BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#155
DRUŠTVO SA NEOGRANIČENOM SOLIDARNOM ODGOVORNOŠĆU (d.n.o.)

1. POJAM I OSNIVANJE
­ Ovo se smatra društvom osoba, kao i komanditno društvo.
­ To je društvo najmanje dva lica koja su neograničeno solidarno odgovorna za obaveze društva. Dakle, svaki član društva odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
­ Osniva se ugovorom o osnivanju, koji obavezno sadrži:
1. ime, prezime i adresu prebivališta članova društva,
2. firmu, sjedište i djelatnost društva i
3. prava i obaveze članova.
­ Izmjene i dopune ugovora vrše se uz saglasnost svih članova.
­ Prijavu za upis osnivanja društva u registar društava potpisuju svi članovi društva.

2. ULOZI ČLANOVA
­ Ulozi članova u d.n.o. mogu biti izraženi u novcu, stvarima, pravima i izvršenim uslugama.
­ Vrijednost uloga članova društva zavisi od njihove volje i utvrđuje se ugovorom o osnivanju društva.
­ Ulozi članova su jednake vrijednosti.
­ Ulozi članova postaju imovina društva i tada je društvo postalo vlasnik te imovine.

3. DOBIT I GUBITAK
Kako su njihovu ulozi u društvo jednaki, članovi društva učestvuju u raspodjeli dobiti i pokriću gubitka u jednakim iznosima, ako ugovorom nije određeno drugačije.4. UPRAVLJANJE I ZASTUPANJE
­ Svaki član ima pravo i obavezu da upravlja društvom, u skladu s ugovorom. Međutim, član društva može se za određeno vrijeme odreči ovog prava i svoje pravo upravljanja prenijeti na drugog člana društva. Ovo ovlaštenje se može opozvati. Član svoje pravo upravljanja može prenijeti na i lice koje nije član društva, ali samo uz saglasnost ostalih članova. Članovi društva koji imaju pravo upravljanja - vode poslovanje društva.
­ Ugovorom se određuje da li odlučuju svi članovi ili je dovoljna njihova međusobna saglasnost za preduzimanje određenih poslova.
­ Zastupanje društva vrše svi članovi. Međutim, ugovorom se može odrediti da su samo neki članovi ovlašteni da zajedno ili pojedinačno zastupaju društvo.
­ Svaki član društva ima pravo uvida u poslovne knjige i isprave društva.
­ Član društva može svoja prava i obaveze prenositi na treća lica samo uz saglasnost svih ostalih članova društva.

5. OBIM ODGOVORNOSTI ČLANOVA
­ Svaki član društva neograničeno solidarno odgovara trećim licima za obaveze društva, osim ako treće lice prilikom sklapanja pravnog posla sa jednim od članova zna da taj član nije ovlašten zastupati društvo.

6. ISTUPANJE IZ DRUŠTVA I PRISTUPANJE DRUŠTVU
­ Član društva može istupiti iz društva, a društvu može pristupiti novi član. I pristupanje i istupanje se uređuje ugovorom.

8. PRESTANAK DRUŠTVA - Osim opštih osnova i načina, d.n.o. prestaje i u slučaju:
1. kada jedan član istupi iz društva - ima pravo namirenja udjela,
2. smrti člana - osim ako po ugovoru nasljednik umrlog postane novi član. Prihvatanjem članstva u društvu, nasljednik preuzima prava i obaveze umrlog člana od dana njegove smrti. Ako nasljednik ne pristupi društvu, društvo će prestati ili će izvršiti izmjenu ugovora o osnivanju, s tim da su dužni naljedniku isplatiti naknadu u novcu onoga što je njegov prednik unio u društvo. Ako ima više nasljednika, a samo jedan prihvata članstvo, ostali imaju pravo na srazmejran dio naknade.
3. prestanka pravnog lica kao člana društva;
4. stečaja (kada je član d.n.o neko pravno lice) odn. gubitka ili ograničenja pravne sposobnosti (fizičkog lica) jednog od članova društva;
5. odluke suda o prestanku društva.
6. u slucaju likvidacije društva - imovina društva nakon likvidacije dijeli se medju članovima prvo do iznosa njihovih uplacenih uloga, a zatim na jednake dijelove.

Izvor: www.epravo.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]