BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#181
GARANCIJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Materijalni nedostatak postoji u 4 slučaja:
1) ako stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu ili promet; (redovna upotreba za sirovine i materijal, redovan promet – roba za dalju prodaju). Doći će u primjenu kada kvalitet nije preciziran.
2) ako stvar nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila ili je morala biti poznata prodavcu; (ako mu je kupac saopštio ili ugovorio, ili mu je moglo biti poznato)
3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito predviđena ugovorom, odn. propisane; (izričite osobine se mogu cijeniti prema dokumentaciji koja je sastavni dio ugovora – npr. tehnička dokumentacija za tehničku robu)
4) ako stvar nije jednaka uzorku ili modelu (ovdje treba razlučiti šta je obavještavajući uzorak ili model, a šta je pravno uzorak ili model).

Vrste materijalnih nedostataka
- Prema mjerilu vidljivosti nedostaci mogu biti:
1) vidljivi - oni koji se mogu primjetiti već pri uobičajenom spoljnom pregledu stvari
2) skriveni - za čije otkrivanje je potreban poseban postupak provjere osobina stvari ili njihove upotrebe.
- Prema tome da li se mogu otkloniti ili ne nedostaci mogu biti:
1) otklonjivi - su oni čije je popravljanje moguće bez bitnog umanjenja upotrebne ili prometne vrijednosti stvari.
2) neotklonjivi - popravak ili nije moguć ili nema ekonomskog smisla.

Garancija za materijalne nedostatke
­ Garancija za materijalne nedostatke je jamčenje prodavca da će isporučena roba biti saobrazna onome što je predviđeno ugovorom.
­ Ona je sastavni dio ugovora po prirodi posla, ali ugovorom može biti izričito isključena ili ograničena.

Zakonom se predviđeni izuzeci, odn. 4 razloga kada zakon isključuje odgovornost prodavca za materijalne nedotatke, i to:
1) neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir (da li je nedostatak neznatan ili ne, zakon ne prepušta strankama da određuju, već tu okolnost određuje sud prema okolnostima slučaja i običajima).
2) prodavac ne odgovara za one materijalne nedostatke robe koji su u času zaključenja ugovora kupcu bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati
3) imalac čija je stvar prodata na prinudnoj javnoj prodaji ne odgovara za nedostatke (u ovom slučaju, odgovornost prodavca je isključena jer on u slučaju prinudne prodaje ne može garantovati za nedostatke).
4) prolazna mana koja nije od značaja za mogućnost upotrebe stvari ne uzima se u obzir.

U praksi se dešava da se isporuči sasvim druga od ugovorene stvari. U takvom slučaju ne radi se o materijalnim nedostacima (to je aliud) i tada nema ugovora. U ovom slučaju, kupac može staviti prodavcu robu na raspolaganje jer ugovor nije ispunjen.

Da bi prodavac odgovarao za materijalne nedostatke potrebno je da su ispunjeni ovi uslovi:
1. da je materijalni nedostatak postojao u času prelaska rizika za robu na kupca - bez obzira da li je to bilo poznato prodavcu.
2. da je uložena uredna (blagovremena) reklamacija na materijalne nedostatke, tj. da je svoja prava prema prodavcu kupac ostvario u određenom roku. Kada se pregled robe vrši u prisustvu obje strane rok za prigovor je odmah. Ako prodavac nije prisutan pregledu rok je bez odlaganja, a najkasnije u roku od 1 g. od dana odašiljanja robe. Taj rok je prekluzivan rok (usljed propuštanja roka, kupac gubi svoja subjektivna prava da ostvari svoja prava).
Sve ove norme nisu prisilne naravi. U praksi, stranke ih najčešće prilagođavaju svojim potrebama ili ih isključuju.
Kada kupac pregledom robe utvrdi da ona ima materijalne nedostatke ili da ne odgovara ugovorenoj, dužan je da podnese prigovor prodavcu. Kada je pregledom robe uočena neka vidljiva mana kupac je o takvoj mani dužan obavijestiti prodavca bez odlaganja. Kada su pregledu robe prisustvovale obje strane i kupac i prodavac kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka saopštiti prodavcu odmah. Kada su u pitanju skrivene mane prigovor se podnosi bez odlaganja čim je mana otkrivena ili se za nju saznalo ali najdalje u roku od 6 mjeseci od dana predaje osim ako je ugovoren duži rok. Ovaj rok je prekluzivne prirode. Propuštanjem roka gube se sva prava koja se imaju prema prodavcu zbog nedostataka na robi.

Prava kupca i materijalni nedostaci
­ Kupac koji je blagovremeno i uredno obavijestio prodavca o nedostacima može:
1. može zahtijevati od prodavca da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka;
2. može zahtijevati sniženje cijene;
U oba slučaja radi se u ispunjenju ugovora.
3. može izjaviti da raskida ugovor;
U svakom od ova 3 slučaja može tražiti i naknadu štete.
Ova prava su predviđena alternativno. Kupac bira koje mu odgovara.­ Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno ostavio prodavcu naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka
a) ako mu je prodavac poslije obavještenja o nedostacima saopštio da neće ispuniti ugovor ili
b) ako iz okolnosti konkretnog slučaja očigledno proizilazi da prodavac neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]