BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By LegaForum
#3904
GODIŠNJI ODMOR

Na osnovu člana 52. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), ___________________________ (naziv i adresa poslodavca), kojeg zastupa ________________ (u daljem tekstu: Poslodavac), dana _____ godine, donosi

ODLUKU O KORIŠTENJU KOLEKTIVNOG GODIŠNJEG ODMORA

I
U smislu Preporuka Vlade Federacije BiH od 16. 3. 2020. godine, te u cilju zaštite radnika i sprečavanja širenja zaraze na radnom mjestu, Poslodavac donosi odluku o kolektivnom korištenju godišnjeg odmora radnika.

II
Svi radnici Poslodavca će u periodu od ___ do ___ 2020. godine koristiti ___ radnih dana godišnjeg odmora.

III
Poslodavac će radnicima uručiti i pojedinačna rješenja o trajanju i periodu korištenja godišnjeg odmora za 2020. godinu.

IV
Radnici za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ostvaruju pravo na naknadu plaće u visini osnovne plaće koju bi ostvarili da su radili.

V
Radnici su obavezni da se vrate na rad sa danom ____ godine.

Za poslodavca:
________________Na osnovu člana 52. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), ___________________________(naziv i adresa poslodavca), kojeg zastupa __________________ (u daljem tekstu: Poslodavac), dana _____ godine, donosi


RJEŠENJE O TRAJANJU I KORIŠTENJU GODIŠNJEG ODMORA

I
Radniku ________________ (ime i prezime radnika) pripada pravo na neiskorišteni dio godišnjeg odmora za 2019. godinu, u trajanju od _____radnih dana, kao i pravo na godišnji odmor za 2020. godinu, u trajanju od _____radnih dana

II
U skladu sa Odlukom o korištenju kolektivnog godišnjeg odmora broj: ____ od ____ 2020. godine (ako je određen kolektivni godišnji odmor), radnik će dio ukupnog godišnjeg odmora koji mu pripada u skladu sa tačkom I ovog rješenja koristiti u periodu od ___ do ___ 2020. godine (___ radnih dana).

III
Radnik je obavezan da se vrati na rad ______ 2020. godine.

IV
Ostatak godišnjeg odmora iz tačke I ovog rješenja (____ radnih dana) radnik će koristiti u periodu koji će biti naknadno utvrđen u zavisnosti od daljeg razvoja situacije i u skladu sa naknadnim okolnostima.

V
Radnik za vrijeme trajanja godišnjeg odmora ostvaruje pravo na naknadu plaće u visini osnovne plaće koju bi ostvario da je radio.

Za poslodavca:
_______________

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]