BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By shaft_g
#1938
Raspisan je konkurs bio u jednoj javnoj ustanovi. Po pravilniku o prijemu izabran je prvi kandidat sa rang liste od ukupno 6 prijavljenih kandidata. Na Odluku o prijemu koja je dostavljena svim kandidatima žalila su se dva kandidata. Žalba jednog kandidata je bila osnovana tj. pobita je odluka o izboru prvog kandidata dok je žalba drugog kandidata nije bila osnovana. Drugostepeni organ je uvažavajući žalbu naložio da se postupak bodovanja ponovi tako da je izabran kao prvi na rang listi kandidat čija je žalba usvojena. Postavlja se pitanje.... da li odluku o prijemu tog kandidata treba dostaviti samo kandidatu koji se žalio, dakle onom drugom čija žalba nije osnovana ili svim ostalim kandidatim (koji se nisu žalili na prvu odluku). Napominjem, da odluka nije konačna jer nakon žabi, drugostepeni organ donosi odluku koja je konačna (dakle nema više pravo žalbe već pravo pokretanja upravnog spora)

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]