BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tužilaštva Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#8
OSNIVANJE FEDERALNOG TUŽILAŠTVA FEDERACIJE FBIH

Federalno tužilaštvo je osnovano Zakonom o Federalnom tužilaštvu (Službene novine FBIH broj: 2/95, 9/96, 6/97, 14/97 i 33/99), koji se počeo primjenjivati od 1. marta 1995. godine, kada je i prestalo sa radom Republičko javno tužilaštvo. Visoki predstavnik za BiH je dana 21. augusta 2001. godine donoio Zakon o Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 42/02 od 3. septembra 2002. godine) kojom osniva Federalno tužilaštvo FBiH na privremenoj osnovi dok Parlament FBiH ne usvoji ovaj Zakon. Stupanjem na snagu ovog Zakona (11. septembar 2002. godine) prestao je da važi prethodno pomenuti Zakon.

Odredbom člana 36 ovog Zakona bilo je propisano da se Federalno tužilaštvo osniva na dan koji ustanovi VSTV FBiH koje će javno objaviti svoju odluku u Službenim novinama FBiH.

Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma održanoj dana 25.03.2003. godine, kao i na sjednici Doma naroda od 28.03.2003. godine usvojio je Zakon o Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 19/03).

Odlukom VSTV FBiH o osnivanju Tužilaštva Federacije BiH i imenovanja tužilaca u Tužilaštvo Federacije BiH (Službene novine FBiH broj 7/03 od 25.02.2003. godine) osnovano je dana 1. aprila 2003. godine Federalno tužilaštvo Federacije BiH.

NADLEŽNOSTI FEDERALNOG TUŽILAŠTVA FBIH

Opća nadležnost i ovlaštenja Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine je utvrđena Zakonom o tužilaštvima Federacije Bosne i Hercegovine i razrađena Pravilnikom o radu Federalnog tužilaštva Federacije BiH.

Federalno tužilaštvo sprovodi istražne radnje i goni potencijalne učinioce krivičnih djela i privrednih prijestupa, te vrši druge poslove određene federalnim zakonom.

Federalno tužilaštvo ima prvostepenu nadležnost za sprovođenje istražnih radnji i gonjenje potencijalnih učinilaca krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, nezakonite trgovine drogama ili organizovanog kriminala, koje su u skladu sa Zakonom o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/95, 9/96 i 33/99) u nadležnosti tog suda.

Glavni federalni tužilac u ostvarivanju funkcije gonjenja za krivična djela postupa pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine .

U postupku pred Vrhovnim sudom, kantonalnim i općinskim sudovima, glavni federalni tužilac, u skladu sa federalnim zakonom, ulaže pravna sredstva, prisustvuje sjednicama i sudskim pretresima i preduzima druge radnje za koje je ovlašćen.

Glavni federalni tužilac u ostvarivanju funkcije gonjenja za federalna krivična djela, u skladu sa Ustavom Federacije i federalnim zakonodavstvom, postupa pred Vrhovnim sudom sa istim ovlašćenjima kao što ih u skladu sa federalnim Zakonom o krivičnom postupku imaju kantonalni tužioci. Što se tiče ostalih krivičnih djela, glavni federalni tužilac postupa pred svim sudovima u skladu sa odredbama ovog zakona.

Kada zaključi da zbog kršenja federalnog zakona ili međunarodnog ugovora postoje osnovani razlozi da upotrijebi pravno sredstvo protiv izvršne sudske odluke ili odluke donesene u upravnom ili drugom postupku, glavni federalni tužilac može zahtijevati da se odloži, odnosno prekine izvršenje takve odluke, ako bi njenim izvršenjem mogle nastupiti neotklonjive štetne posljedice.

Ako glavni federalni tužilac podnese zahtjev, izvršenje odluke će se odložiti, odnosno prekinuti. Odlaganje, odnosno prekidanje izvršenja odluke traje do donošenja odluke o pravnom sredstvu glavnog federalnog tužioca.

Odluka o odlaganju, odnosno prekidanju izvršenja, prestaje da važi ako glavni federalni tužilac u roku od 30 dana od dana prijema odluke ne upotrijebi pravno sredstvo.

Glavni federalni tužilac rješava o sukobu nadležnosti između dva kantonalna tužilaštva.

U okviru djelokruga svog rada, glavni federalni tužilac može davati opća ili pojedinačna obavezna uputstva kantonalnim tužilaštvima, sprovoditi krivične istrage i gonjenje pred kantonalnim i općinskim sudovima, kad god glavni federalni tužilac ima razloga da posumnja da kantonalna tužilaštva nisu primijenila krivični zakon Federacije, ili da se gonjenje krivičnih djela ne može efikasno sprovesti u nadležnosti kantonalnog tužilaštva.

Glavni federalni tužilac neke predmete ili radnje iz djelokruga jednog kantonalnog tužilaštva može povjeriti drugom kantonalnom tužilaštvu. Bez obzira na nadležnost određenog kantonalnog tužilaštva, glavni federalni tužilac takođe može povjeriti pojedine predmete pojedinim glavnim tužiocima, zamjenicima glavnih tužioca, federalnim tužiocima ili kantonalnim tužiocima.

Zamjenik glavnog federalnog tužioca ili federalni tužilac mogu i bez svog pristanka biti privremeno upućeni u kantonalno tužilaštvo na period od najviše šest mjeseci unutar perioda od pet godina.

Glavni kantonalni tužilac, zamjenik glavnog kantonalnog tužioca, ili kantonalni tužilac mogu i bez svog pristanka biti privremeno upućeni u drugo kantonalno tužilaštvo ili Federalno tužilaštvo na period od najviše šest mjeseci unutar perioda od pet godina.

Odluku o privremenom upućivanju u drugo tužilaštvo donosi glavni federalni tužilac i o tome shodno obavještava Visoko sudsko i tužilačko vijeće.

Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca ili tužilac koji je privremeno upućen u drugo tužilaštvo ima pravo na platu, naknadu ili drugu vrstu dohotka u skladu sa zakonom.

Glavni federalni tužilac ima pravo i dužnost da daje obavezujuća uputstva zamjenicima glavnog federalnog tužioca i federalnim tužiocima u vezi njihovog rada, a pored toga može učiniti i slijedeće:

preduzeti određene radnje iz djelokruga zamjenika glavnog federalnog tužioca ili federalnih tužilaca;
ovlastiti zamjenika/e glavnog federalnog tužioca ili federalnog/e tužioca/e da vode pojedine predmete iz djelokruga nekog drugog zamjenika glavnog federalnog tužioca ili federalnog tužioca; i
ovlastiti zamjenika/e glavnog federalnog tužioca ili federalnog/e tužioca/e da preduzimaju određene radnje iz djelokruga nekog drugog zamjenika glavnog federalnog tužioca ili federalnog tužioca.

U smislu ovog zakona, obavezna uputstva za rad podrazumijevaju uputstva općeg karatera u pogledu rada i aktivnosti zamjenika glavnog federalnog tužioca, federalnih tužilaca, glavnih kantonalnih tužilaca, zamjenika glavnih kantonalnih tužilaca i kantonalnih tužilaca, kao i uputstva za preduzimanje radnji u određenim predmetima.

Glavni federalni tužilac daje obavezna uputstva za rad općeg karaktera u skladu sa Pravilnikom o radu.

ORGANIZACIJA FEDERALNOG TUŽILAŠTVA FBIH

Pravilnikom Federalnog tužilaštva se između ostalog reguliše organizacija Federalnog tužilaštva, broj administrativno-tehničkog osoblja i uvjeti obavljanja tih poslova.

Pravilnik Federalnog tužilaštva donosi glavni federalni tužilac uz odobrenje Kolegija tužilaca Federalnog tužilaštva i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.

Upravom Tužilaštva rukovodi glavni federalni tužilac. Glavni federalni tužilac donosi opća uputstva za rad tužilačkih i administrativnih odjela Tužilaštva u skladu sa Pravilnikom.
Početkom svake godine glavni federalni tužilac sastavlja Opći plan o raspodjeli predmeta i upravnim stvarima. Po pitanju raspodjele predmeta planom se obavezno utvrđuju objektivni kriteriji prema kojima se provodi raspodjela. Tokom godine u plan se mogu unijeti izmjene i dopune ukoliko to zahtijeva promjena broja predmeta koji pristižu, odnosno srodnih upravnih stvari, ili usljed pojave ostalih nepredviđenih okolnosti.

Federalno tužilaštvo ima sekretara kojeg imenuje Kolegij tužilaca Federalnog tužilaštva. Federalno tužilaštvo ima ostalo osoblje odgovorno za stručne, administrativne i tehničke poslove.
Sekretar Federalnog tužilaštva pomaže glavnom federalnom tužiocu u obavljanju administrativnih poslova i pri izradi administrativnog dijela općeg plana.

Poslove sekretara može obavljati diplomirani pravnik sa najmanje dvije godine odgovarajućeg pravnog iskustva.
Sekretar Federalnog tužilaštva pomaže glavnom federalnom tužiocu kod pripreme i izvršenja budžeta Federalnog tužilaštva.

Federalno tužilaštvo vodi evidenciju predmeta. Pri podnošenju predmeta Tužilaštvu, predmet se upisuje u registar u kojem su, između ostalog, utvrđeni slijedeći podaci, ako su poznati:
ime i prezime osobe protiv koje je podnesena krivična optužba,
državljanstvo optužene osobe,
adresa optužene osobe,
datum izvršenja krivičnog djela,
pravna kvalifikacija krivičnog djela,
odnosne odredbe Krivičnog zakona,
evidencijski broj Tužilaštva,
evidencijski broj organa za provođenje Krivičnog zakona,
datum evidentiranja u Tužilaštvu.
Glavni federalni tužilac utvrđuje administrativne pojedinosti u Pravilniku koji se izrađuje u saradnji sa sekretarom, u mjeri u kojoj iste nisu obrađene u općim uputstvima i planu raspodjele.

Na mjesto pripravnika u Federalnom tužilaštvu može biti primljen državljanin Bosne i Hercegovine koji je diplomirani pravnik i koji ispunjava opće uslove za prijem na mjesto u državnim organima.
Pripravnici se zapošljavaju u Federalnom tužilaštvu i postepeno im se dodjeljuju razne vrste poslova kako bi stekli praktično iskustvo na svim poljima rada u Federalnom tužilaštvu.
Pripravnici se zapošljavaju na određeno vrijeme koje nije duže od dvije godine.
Pripravnici se u određenom periodu svoje službe upućuju na praktični rad u općinske i kantonalne sudove.
Trajanje praktičnog rada pripravnika, uslovi koje moraju ispuniti da bi mogli polagati pravosudni ispit, te program i način polaganja pravosudnog ispita regulišu se posebnim propisima.

Odredbe posebnih propisa kojima se regulišu pozicije, prava i obaveze zaposlenih u federalnim tijelima shodno se primjenjuju i na zaposlene u Federalnom tužilaštvu, ako ovim ili nekim drugim zakonom nije drugačije određeno.

Kada je glavni federalni tužilac odsutan ili spriječen da obavlja svoje dužnosti, zamjenjuje ga prvi zamjenik glavnog federalnog tužioca, a nakon njega zamjenik glavnog federalnog tužioca. Ako su glavni federalni tužilac i njegovi zamjenici odsutni ili spriječeni u obavljanju svojih dužnosti, federalni tužilac koji ima najveće radno iskustvo preuzima poslove kao privremeni tužilac. Ako su glavni federalni tužilac i njegovi zamjenici odsutni ili spriječeni u obavljanju svojih dužnosti u periodu dužem od jednog mjeseca, Visoko sudsko i tužilačko vijeće imenuje vršioca dužnosti glavnog federalnog tužioca za period koji nije duži od šest mjeseci. Po isteku ovog perioda Visoko sudsko i tužilačko vijećemože oglasiti upražnjeno mjesto u Federalnom tužilaštvu.

Glavni federalni tužilac, zamjenici glavnog federalnog tužioca i federalni tužioci ne mogu biti pozvani na krivičnu ni građansko-pravnu odgovornost ni za jedno djelo učinjeno u vršenju službe.

Federacija odgovara za štetu koju u vršenju službe načini glavni federalni tužilac, zamjenici glavnog federalnog tužioca i federalni tužioci, građaninu ili pravnom licu svojim nepravilnim i nezakonitim radom.
Federacija može od glavnog federalnog tužioca, zamjenika glavnog federalnog tužioca i federalnih tužilaca zahtijevati naknadu isplaćene svote samo ako je šteta učinjena namjerno ili iz krajnje nepažnje.
Ovaj Zahtjev za naknadu štete zastarijeva u roku od šest mjeseci od dana isplaćene naknade.

Na kraju svake budžetske godine glavni federalni tužilac sastavlja statistički pregled svojih aktivnosti koje se odnose na:
a) neriješene i riješene predmete (opis krivičnog djela, datum izvršenja djela, ime, prezime i datum rođenja navodnog izvršioca, datum evidentiranja),
b) broj predmeta koji pristižu u tekućoj godini (vidi tačku a),
c) datum i vrstu konačne ili privremene odluke u neriješenim predmetima u Tužilaštvu,
d) datum i vrstu konačne ili privremene odluke u predmetima pod optužnicom na sudu, odnosno nakon izricanja sudske presude.
Na kraju svake budžetske godine, na osnovu statističkog pregleda, glavni federalni tužilac shodno izvještava Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Glavni federalni tužilac obrazlaže stanje kriminaliteta u Federaciji Bosne i Hercegovine i ukazuje na tendencije u njegovom kretanju. U zaključnom dijelu ove informacije glavni federalni tužilac može iznijeti prijedloge zakonskih reformi. Ovi zaključci se objavljuju putem medija i ostalih odgovarajućih sredstava.
Glavni kantonalni tužioci Federacije Bosne i Hercegovine dostavljaju glavnom federalnom tužiocu neophodne podatke u svrhe navedene u stavu 2. ovog člana.
Glavni federalni tužilac je odgovoran za dostavljanje spomenutih podataka glavnom tužiocu Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

https://epravo.ba

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]