BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#1806
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 70 0 P 006207 17 Spp
Sarajevo, 10.03.2017. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Zaštitnog fonda Federacije BiH za rješavanje spornog pravnog pitanja od 07.03.2017. godine, na osnovu odredbe člana 61c. stav (1) Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – dalje: ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), u sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 10.03.2017. godine donio je


O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine od 07.03.2017. godine za rješavanje spornog pravnog pitanja.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 07.03.2017. godine ovaj sud je zaprimio zahtjev kojim se traži mišljenje o spornom pravnom pitanju. Zahtjev je ovom sudu direktno dostavio Zaštitni fond Federacije BiH, uz prilog više odluka ovog suda.

U obrazloženju zahtjeva koje označava kao sporno pravno pitanje (ne vodi se parnični postupak pred prvostepenim sudom) zahtjeva se preispitivanje odluke Vrhovnog suda broj: 41 0 P 00010 10 Rev od 16.02.2012. godine i ponovno odlučivanje o reviziji u tom predmetu iz razloga što je tom odlukom odlučeno drugačije nego u odlukama Vrhovnog suda broj: 41 0 P 008692 13 Rev od 02.12.2016. godine, broj: 65 0 Ps 024356 10 Rev od 05.12. 2011. godine, te u još 8 odluka Vrhovnog suda Federacije BiH pobliže navedenih u podnesku, a o kojim odlukama je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u odluci broj AP-2676/09 od 27.06.2012. godine zauzeo stav kao u priloženim odlukama.

Članom 61a. stav (1) ZPP propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba za zauzimanje stava o spornom pravnom pitanju, koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, da će prvostepeni sud po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Članom 61b. stav (1) ZPP propisano je da zahtjev treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja, kao i dužnost suda da uz zahtjev priloži i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja.

Odredbom člana 61c. stav (1) ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije BiH odbaciti nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Kako u konkretnom slučaju postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja nije pokrenut na način koji je propisan odredbom člana 61a. stav (1) u vezi sa članom 61b. stav (1) ZPP, nego je isti direktno pokrenuo Zaštitni fond Federacije BiH, to je Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH primjenom odredbe člana 61c. stav (1) ZPP zahtjev Zaštitnog fonda F BiH od 07.03.2017. godine odbacilo kao nepotpun i nedozvoljen.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić, s.r.


DNA
1. Predmet iznijeti završenim kao procesnu odluku za mart 2017. god.

2. Odluku dostaviti
- Zaštitnom fondu F BiH
- Višem stručnom saradniku za informisanje radi objavljivanja odluke na Internet stranici VS F BiH
- Svim sudijama Građanskog odjeljenja ovog suda
3. Nakon ulaganja dostavnice naš dio spisa a/a

Sudija Tifa Potogija

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]