BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2041
Istupanje iz društva i pristupanje društvu

1. Član društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću može istupiti iz društva.
2. Društvu može pristupiti novi član.
3. Istupanje člana iz društva i pristupanje društvu novog člana uređuje se ugovorom.
4. Član društva može svoja prava i obaveze prenositi na treća lica samo uz saglasnost svih ostalih članova društva.

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH P[…]

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI […]

NOVČANA NAKNADA PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI Član 36[…]

Jadranka Stanišić sudija Vrhovnog suda Repu[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja