BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1962
1. Firma društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću mora sadržavati prezime najmanje jednog člana, uz oznaku da ih ima više i oznaku “d.n.o.”.
2. Firma komanditnog društva mora sadržavati prezime najmanje jednog komplementara i oznaku “k.d.”, a ne smije sadržavati imena komanditora.
3. Firma društva sa ograničenom odgovornošću mora sadržavati oznaku “d.o.o.”.
4. Firma dioničkog društva mora sadržavati oznaku “d.d.”.
5. Firma iz st. (1) i (2) ovog člana obavezno sadrži firmu drugog društva koje je član društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću ili komplementar komanditnog društva.

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH P[…]

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI […]

NOVČANA NAKNADA PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI Član 36[…]

Jadranka Stanišić sudija Vrhovnog suda Repu[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja