BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4353
I.S. vs. Switzerland (br. 60202/15), 6. oktobar 2020. Povreda člana 5. EK
U ovom slučaju aplikant I.S. žalio se na produženje pritvora (u periodu između aprila i decembra 2015.) uprkos prvostepenoj oslobađajućoj presudi.

Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je zaključio da je došlo do kršenja člana 5. Evropske konvencije. Sud je posebno utvrdio da aplikantov pritvor nakon njegove prvostepene oslobađajuće presude nije spadao u iznimke predviđene članom 5. stav 1. Konvencije. U kontekstu člana 5. stav 1. tačka (c) Konvencije pritvor je završio oslobađajućom presudom, čak i

prvostepenog suda. U skladu s tim, domaći bi zakon trebao predvidjeti mjere koje su manje invazivne od lišavanja slobode kako bi se garantovalo pojavljivanje pojedinca u žalbenom postupku. Na kraju, opća zabrinutost da bi aplikant mogao počiniti daljnja krivična djela tijekom žalbenog postupka koji je u toku ne može se smatrati dovoljno konkretnom i specifičnom da potpada pod član 5. stav 1. (b).

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]