BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
#3921
Član 186. stav 1. i član 189. Zakona o parničnom postupku

AKO JE SUD U SKLADU SA ODREDBOM ČLANA 186. STAV 1. ZPP ODLUČIO DA PRESUDU DOSTAVI STRANCI NA NAČIN PREDVIĐEN ODREDBAMA TOG ZAKONA O DOSTAVI, ONDA SUD NIJE OVLAŠTEN DA SAM ODREĐUJE POČETAK ROKA ZA PODNOŠENJE PRAVNOG LIJEKA, JER JE POČETAK TOG ROKA ODREĐEN IMPERATIVNOM ODREDBOM ČLANA 189. ZPP.

Iz obrazloženja:

Kako proizilazi iz sadržaja spisa na ročištu za glavnu raspravu održanom dana 08.05.2013. godine prvostepeni sud je obavijestio punomoćnike parničnih stranaka i tužitelja, koji su bili prisutni na tom ročištu, da će presuda biti donesena dana 10.06.2013. godine, da će sud presudu dostaviti strankama putem pošte i da rok za žalbu teče od dana donošenja presude. Prvostepena presuda je i dostavljena punomoćniku tužitelja putem pošte 13.06.2013. godine, a što proizilazi iz dostavnice o uručenju prvostepene presude punomoćniku tužitelja. U pouci o pravnom lijeku je navedeno da je protiv te presude dozvoljena žalba Kantonalnom sudu u Širokom Brijegu u roku od 30 dana od dana donošenja presude. Punomoćnik tužitelja je žalbu na presudu predao na poštu preporučeno 11.07.2013. godine, što je utvrđeno uvidom u štambilj pošte. Prvostepeni sud odlučujući o blagovremenosti žalbe istu rješenjem odbacuje kao neblagovremenu uz obrazloženje da se rok za podnošenje žalbe računa od 10.06.2013. godine kada je presuda donesena jer je prvostepeni sud na ročištu za glavnu raspravu upozorio parnične stranke da rok za žalbu teče od dana donošenja presude, a takvo upozorenje sadržano je i upouci o pravnom lijeku u toj presudi. Kako je žalba na presudu podnesena po isteku 30 dana računajući od dana donošenja presude to prvostepeni sud istu odbacuje s pozivom na odredbu člana 213. ZPP. Odlučujući o žalbi tužitelja na to rješenje drugostepeni sud prihvata razloge prvostepenog suda koji ukazuju na neblagovremenost podnesene žalbe te donosi rješenje o odbijanju žalbe tužitelja.

Osnovano revizija tužitelja ukazuje da su nižestepena rješenja donesena uz povrede odredbi člana 189. 186. Zakona o parničnom postupku (Službene novine FBIH br. 53/03, 73/05, 19/06, u daljem tekstu ZPP), koji se u konkretnom slučaju primjenjuje na osnovu odredbe člana
106. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 98/15), a koje povrede su bile od uticaja na zakonitost i pravilnost pobijanog rješenja (član 209. u vezi sa članom 254. stav 4. ZPP).

Odredbom člana 185. stav 1. ZPP je propisano da će nakon zaključenja glavne rasprave sud prisutne stranke obavijestiti o danu donošenja presude. Stavom dva iste zakonske odredbe je propisano da su stranke, odnosno njihovi zastupnici ili punomoćnici, dužni sami preuzeti presudu u zgradi suda, te im sud neće dostavljati presudu u skladu sa odredbama ovog zakona o dostavi, dok je stavom tri iste zakonske odredbe propisano da ako su stranke bile uredno obaviještene o danu donošenja presude, rok za žalbu protiv presude počinje teći prvog narednog dana nakon donošenja presude. Odredbom člana 186. stav 1. ZPP je propisano da u izuzetnim okolnostima sud može na zahtjev stranke odlučiti da se dostava presude obavi na način predviđen odredbama ovog zakona o dostavi, a stavom dva iste zakonske odredbe je propisano da stranci koja nije bila uredno obaviještena o danu donošenja presude, sud će u svakom slučaju dostaviti presudu u skladu sa odredbama ovog zakona o dostavi. Odredbom člana 189. ZPP je propisano, između ostalog, da u slučaju iz člana 186. ovog zakona rok za podnošenje pravnog lijeka počinje teći prvog narednog dana nakon dostave prepisa presude.

Iz ovih zakonskih odredbi proizilazi da je sud u skladu sa odredbom člana 186. stav 1. ZPP ovlašten da cijeni opravdanost zahtjeva stranke da joj se presuda dostavi na način predviđen odredbama tog zakona o dostavi (u konkretnom slučaju putem pošte), a ako je odlučio da se presuda dostavi strankama na takav način on nije ovlašten da sam određuje početak roka za podnošenje pravnog lijeka, jer je taj rok određen imperativnom zakonskom odredbom (prvi naredni dan nakon dostave prepisa presude, član 189. ZPP). Kada bi se prihvatio kao ispravan stav nižestepenih sudova to bi dovelo do skraćivanje zakonskog roka za izjavljivanje pravnog lijeka, a čak u nekim situacijama i do gubitka prava na pravni lijek (u slučaju kada presuda ne bude dostavljena stranci u roku od 30 dana od dana donošenja). Stoga u konkretnom slučaju rok za podnošenje žalbe tužitelju je počeo teći 14.06.2013. godine i posljednji dan roka je padao 13.07.2013. godine. Kako je tužitelj žalbu na poštu predao preporučeno 11.07.2013. godine, to proizilazi da se radi o blagovremeno podnesenoj žalbi u skladu sa odredbom člana 203. stav 1. ZPP, a na što revizija tužitelja osnovano ukazuje.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 64 0 P 021466 13 Rev od 25.08.2016. godine)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]