BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By pravnik
#1194
Izazovi savremene advokature

Iako mnogi misle da je na promjenu položaja i uloge advokature u savremenom poslovnom svjetu u najvećoj mjeri uticala recesija svjetske ekonomije izazvana ekonomskom krizom koja je započela još 2008. godine postoje i mišljenja da je ta recesija samo ubrzala promjene koje su bile neizbježne. Bez obzira na to šta je uzrokovalo promjene njihovog položaja advokati danas moraju biti spremni da se prilagode globalnom tržištu, tehnološkim dostignućima i promjenama, te povećanoj konkurenciji, kako u okvirima profesije, tako i van nje.

Tehnologija je imala i ranije uticaj na pravnu profesiju, ali je u današnje doba taj uticaj sve veći. Softver može da uradi sve većih broj zadataka koje su prije obavljali advokati. Tehnološki potpomognuto istraživanje on-line baza podataka se već uveliko koristi za pronalazak, pretraživanje i pregled velikog broja pravnih dokumenata i obrazaca, čak i odgovora na pitanja. Osim toga, pojavilo se i pružanje pravnih usloga putem interneta, kao i pravne usluge koje nude „uradi sam“ opcije za mnoge lične i poslovne potrebe. Takve usluge se pružaju i direktno klijentima, ali, što je interesantno, i advokatskim firmama koje koristeći ih smanjuju svoju potrebu za angažmanom pripravnika, saradnika i administrativnog osoblja. Sa ovako dostupnim opcijama neki klijenti ne žele više da plaćaju advokate i pripremaju sami potrebna dokumenta, ili bar ne žele da plaćaju za čitave dokumente, već dostavljaju advokatima na revidiranje dokumente koji su oni inicijalno pripremili.

Advokati se danas takođe suočavaju sa povećanom konkurencijom kako unutar svoje profesije, tako i van nje. Do prije dvadesetak godina odnos između klijenata i njegovog advokata bio je trajan, i jedan i drugi bi instiktivno zamjerili svaki pokušaj drugog advokata da zadire u njihov odnos. Danas se advokati uveliko međusobno takmiče i oko klijenata koji već imaju svoje advokate. Takmiču se kvalitetom, odnosom, specijalizacijom, cijenom, dostupnošću i van okvira redovnog radnog vremena, korištenjem savremenih tehnologija i na razne druge načine. Sve su češće situacije da jedan klijent koristi usluge više različitih advokata odnosno advokatskih firmi raspodjeljući na njih poslove shodno njihovim specijalizacijama i iskustvu.

Advokati se danas susreću i sa konkurencijom od strane onih koji nisu pravne struke uopšte ili nisu advokati sa stanovišta nacionalnih propisa o advokaturi. Dio te konkurencija stiže od ispostava stranih ili multinacionalnih advokatskih firmi koji najčešće, pa tako i u našoj zemlji, sa stanovišta nacionalnih propisa rade nelegalno. Pored toga, razne knjigovodstvene, konsalting i druge firme, kao i pružanje usluga po sitemu kreiranja dokumenta ili sistemu rješavanja sporova, su se infilitrirale na tržište advokatskih usluga. Takve firme najčešće koriste vrlo agresivan način pristupa klijentu i reklamiranja usluga koje pružaju.

Pored navedenih neki od izazova, dilema i pitanja koji se postavljaju pred današnje advokatske firme i advokaturu u cjelini su: reklamiranje, kontigentne naknade (naknade u procentu od uspjeha u sporu), alternativno finansiranje parnica, unaprijed odricanje od sukoba interesa, multidisciplinarna praksa advokatskih firmi i direktori advokatskih firmi koji nisu pravne struke. Na sve te izazove advokatska profesija, pravosuđe u cijelini i država trebaju ponuditi prave odgovore. Da bi ih pronašli prvo moramo shvatiti da je vrijeme tradiocionalne advokature prošlo i da je advokatura biznis od kojeg se može dobro zarađivati, ali, obzirom na prirodu odnosa klijent-advokata i moć koju advokat ima u odnosu na prava svog klijenta, kad mu ovaj jednom da punomoć, od krucijalne je važnosti da se uspostavi i sačuva maksimalna odgovornost (i profesionalna i materijalna) advokata za štetu koju eventualno učine svojim klijentima. Mišljenja smo da je novi Zakon o advokaturi Republike Srpske, uvođenjem mogućnosti da se advokatska praksa obavlja i u društvima sa ograničenom odgovornošću (čak i sa osnivačkim kapitalom od 1 KM), veliki korak unazad kad je riječ o sigurnosti korisnika naših usluga.

Preuzeto sa: www.bosna-forum.eu

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]