BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#840
Jedan optuženi, dva ili više krivičnih djela

Bosna i Hercegovine
Federacija Bosne i Hercegovine
__________ kanton
OPĆINSKI SUD U _________
Broj: _____________
_________ , _________ godineU IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE !Općinski sud u ______ , po sudiji H.K. kao sudiji pojedincu, uz sudjelovanje G.LJ. kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optužene Š.S., zbog produženog krivičnog djela – Krivotvorenje isprave – iz člana 373. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ F BiH) u vezi sa članom 55. KZ FBiH, u stjecaju sa krivičnim djelom – Obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti – iz člana 268. stav 1. KZ F BiH, a po optužnici Kantonalnog tužiteljstva u ______ br. __________ od ________ godine, nakon održanog javnog glavnog pretresa dana ________ godine u prisustvu kantonalnog tužitelja B.K., optužene Š.S. i njenog branitelja G.E., advokata iz ________ , donio je i istog dana javno objavioP R E S U D UOptužena Š.S., kći S. i S. rođene S., rođena ________ godine u ________ , gdje je i stalno nastanjena, Ul. __________ br. ______ , po narodnosti Bošnjakinja, državljanka Bosne i Hercegovine, JMBG ... , pismena sa završenom ekonomskom školom, ekonomski tehničar, nezaposlena, udata, majka dvoje maloljetne djece, slabog imovnog stanja, osuđivana presudom Općinskog suda u ______ broj _______ od _______ godine zbog krivičnog djela - Krivotvorenje isprave - iz člana 351. stav 1. ranijeg KZ F BiH kojom joj je izrečena uvjetna osuda sa utvrđenom kaznom zatvora u trajanju od dva mjeseca, a koja se neće izvršiti ako optužena u roku od jedne godine ne učini novo krivično djelo, protiv nje se ne vodi krivični postupak za neko drugo krivično djelo, nalazi se na slobodi,


K r i v a j e


Što je:

1. U mjesecu julu 2004. godine, u _________ , s ciljem da te isprave upotrijebi kao prave, sačinala lažne potvrde o visini plaće na svoje ime i na ime jemaca J.M. i P.J., tako što je svojom rukom upisala da su izdate pod brojem ______ od ________ godine od strane JZU UKC _______ , te da ona ostvaruje prosječnu plaću u posljednja tri mjeseca u iznosu od 1.020,00 KM, da P.J. ostvaruje prosječnu plaću za posljednja tri mjeseca u iznosu od 1.023,00 KM, te da J.M. ostvaruje prosječnu plaću u posljednja tri mjeseca u iznosu od 1.132,00 KM, nakon čega se na tako sačinjene potvrde potpisala na mjesta predviđena za šefa računovodstva i direktora JZU UKC _______ , neovlašćeno ih ovjerivši pečatom broj 3, iako je znala da JZU UKC _______ nije izdao te potvrde, te je na administrativnim zabranama na plaću na svoje ime i na ime J.M. i P.J., koje je prethodno sačinila tako što je svojom rukom popunila obrasce tih rješenja navodeći da su ista izdata od strane JZU UKC _________ sa brojem protokola ________ na lična primanja navedenih lica radi otplate anuiteta po tom kreditu, potpisala se na mjesto predviđeno za potpis blagajnika, šefa računovodstva i ovlaštenog lica, te ih ovjerila neovlašteno pečatom JZU, iako je znala da JZU UKC _______ ta rješenja nije nikada izdala,

___________ godine, u _______ , u Novoj Banci AD – Filijala ______ , s ciljem da
za sebe pribavi kredit u iznosu od 10.000 KM, uz zahtjev za odobravanje kredita, ovlašćenoj osobi u navedenoj banci predala lažne potvrde o visini plaće na svoje ime i na ime jemaca J.M. i P.J., navodno izdate od JZU UKC ______ , koje su sadržavale neistinite podatke jer je u njima bilo navedeno da ona ostvaruje prosječnu plaću u posljednja tri mjeseca u iznosu od 1.020,00 KM, da P.J. ostvaruje prosječnu plaću za posljednja tri mjeseca u iznosu od 1.023,00 KM, te da J.M. ostvaruje prosječnu plaću u posljednja tri mjeseca u iznosu od 1.132,00 KM, iako je znala da UKC ________ nije izdao te potvrde i da su podaci u istim neistiniti jer su plaće znatno manje, nakon čega joj je taj kredit i odobren,

čime je u stjecaju učinila, pod tačkom 1. izreke ove presude, produženo krivično djelo – Krivotvorenje isprave – iz člana 373. stav 1. KZ F BiH u vezi sa članom 55. istog zakona, za koje joj se, uz primjenu navedenog zakonskog propisa i uz primjenu člana 49. stav 1. KZ F BiH, utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, a

pod tačkom 2. izreke ove presude, krivično djelo – Obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti – iz člana 268. stav 1. KZ F BiH, za koje joj se, uz primjenu navedenog zakonskog propisa i uz primjenu člana 49. stav 1. KZ F BiH, utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci,

pa je sud, uz primjenu člana 54. stav 1. i 2. tačka b) KZ F BiH,


O S U Đ U J E

Na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci


Na osnovu člana 212. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH), optužena se obavezuje da na ime imovinskopravnog zahtjeva oštećenoj Novoj banci AD – Filijala _______ isplati iznos od 7 430,00 KM.

Na osnovu člana 202. stav 4. ZKP FBiH, optužena se oslobađa dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.


O b r a z l o ž e nj e


Kantonalno tužiteljstvo ________ kantona, optužnicom broj _________ od ________ godine, koja je potvrđena ________ godine od strane sudije za prethodno saslušanje ovog suda, optužilo je Š.S. zbog produženog krivičnog djela – Krivotvorenje isprave – iz člana 373. stav 1 KZ F BiH u vezi sa članom 55. KZ FBiH u stjecaju sa krivičnim djelom – Obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti – iz člana 268. stav 1. KZ F BiH.

Predstavnik oštećene Nove banke AD – Filijala ______ postavio je prema optuženoj imovinskopravni zahtjev u iznosu od 7 430,00 KM, koliko iznosi nevraćeni dug optužene po kreditu kojeg je dobila u ovoj banci učinjenjem krivičnog djela za koje se optužuje.

U svom uvodnom izlaganju na glavnom pretresu kantonalni tužitelj je izjavio da će optužba, dokazima čije je izvođenje predloženo u optužnici, dokazati da je optužena Š.S. učinila krivična djela za koja se optužuje, a branitelj optužene je izjavio da dokazi čije je izvođenje predložio tužitelj ne predstavljaju osnovu za siguran zaključak da je optužena učinila krivična djela za koje se optužuje, te da će, stoga, prijedlog odbrane biti da se optužena oslobodi od optužbe. Pri tim stavovima, tužitelj i branitelj su ostali i u svojim završnim riječima.

U toku dokaznog postupka, kao dokazi optužbe saslušani su svjedoci R.A., J.M., P.J. S.M., vještak grafolog L.T. i predstavnik oštećene Nove banke AD – Filijala ______ , te su pročitani pisani nalaz i mišljenje vještaka grafologa L.T., dopis Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove JZU „UKC“ _____ od __________ godine, zapisnik o dobrovoljnoj predaji predmeta broj _____________ od _________ godine, izdat od MUP-a _K na ime M.S., kompletan kreditni dosije na ime optužene Š.S. po zahtjevu od _________ godine za dodjelu kredita Nove banke AD ________ Filijala ______ , specificiran u zapisniku od _________ godine, uplatnica na ime Nove Banke u iznosu od 600,00 KM – kopija odgovara izvorniku koja se nalazi kod stranke, izvještaj Nove banke o dugovanjima optužene po kreditu broj ______ od ________ godine, te presuda Općinskog suda u _______ broj ______ od ________ godine.

