BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3446
Izmjena presude na štetu optuženog

Júlíus Þór Sigurþórsson
v. Iceland, br. 38797/17


U prvostepenom krivičnom postupku aplikant je oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo za koje se teretio optužnicom.
U postupku pred Vrhovnim sudom, Vrhovni sud je ukinio oslobađajuću presudu i aplikanta oglasio krivim. Odluka Vrhovnog suda je donesena na osnovu ocjene dokaza izvedenih pred nižestepenim sudom, bez saslušanja stranaka ili svjedoka. Vidi paragrafe 34-38 i paragrafe 42 i 43 presude.

Utvrđena povreda člana 6. Konvencije (krivičnopravni aspekt).

https://www.pravobih.com/sudska-praksa-bih.html
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja