BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3455
Elektronski nadzor s ciljem masovnog presretanja komunikacija

Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom, br. 58170/13, 62322/14 i
24960/15 13.09.2018. godine Odjel I

Elektronski nadzor s ciljem (a) masovnog presretanja komunikacija; (b) razmjene obavještajnih podataka sa stranim vladama.
Adekvatnost zaštitnih mjera / procedura koje se primjenjuju u programima elektronskog nadzora.
Primjena člana 8 (pravo na poštovanje privatnog, porodičnog života i prepiske) i člana 10 (sloboda izražavanja - novinari).
- Sveobuhvatni pregled sudske prakse relevantan za ciljano i masovno presretanje.
- Ključni principi za usklađivanje primjene mjera nadzora i zaštite privatnosti u određenim kontekstima i, posebno, minimalni zahtjevi koji se moraju uključiti u zakon kako bi se izbjegla zloupotreba moći (vidi Roman Zakharov v. Russia [VV] i, nedavno, Centrum för rättvisa v. Sweden, br. 35252/08, 19. juni 2018. godine.
- Prikupljanje komunikacionih podataka od pružalaca komunikacijskih usluga i član 8. Nedavne presude Suda Evropske unije.
- Pregled međunarodnih i EU instrumenata i sudske prakse.
- Podnesci treće strane: zaštita novinarskih izvora i nadzor komunikacija.
- Član 35. stav 1: djelotvornost domaćeg pravnog lijeka s obzirom na način primjene sudske prakse vezane za Konvenciju i pravo EU i kada izjave o nespojivosti nisu obavezujuće za Vladu.
Utvrđena povreda člana 8. u odnosu na dio primjenjenog režima nadzora. Napomena: Presuda nije finalna, jer je proslijeđena na odlučivanje Velikom vijeću.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]