Cijeneći izvedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, sud je utvrdio činjenično stanje kao u izreci ove presude.

Da je optužena Š.S. sačinala lažne potvrde o visini plaće na svoje ime i na ime jemaca J.M. i P.J. tako što je svojom rukom upisala da su izdate pod brojem _________ od ________ godine od strane JZU UKC ______ , te da ona ostvaruje prosječnu plaću u posljednja tri mjeseca u iznosu od 1.020,00 KM, da P.J. ostvaruje prosječnu plaću u posljednja tri mjeseca u iznosu od 1.023,00 KM, te da J.M. ostvaruje prosječnu plaću u posljednja tri mjeseca u iznosu od 1.132,00 KM, nakon čega se na tako sačinjene potvrde potpisala na mjesta predviđena za šefa računovodstva i direktora JZU UKC ______ i neovlašćeno ih ovjerila pečatom broj 3, iako je znala da JZU UKC ________ nije izdala te potvrde, te da je sačinila i lažna rješenja o administrativnim zabranama na plaću na svoje ime i na ime J.M. i P.J., tako što je svojom rukom popunila obrasce tih rješenja navodeći da su ista izdata od strane JZU UKC ______ sa brojem protokola _________ na lična primanja navedenih lica radi otplate anuiteta po tom kreditu, potpisujući se na mjesto predviđeno za potpis blagajnika, šefa računovodstva i ovlaštenog lica i ovjerivši ih neovlašteno pečatom JZU UKC _______ , sud je utvrdio na osnovu iskaza te pisanog nalaza i mišljenja vještaka grafologa L.T., iskaza svjedoka S.M., J.M. i P.M., te čitanjem dopisa Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove JZU „UKC“ ______ od ________ godine i uvidom u dokumentaciju sadržanu u kreditnom dosjeu na ime optužene Š.S. po zahtjevu od ________ godine za dodjelu kredita Nove banke AD _____ - Filijala ________ , specificiranu u zapisniku od _______ godine.

Naime, čitanjem dokumentacije sadržane u pomenutom kreditnom dosjeu optužene Š.S. utvrđeno je da se u njemu nalaze potvrde o visini plaće na ime optužene Š.S. i jemaca J.M. i P.J. sa brojem ______ i datumom od ________ godine, s naznakom da su izdate od strane JZU UKC ______ , a, prema kojima je, optužena Š.S. u posljednja tri mjeseca ostvarila plaću u iznosu od 1.020,00 KM, jemac P.J. u iznosu od 1.023,00 KM, a jemac J.M. u iznosu od 1.132,00 KM, da su navedene potvrde potpisane ispod natpisa „šef računovodstva“ i „direktor“, te ovjerene pečatom broj 3 JZU UKC ________ . Kreditni dosje sadrži i rješenja o administrativnoj zabrani na plaću na ime optužene i na ime jemaca J.M. i P.J. radi otplate anuiteta po tom kreditu, koja sadrže naznaku da su izdata od strane JZU UKC ______ sa brojem protokola _______ i koja su potpisana na mjestima predviđenim za potpis blagajnika, šefa računovodstva i ovlaštenog lica, te ovjerena pečatom JZU UKC _______ .

Međutim, iz dopisa Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove JZU UKC ________ od _______ godine proizilazi da navedene potvrde i rješenja nisu zavedeni u protokolu ove JZU ne samo pod navedenim brojem i datumon nego da, prema protokolu za ______ godine, takve potvrde i rješenja nisu uopšte izdati od strane JZU UKC ______ . Iz ovog dopisa takođe proizilazi da je u periodu ________ godine prosječna plaća njihove uposlenice Š.S. iznosila 524,00 KM, J.M. 570,00 KM i P.J. 543,00 KM. Svjedokinje J.M. i P.J. su takođe u svojim iskazima navele da su im u odnosnom periodu plate iznosile oko 500,00 KM, pa ovaj sud nalazi nesporno utvrđenim da su navedene potvrde sadržavale neistinite podatke o prosječnoj plaći optužene Š.S. i svjedoka – jemaca J.M. i P.J. za posljednja tri mjeseca u odnosu na datum njihovog navodnog izdavanja.

Nadalje, svjedokinja S.M. je u svom iskazu navela da ona od maja mjeseca 2003. godine obavlja poslove šefa računovodstva u JZU UKC _________ da nijednu od navedenih isprava ona nije potpisala i da je sigurna, s obzirom da je takve isprave ona lično nosila direktoru M.M. na potpis nakon što ih ona potpiše i, u slučajevima gdje je to trebalo, nakon što ih potpiše blagajnica S.L., da one nikada nisu ni došle na potpis direktoru. Na tačnost iskaza ove svjedokinje nedvosmisleno upućuje iskaz te nalaz i mišljenje vještaka grafologa L.T. Ovaj vještak je analizom rukopisa i potpisa na navedenim potvrdama i rješenjima o administrativnim zabranama, imajući u vidu karakteristike nespornih rukopisa i potpisa svjedokinja S.M., J.M. i P.J., direktora JZU UKC ______ M.M. i blagajnika te ustanove S.L. kao i optužene Š.S. (na poslovnim dokumentima koje je u svom radu u JZU UKC ______ sačinila optužena Š.S.), te utvrđene karakteristike spornih rukopisa i potpisa, utvrdio da se na navedenim potvrdama nalazi krivotvoren rukopis svjedokinje S.M. odnosno njen krivotvoren potpis kao i krivotvoreni potpisi svjedokinja J.M. i P.J., te direktora M.M. i blagajnice S.L. a da se optužena Š.S. ne može isključiti kao mogući skripter navedenih rukopisa i potpisa.

Imajući u vidu ovakav nalaz i mišljenje vještaka grafologa, pomenuti dio iskaza svjedokinja S.M., okolnost da su svjedokinje J.M. i P.J. sasvim određeno izjavile da ih optužena Š.S. nikada nije pitala da joj budu žiranti za kredit, te da nisu bile upoznate da su, u cilju odobrenja kredita po zahtjevu optužene za dodjelu kredita, izdate bilo kakve potvrde od strane UKC _______ a niti da postoje, u vezi tog kredite, ikakve administrativne zabrane na njihove plaće, kao i da navedene potvrde i rješenja o administrativnim zabranama nikada nisu uvedena u protokol JZU UKC _______ , ovaj sud nalazi utvrđenim da je navedene potvrde i rješenja sačinila optužena Š.S. označavajući na njima kao izdavatelja JZU UKC ______ iako ih ta ustanova nije izdala.

S obzirom da je optužena Š.S. sačinila tri potvrde (na svoje ime i ime svjedokinja J.M. i P.J.) o prosječnoj plaći za posljednja tri mjeseca od datuma njihovog navodnog izdavanja, označavajući na njima kao izdavatelja JZU UKC _______ , te tri rješenja o administrativnim zabranama na plaću (takođe na svoje ime i ime svjedokinja J.M.) označavajući i na njima kao izdavatelja JZU UKC ______ i potpisujući saglasnost na njih u ime navedenih svjedokinja, iako je znala da JZU UKC ______ nije izdavatelj tih isprava, te da je sve to činila kako bi navedene isprave upotrijebila u postupku dobivanja kredita, a što sud zaključuje na osnovu toga što je na potvrdama o visini plaća naznačila da se one izdaju radi dodjele kredita optuženoj Š.S., a da je lažna rješenja o administrativnim zabranama na plaću takođe predala banci uz svoj zahtjev za dodjelu kredita, optužena S.Š. je takvim pravljenjem lažnih isprava u namjeri da ih upotrijebi kao prave učinila jedno produženo krivično djelo - Krivotvorenje isprave - iz člana 373. stav 1. KZ FBiH u vezi sa članom 55. istog zakona. Naime, optužena je navedenim radnjama ostvarila obilježja više krivičnih djela krivotvorenje isprave a, po ocjeni ovog suda, sva ta krivična djela čine jedinstvenu cjelinu s obzirom na istovjetan način njihovog učinjenja - označavanjem kao navodnog izdavatelja iste ustanove i korištenjem činjenice da je optužena zaposlena u toj ustanovi, vremenski kontinuitet tih radnji – sve su učinjene u razmaku od nekoliko dana i da se pravljenje lažnih isprava odnosilo na isprave koje su nužne za odobravanje kredita.

