BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3458
Hapšenje, pritvor, uslovi i medicinski tretman u pritvoru, pretres doma i kancelarije

Aliyev
v. Azerbaijan, br. 68762/14 i 71200/14


Zaštita “branitelja ljudskih prava”.
Podnosilac aplikacije je aktivista civilnog društva i advokat koji zastupa veliki broj aplikanata pred Evropskim sudom za ljudska prava. On je uhapšen i pritvoren nakon što je učestvovao, zajedno sa Rasul Jafarov v. Azerbaijan, br. 69981/14, 17. mart 2016. godine, na događaju kojeg je organiziralo Vijeće20.09.2018. godine Odjel V

Evrope, na kojem su optužili vladu Azerbejdžana za kršenje ljudskih prava. Predmet pokreće brojne žalbe, između ostalog, prema članovima 3., 5,. 8. i 18., o njegovom hapšenju, pritvoru, uslovima i medicinskom tretmanu u pritvoru, pretresu njegovog doma i kancelarije, kao i o motivaciji države u postupku koji se vodio protiv njega.
- Definicija Suda za termin "branilac ljudskih prava" (vidi stav 1. PACE Rezolucije 2018 o zaštiti branilaca
ljudskih prava); značaj koji je Sud dao u obrazloženju presude za aktivnosti podnosioca apelacije kao
„branioca ljudskih prava“ prema članu 18.; i primjena člana 46. Konvencije (obaveznost i izvršenje presude ESLJP).
Utvrđena povreda člana 5. stav 4., povreda člana 8, kao i povreda člana 18. (Granice korištenja ograničenja prava) u vezi sa članovima 5. i 8. Konvencije.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]