BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1299
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine
04.11.2016

Američko udruženje za evaluaciju (AEA) je međunarodno profesionalno udruženje evlauatora, posvećeno poboljšanju evaluacijskih praksi i metoda, povećanju korištenja evaluacije, promociji evaluacije kao profesije, te podršci doprinosu evaluacije u generiranju teorije i znanja o učinkovitim aktivnostima. Ove godine održana je 30. godišnja konferencija AEA u Atlanti (GA) SAD od 24. do 29. oktobra. Više od 3,500 profesionalaca iz cijelog svijeta koji provode, koriste, podržavaju i proučavaju evaluaciju došli su u Atlantu da istraže kako se dizajn i evaluacija mogu integrirati u cilju poboljšanja programa i života ljudi.

Misija USAID-a u Bosni i Hercegovini (USAID/BiH), USAID MEASURE-BiH projekat i Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV) zajednički su prezentirali Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP-BiH) na konferenciji. IEP-BiH je predstavljen unutar tematske sesije “Inovacija i kreativnost u međunarodnim evaluacijama: Istraživanje novih alata - Novi alati za evaluaciju učinaka pravosuđa”, koja se održala 27. oktobra 2016. godine. Prezentacija je dobro primljena od strane prisutnih učesnika, te je propraćena širokom diskusijom o razvoju, korištenju i diseminaciji IEP-BiH.


O IEP-BIH:
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP-BiH) je revolucionarni alat za monitoring i evaluaciju učinaka pravosuđa. I domaće vlasti i međunarodna zajednica kontinuirano podržavaju reforme pravosudnog sektora u BiH već dugi niz godina. Međutim, postoji malo dokaza o učinkovitosti tih intervencija. Za razliku od bilo kojeg drugog pravosudnog indeksa ili indeksa vladavine prava, IEP-BiH kombinira tri izvora podataka da dobije objektivnu sliku stanja u bh. pravosuđu. Administrativni statistički podaci o ukupnom broju predmeta u radu u sudovima i tužilaštvima u BiH su upareni sa podacima o percepciji javnosti i profesionalnim mišljenjem dobijenim kroz anketu javnosti i anketu sudija i tužilaca u BiH. USAID/MEASURE-BiH je razvio IEP-BiH u uskoj saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH. Kao takav, IEP-BiH nije samo alat za donatore već i za bh. vlasti u donošenju informiranih odluka, te monitoringu napretka u uspostavljanju odgovornijeg, učinkovitijeg i nezavisnog pravosuđa.

http://www.epravo.ba
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]