Da je optužena Š.S. datuma _______ godine, u ________ , u Novoj Banci AD – Filijala __________ , s ciljem da za sebe pribavi kredit u iznosu od 10.000 KM, uz zahtjev za odobravanje kredita, ovlašćenoj osobi u navedenoj banci predala lažne potvrde o visini plaće na svoje ime i na ime jemaca J.M. i P.J., navodno izdate od UKC ________ , koje su sadržavale neistinite podatke jer je u njima bilo navedeno da ona ostvaruje prosječnu plaću u posljednja tri mjeseca u iznosu od 1.020,00 KM, da P.J. ostvaruje prosječnu plaću u posljednja tri mjeseca u iznosu od 1.023,00 KM, te da J.M. ostvaruje prosječnu plaću u posljednja tri mjeseca u iznosu od 1.132,00 KM, iako je znala da UKC ________ nije izdao te potvrde i da su podaci u istim neistiniti jer su plaće znatno manje, nakon čega joj je taj kredit i odobren, sud je utvrdio uvidom u navedeni kreditni dosje optužene Š.S. koji se nalazio u Novoj banci AD – Filijala _______ i koji je sadržavao navedene potvrde budući da ih je optužena predala uz zahtjev za dodjelu kredita, te na osnovu iskaza svjedokinje R.L. Ova svjedokinja je naime izjavila da je zaposlena u navedenoj banci na mjestu kreditnog referenta, da se sjeća da je u julu ____. godine optužena došla u banku i interesovala se o uvjetima za dobivanje kredita kada ju je svjedokinja, između ostalog, upoznala i sa uvjetima za dobivanje kredita u iznosu od 10 000,00 KM u pogledu minimalne visine plaće glavnog dužnika i jemaca s obzirom na željeni rok otplate kredita. Svjedokinja je takođe izjavila da je za nekoliko dana, tačnije, prema podacima iz kreditnog dosjea, 24. jula ____ godine, optužena predala svu potrebnu dokumentaciju uz zahtjev za dodjelu kredita. Prema internim pravilima banke, ona nije bila dužna da provjerava tačnost podataka iz priložene dokumentacije. S obzirom da je optužena prema priloženoj dokumentacije, a, prije svega, onoj koja se odnosi na njeno imovinsko stanje i imovinsko stanje jemaca odnosno visinu njihove plaće, ispunjavala uvjete za odobravanje kredita, kreditni odbor banke joj je i odobrio kredit.

Prema tome, s obzirom da je optužena, uz zahtjev za dodjelu kredita, a upravo s ciljem da sebi pribavi kredit, što sud utvrđuje na osnovu činjenice da se u banci najprije raspitala koji su tačno uvjeti za dodjelu željenog kredita, davatelju kredita tj. ovlašćenoj osobi Nove banke AD – filijala _____ svjesno dala neistinite podatke o svojoj prosječnoj plaći i prosječnoj plaći navodnih jemaca, budući da je znala kolika je njena stvarna plaća i plaća jemaca, a koji podaci su u konkretnom slučaju bili od značaja za dobijanje kredita, svjesna s obzirom na navedene okolnosti da na taj način obmanjuje davatelja kredita o podacima koji su od značaja za dobijanje kredita, optužena je takvim svojim radnjama ostvarila i obilježja krivičnog djela - Obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti - iz člana 268. stav 1. KZ FBiH.

