BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5548
ISPLATA DOBITI OSNIVAČU IZ REPUBLIKE ITALIJE
Zakon o porezu na dobit

član 44

U situaciji kada firma iz Republike Srpske plaća dividende pravnim licima u Republici Italiji, primjenjuju se odredbe Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Italijanske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i imovinu, što znači da se dividende mogu oporezovati i u državi ugovornici čiji je rezident društvo koje plaća dividende, u skladu sa zakonima te države, ali tako razrezan porez ne može biti veći od 10% od bruto iznosa dividendi.

"Poreski obveznik "..." DOO Nova Topola, obratio se Ministarstvu finansija zahtjevom za mišljenje vezano za plaćanje poreza po odbitku na isplatu dijela dobiti iz ranijih godina stranom pravnom licu. Kako je navedeno, osnivač "..." DOO Nova Topola je pravno lice iz Republike Italije sa procentom vlasništva od 97%. "..." DOO Nova Topola ima namjeru da u narednom periodu isplati dobit ranijih godina osnivaču iz Republike Italije. Pitanje se odnosi da li se na isplatu dividende nerezidentu iz Republike Italije, u skladu sa važećim zakonskim propisima, te Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Italijom, plaća porez po odbitku po stopi od 10% ili drugačije.

Shodno odredbi iz člana 3. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015, 1/2017 i 58/2019 - dalje: Zakon), nerezident je poreski obveznik u Republici Srpskoj za prihod, odnosno dobit ostvarenu iz izvora u Republici Srpskoj. Pod nerezidentom se, u smislu člana 3a stav 2. Zakona, podrazumijeva lice čije se sjedište, odnosno mjesto stvarne uprave i nadzora poslovanja nalazi izvan teritorije BiH.

U skladu sa članom 44. Zakona, porez po odbitku se obračunava i plaća pri isplati prihoda nerezidentu primjenom stope od 10% na iznos prihoda nerezidenta, ukoliko ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno. Članom 45. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je da se porez po odbitku plaća na isplate prihoda nerezidentu u obliku dividendi i udjela u dobiti.

Dalje, u skladu sa članom 47. Zakona, poreski obveznik iz Republike Srpske (isplatilac) koji isplaćuje nerezidentu prihode po osnovu kamate, dužan je da odbije porez od iznosa prihoda nerezidenta i da odbijeni porez uplati na račun javnih prihoda Republike Srpske. Plaćeni porez po odbitku u skladu sa ovim članom je konačan porez u vezi sa tim prihodom nerezidenta. Ukoliko isplatilac prilikom isplate prihoda iz člana 45. Zakona ne odbije porez po odbitku od tog prihoda, dužan je da obračuna i plati porez na isplaćeni iznos po stopi iz člana 44. Zakona, na svoj teret.

Ukoliko je strano pravno lice - korisnik prihoda na koji se primjenjuje porez po odbitku, rezident strane države koja je sa BiH zaključila ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, tada poreska stopa iz člana 44. Zakona, koja se primjenjuje na svaki takav izvor prihoda, ne može preći poresku stopu iz tog ugovora, budući da je međunarodni ugovor po pravnoj snazi iznad domaćih zakona. S obzirom da, prema navodima iz upita, "..." DOO Nova Topola plaća dividende pravnim licima u Republici Italiji, primjenjuju se odredbe Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Italijanske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i imovinu - dalje: Sporazum.

Naime, u skladu sa članom 10. stav 2. Sporazuma, dividende se mogu oporezovati i u državi ugovornici čiji je rezident društvo koje plaća dividende, u skladu sa zakonima te države, međutim, tako razrezan porez ne može biti veći od 10% od bruto iznosa dividendi. Kako se u konkretnom slučaju radi o plaćanju dividende nerezidentima i da ta dividenda predstavlja prihod nerezidenta ostvaren iz izvora u Republici Srpskoj, koji je oporeziv porezom po odbitku po stopi 10%, isplatilac "..." DOO Nova Topola dužan je da odbije porez od bruto iznosa dividende i da odbijeni porez uplati na račun javnih prihoda Republike Srpske.

U skladu sa članom 52. Zakona, isplatilac prihoda - rezident Republike Srpske dužan je da pribavi Potvrdu o rezidentnosti za korisnika prihoda - nerezidenta koja je izdata od nadležnog organa države korisnika prihoda, ne stariju od godinu dana, kao i ovjerenu izjavu o prihodu i korisniku prihoda - Obrazac 10.

Takođe, u skladu sa članom 52. stav 3. Zakona, isplatilac prihoda je dužan da u svojoj arhivi posjeduje Potvrdu o rezidentnosti za korisnika prihoda - nerezidenta koja je izdata od nadležnog organa države korisnika prihoda, ne stariju od godinu dana i ovjerenu izjavu o prihodu i korisniku prihoda - Obrazac 10, te da iste podnese Poreskoj upravi prilikom podnošenja poreske prijave poreza po odbitku."

 

(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-435-1/22 od 1.3.2022. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]