BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3474
Izvršenje kazne
Arrozpide Sarasola and others v. Spain, br. 65101/16

23.10.2018. godine Odjel III


Podnosioci aplikacije, članovi ETA-e koji su u Francuskoj osuđeni za djela povezana sa terorizmom, služili su svoje zatvorske kazne u Francuskoj, da bi potom bili izručeni u Španiju gdje su odranije bili osuđeni na maksimalne kazne zatvora za različite terorističke aktivnosti koje su počinili u Španiji.
Vrhovni sud Španije odbio je njihov zahtjev da im se vrijeme koje su proveli u zatvoru u Francuskoj uračuna u kaznu od 30 godina koju je izrekao Španski sud.
Relevantna okvirna odluka EU inkorporirana je u španski zakon 2014. godine (nakon što su aplikanti podnijeli zahtjev, a prije odluke Vrhovnog suda).
Primjena člana 7. na određivanje kazne u svjetlu načela akumulacije različitih presuda i, u konkretnom slučaju, akumulacije kazni služenih u drugoj EU državi.

Da li je u tumačenju odluke Vrhovnog suda o okvirnoj odluci EU došlo do kršenja člana 7. Konvencije? (uporediti različite okolnosti u predmetu Del Río Prada v. Spain (Veliko vijeće), br.42750/09, ESLJP 2013). Utvrđena povreda člana 6. st. 1. Nema povrede prava člana 7. i člana 5. st. 1. Konvencije.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]