BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1932
Građanima u BiH treba nezavisno i odgovorno pravosuđe
Genoveva Ruiz Calavera,
direktorica za Zapadni Balkan pri
Generalnoj direkciji Europske komisije
za susjedstvo i pregovore o proširenju

U Evropskoj uniji smo zabrinuti kada pročitamo da, prema najnovijem ispitivanju javnog mnijenja, 9 od ukupno 10 građana u BiH ne vjeruje u efikasnost njihovog pravosuđa. Premda je takav nedostatak povjerenja vjerovatno više rezultat percepcije nego činjenica, ipak znači da bh. pravosuđe do sada nije uspjelo uvjeriti svoje građane da je u stanju ostvarivati svoju ulogu.

Ali pogledajmo i širi kontekst. Pravosuđe je jedan od temeljnih stubova svakog demokratskog društva izgrađen na vladavini prava. Kod slabog pravosuđa, prijeti i rizik urušavanja vladavine prava i demokratije. Građani trebaju funkcionalno pravosuđe za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i za podršku socioekonomskom razvoju. Građanima je potrebno snažno pravosuđe u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Potrebna im je također i pravna sigurnost, što znači da moraju vrlo jasno znati koji oblici ponašanja su predmet utvrđivanja odgovornosti i koja je pravosudna institucija nadležna za procesuiranje predmeta.

Vladavina zakona je utkana u same temelje procesa europskih integracija. Nezavisno, nepristrasno, odgovorno, profesionalno i efikasno pravosuđe jeste ključna karakteristika naših europskih standarda i oko toga nema pregovaranja.
Europska unija prati i pruža podršku bh. pravosuđu kroz više procesa, uključujući i Reformsku agendu, Strukturirani dijalog o pravosuđu te Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Vjerovatno ste čuli ili čitali o ovim procesima, koji su zaista dugotrajni i prilično tehničke prirode. Međutim, pitanja koja se obrađuju u okviru ovih procesa su direktno relevantna za vas, kao građane BiH. Upravo su to izazovi sa kojima se suočavate u svakodnevnom životu kao radnici, potrošači, poduzetnici, studenti ili nezaposleni. Usklađivanje bh. propisa sa pravnom stečevinom EU pribavlja vam spektar novih prava u različitim sferama života. Ali sva bi ta prava ostala tek prazne riječi na papiru bez učinkovite provedbe putem kredibilnog pravosudnog sistema. Stoga, kredibilitet procesa pristupanja cijele zemlje u velikoj mjeri ovisi o postojanju funkcionalnog pravosuđa.
Ali, nemojmo se zavaravati. Nije na Europskoj uniji da provede ove reforme, a još i manje da ih nametne, niti je ovaj posao na međunarodnoj zajednici. Vaše izabrane vlasti su te koje trebaju provesti neophodne reforme. Političari u BiH su deklarativno dali podršku pravosudnim reformama u skladu sa europskim standardima. Jednako je važno da to svoje obećanje i ispune. Niko ne može opstruirati proces reformi i onda tvrditi da rezultata nema. Oni koji se osjećaju ugodno u trenutnom zastoju stavljaju svoje interese ispred interesa građana.

Rasprava o pravosudnom sistemu treba biti što šira, ali bez ostavljanja prostora za demagogiju sa bilo koje strane. Pravda se ostvaruje nezavisno. Sudije, tužioci, policija, svi moraju djelovati u skladu sa zakonom, a u interesu društva. Ali nezavisnost nije isto što i proizvoljnost. Nezavisnost sudstva ide pod ruku s odgovornošću koja, zauzvrat, njeguje povjerenje građana u pravosudne institucije i najbolja je odbrana protiv pokušaja neprikladnog političkog uplitanja.
Europska unija pruža podršku unapređenju vladavine prava u vašoj zemlji, sa izdvojenih gotovo 150 miliona eura od 2007. godine. U pravosuđu, zahvaljujući novcu poreskih obveznika iz EU, jedan od primjera aktivnosti jeste izgradnja ili rekonstrukcija sudova i tužilaštva širom BiH, urađena je modernizacija njihovih procedura kroz uspostavljanje sistema upravljanja predmetima, dok se u osjetljivoj oblasti ratnih zločina ogroman zaostatak polako ali sigurno počeo smanjivati.
Uz pomoć stručnjaka iz zemalja članica, EU je također osigurala smjernice za sudije i tužioce, kao i zakonodavce kako unaprijediti pravosuđe u BiH i približiti ga najboljim praksama u Europi. Imenovanje sudija i tužilaca i proces upravljanje njihovim karijerama mora biti transparentniji i profesionalniji, tako da budu izabrani najbolji kandidati. Edukaciju sudija i tužilaca treba modernizovati. Njihov radni učinak mora biti predmetom odgovarajućeg sistema ocjenjivanja. Sistem disciplinske odgovornosti mora imati snažnije karakteristike odvraćanja. Imovina sudija i tužilaca se treba efikasno kontrolirati.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće je već poduzelo važne korake u proteklih nekoliko godina u pravom smjeru, posebno kada je riječ o pitanjima koja se tiču integriteta, sukoba interesa ili disciplinskih mjera. I premda je i dalje potrebno poduzeti i dodatne korake kako bi se osigurala učinkovitost ovih mjera, sve ove inicijative imaju za cilj povećanje kredibiliteta sudija i tužilaca u očima javnosti. Ali, naravno, integritet trebaju shvatati ozbiljno svi koji su na javnim funkcijama, jačanjem borbe protiv korupcije u svim institucijama i primjenom pravila o sukobu interesa i prijave imovine podjednako i za imenovane dužnosnike.

Na kraju, želim podsjetiti da Europska unija pomaže bh. vlastima u prevazilaženju slabosti sadašnjeg zakonodavstva kojim se utvrđuje krivična nadležnost na državnom nivou. Tehnički je moguće imati rješenje kojim se osigurava pravna sigurnost i povećava efikasnost borbe protiv teških oblika kriminala. Ali, potrebna je politička volja svih strana da se okončaju ove reforme koje će poboljšati funkcioniranje pravosudnog sistema u BiH u interesu svih građana.

Tradicionalno, Pravda se često predstavlja sa povezom preko očiju kako bi se iskazala njena nepristranost. Međutim, da bi se osiguralo da Pravda može raditi na nezavisan i odgovoran način, građani moraju držati svoje oči otvorenima.

https://www.advokat.attorney/

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]