Sud, dakle, ne prihvata stav odbrane da optužena nije učinila navedeno krivičnog djelo budući da je ona, u vrijeme podnošenja zahtjeva, imala namjeru vratiti navedeni kredit. Za postojanje ovog krivičnog djela, naime, navedena okolnost nije od značaja pošto se krivično djelo iscrpljuje u samom davanju davatelju kredita neistinitih podataka značajnih za dobivanje kredita, s ciljem da se za sebe ili drugoga pribavi kredit.

Sud, takođe, ne prihvata stav odbrane da se u konkretnom slučaju radi o prividnom stjecaju krivičnih djela - Krivotvorenje isprave - iz člana 373. stav 1. KZ FBiH i Obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti - iz člana 268. stav 1. KZ FBiH jer da je ovo prvo krivično djelo sredstvo za učinjenje ovog drugog i stoga konzumirano drugim. Naime, ova dva krivična djela imaju različite zaštitne objekte. Krivično djelo - Krivotvorenja isprave - iz člana 373. KZ FBiH ima za objekt zaštite pravni promet, a krivično djelo - Obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti - iz člana 268. stav 1. KZ FBiH - privredu, poslovanje i platni promet i stoga ono samo, u konkretnom slučaju, ne pokriva kompletno nepravo tj. i onaj dio neprava koji se sastoji u pravljenju lažnih isprava u namjeri da se one upotrijebe kao prave.

Prilikom odmjeravanja kazne za svako od krivičnih djela učinjenih u stjecaju, ovaj sud je, u skladu sa članom 49. KZ FBiH, imajući u vidu svrhu kažnjavanja, uzeo u obzir sve okolnosti koje utječu da kazna bude veća ili manja. Kao olakšavajuće okolnosti sud je optuženoj cijenio njenu porodičnu situaciju budući da je majka dvoje maloljetne djece, dok joj je kao otežavajuću okolnost cijenio raniju osuđivanost takođe za krivično djelo krivotvorenja isprave, koje je, kako je to utvrđeno presudom ovog suda ______ od ________ godine, takođe učinjeno u pogledu isprave koja je bila neophodna za dodjelu kredita. Imajući u vidu navedene okolnosti, ovaj sud je optuženoj Š.S., za krivično djelo - Krivotvorenje isprave - iz člana 373. stav 1. KZ FBiH, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od dva mjeseca, a za krivično djelo - Obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti - iz člana 268. stav 1. KZ FBiH, kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, nalazeći da su te kazne srazmjerne težini učinjenih krivičnih djela i stepenu krivične odgovornosti optužene, te ju je, uz primjenu člana 54. stav 1. i 2. tačka b) KZ FBiH, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci. Ovaj sud smatra da će se navedenom kaznom moći ostvariti ciljevi generalne i specijalne prevencije krivičnih djela.

Na osnovu člana 212. stav 3. ZKP FBiH, optužena je obavezana da na ime imovinskopravnog zahtjeva oštećenoj Novoj banci AD – Filijala ______ isplati iznos od 7 430,00 KM, jer je punomoćnik oštećene u navedenom iznosu postavio prema optuženoj imovinskopravni zahtjev pošto je učinjenjem krivičnog djela od strane optužene njoj odobren kredit koji joj inače ne bi bio odobren, a u toku postupka je uvidom u kreditni dosije optužene utvrđeno da je optužena je uredno vraćala dug sve do iznosa glavnog duga od 7 430,00 KM i da toliko iznosi trenutno dugovanje oštećene prema ovoj banci.

Na osnovu člana 202. stav 4. ZKP FBiH, optužena Š.S. je oslobođena dužnosti naknade troškova krivičnog postupka jer ovaj sud nalazi da bi njihovim plaćanjem, budući da je optužena trenutno nezaposlena, bilo dovedeno u pitanje izdržavanje optužene i osoba koje je ona dužna po zakonu izdržavati.


Zapisničar, Sudija,

G.LJ. K.H.


POUKA : Protiv ove presude može se izjaviti žalba Kantonalnom sudu u _____, putem ovog suda, u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude. Žalba se podnosi u tri primjerka.

Izvor. https://advokat-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]