata u BiH (Sl.novine F BiH 42/07).

Po prijemu prijave odmah se obavezno provjerava:
- identitet podnosioca prijave
- isključivost firme subjekta registracije
- uplata takse

Podnosilac prijave može biti:
- osnivač
- lice ovlašteno osnivačkim aktom
- lice ovlašteno generalnom ili specijalnom punomoći
- na osnovu drugog pravnog posla

Podnosiocu prijave sud provjerava identitet u momentu prijema prijave na osnovu:
- lične karte
- putne isprave
- odgovarajućom prijavom nadležnih organa unutrašnjih poslova

Službenik koji vši prijem je dužan utvrditi identitet podnosioca prijave i to konstatovati na prijavi.

CIPS za direktora ne stariji od 30 dana
Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje za osnivača (kod osnivanja društva)
Upis promjene podataka od značaja za pravni promet
Promjena firme

Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).
Odluka o promjeni firme društva, notarski obrađen.
Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 75,00 KM, uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.
Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH u iznosu od 30,00 KM, na transakcijski račun Služenih novina F BiH.
Uvjerenje Registra novčanih kazni za društvo (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa)
Promjena sjedišta subjekta upisa
Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrazcem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).
Odluka o promjeni sjedišta društva, notarski obrađena.
Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 75,00 KM, uplatom na transakciji račun kantona u svrhu sudske takse.
Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH u iznosu od 30,00 KM, na tansakcijki račun Službenih novina F BiH.
Uvjerenje Registra novčanih kazni ( općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa.
Promjena djelatnosti
Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).
Odluka o promjeni djelatnosti društva, notarski obrađena.
Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 75,00 KM, uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.
Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun Službenih noviha F BiH
Uvjerenje Registra novčanih kazni za društvo (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa)
Promjena lica ovlaštenih za zastupanje

Popunjen obrzac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).
Odluka nadležnog organa subjekta upisa kojom je jedno lice razrješeno, odnosno kojom tom licu prestaje pravo zastupanja, a drugo lice imenovano odnosno ovlašteno za zastupanje, kao i obim ovlaštenja tog lica, notarski obrađena.
Ovjeren OP obrazac (obrazac potpisa) od strane nadležnog organa za ovjeru potpisa (u ovaj obrazas se deponuje potpis direktora, isti je priložen uz prijavu za registraciju).
Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 75,00 KM, uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.
Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH u iznosu od 30,00 KM, na transakcijski račun Službenih novina F BiH.
Uvjerenje Registra novčanih kazni za novoimenovanog direktora
Kopija lične karte za novoimenovanog direktora i uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana radi utvrđenja činjenica koje se upisuju u sudski registar
Uvjerenje Registra novčanih kazni za društvo (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa)
Promjena osnivača odnosno članova subjekta

Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su prediđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).
Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 75,00 KM, uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.
Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH u iznosu od 30,00 KM, na transakcijski račun Službenih novina F BiH.
Odluka ili ugovor o pristupanju novog člana ili ugovor o prijenosu udjela
Za novog člana društva uvjerenje o nadlžene poreske uprave o stanju obaveza po osnovu direktnih poreza
Za novog člana društva uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH o stanju obaveza po osnovu indirektnih poreza
Kopija lične karte za novoimenovanog direktora i uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana radi utvrđenja činjenica koje se upisuju u sudski registar
Uvjerenje Registra novčanih kazni za novog člana društva
NAPOMENA: Sud može radi utvrđenja činjenica tražiti od podnositelja prijave dopunu prijava dostavom drugim dokumenata i isprava, kako bi se mogao izvršiti upis koji se traži prijavom, kao i u drugim slučajevima propisanim zakonomAdvokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]