BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#4142
ISPUNjENOST USLOVA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU ČLANU SINDIKATA
Zakon o vijeću zaposlenika

član 26 stav 1 tačka 1) i član 31 stav 3

Kada sindikat kod poslodavca ima ovlaštenja vijeća zaposlenika, u slučaju otkaza ugovora o radu članu sindikata nije potrebno pribavljanje saglasnosti sindikata prije donošenja odluke o otkazu ugovora.

"Da li je poslodavac obavezan pribaviti saglasnost sindikata prije donošenja odluke o otkazu ugovora o radu članu sindikata i u slučaju kada se ugovor o radu otkazuje zbog teže povrede radne obaveze, i to u situaciji kada sindikat ima obaveze i ovlaštenja vijeća zaposlenika?

Odredbom člana 119. stav 1. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018 - dalje: Zakon) propisano je da radnici kod poslodavca koji zapošljava najmanje 30 radnika, imaju pravo da formiraju vijeće zaposlenika, koje će ih zastupati kod poslodavca u zaštiti njihovih prava i interesa. Prema stavu 2. iste odredbe, ako kod poslodavca nije formirano vijeće zaposlenika, sindikat ima obaveze i ovlaštenja koja se odnose na ovlaštenja vijeća zaposlenika, u skladu sa zakonom. Također, odredbom člana 31. stav 3. Zakona o vijeću zaposlenika ("Sl. novine FBiH", br. 38/2004 - dalje: ZOVZ), propisano je da ako kod poslodavca nije formirano vijeće zaposlenika sindikat ima obaveze i ovlaštenja koja se, na osnovu ovog zakona, odnose na vijeće zaposlenika. Nadalje, odredbom člana 26. stav 1. tačka 1. ZOVZ propisano je da poslodavac može, samo uz prethodnu saglasnost vijeća zaposlenika, donijeti odluku o otkazu članu vijeća zaposlenika. Odredbom člana 4. pomenutog ZOVZ propisano je da se broj članova vijeća zaposlenika utvrđuje na osnovu broja zaposlenika kod poslodavca, s tim da vijeće zaposlenika ne može brojati manje od tri a više od devet članova.

Shodno navedenom, a s obzirom na to da se navedena obaveza pribavljanja prethodne saglasnosti vijeća zaposlenika odnosi samo na slučaj otkazivanja ugovora o radu članu vijeća zaposlenika, a koje ima ograničen broj članova (najmanje tri, a najviše devet), mišljenja smo da bi se, analogno, u slučaju kada sindikat ima ovlaštenja vijeća zaposlenika, navedena obaveza pribavljanja prethodne saglasnosti odnosila samo na slučaj otkazivanja ugovora o radu članu sindikalnog odbora ili drugog organa upravljanja sindikatom, bez obzira na razlog otkazivanja ugovora.

Napominjemo da je odredbom člana 103. Zakona propisana i obaveza pribavljanja saglasnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u slučaju otkazivanja ugovora o radu ili stavljanja u nepovoljniji položaj sindikalnog povjerenika. Naime, u stavu 1. pomenute odredbe propisano je da sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja njegove dužnosti i šest mjeseci nakon prestanka obavljanja te dužnosti, poslodavac, bez prethodne saglasnosti federalnog ministarstva nadležnog za rad, ne može otkazati ugovor o radu ili ga na drugi način staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na radno mjesto prije nego što je imenovan na funkciju sindikalnog povjerenika. U stavu 2. pomenute odredbe propisano je da se sindikalnim povjerenikom u smislu stava 1. ovog člana smatra radnik koji je ovlašteni predstavnik sindikata organiziranog kod poslodavca u skladu sa propisima o organiziranju i djelovanju sindikata."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-30/11-846/20 od 7.4.2020. godine)

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]