BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2198
Doprinosi na plate u BiH

Na dogovorenu neto platu, poslodavac koji ima registrovano preduzeće u BiH plaća i doprinose na platu. U nekim državama Evrope zaposlenici sami uplaćuju sebi ove troškove od zarađene plate, dok u BiH to sve obavlja poslodavac za zaposlenika.

Iako zakon te doprinose dijeli na one koji su na teret zaposlenog i one koji su na teret poslodavca, u praksi poslodavac plaća doprinose.DoprinosiUkupniIznosi_bos.pngNajjednostavnije je da računicu izdavanja za doprinose prepustite stručnjacima iz računovodstva, jer ste kao preduzeće svakako po zakonu obavezni imati certificiranog računovođu, a moguće je da ćete imati različito poimanje bruto plate, od onoga što je zakonom definirano.

Da biste ovo lakše razumjeli, objasnit ćemo vam obračun doprinosa na primjeru iznosa od 1000 KM koji biste željeli isplatiti na račun svom uposleniku. S obzirom da se u BiH dio iznosa isplaćuje kroz topli obrok 8 KM po danu (168 KM za 21 radni dan) i prevoz (53 KM) u ukupnom iznosu od 221 KM, time se smanjuje osnovica za platu koja će biti oporezovana. To znači da umjesto 1000 KM, plata uposlenika za oporezivanje iznosit će 779 KM

Na neto platu zaposlenika u iznosu od 779 KM bruto plata iznosi 1,206.12 KM. Na iznos od 779 KM, poslodavac će platiti još 427,12 KM državi (373.90 KM za doprinose i 53,22 KM na porez na dohodak (proces računanja poreza na dohodak je objašnjen niže u tekstu).

Međutim, dugovi prema državi ne staju ovdje, i poslodavac je dužan za svog zaposlenika na ovaj iznos plate platiti dodatnih 142,23 KM (na doprinose na platu od ukupno 126.64 KM i dodatne naknade od 15,59 KM). Ukupan trošak koji poslodavac plati državi je 561,5 KM

Dakle, da bi zaposlenik dobio iznos od 1.000 KM na svoj račun, poslodavat će morati u ukupnom iznosu platiti 1561,50 KM, što podrazumijeva 779 KM za platu + 221 KM za topli obrok i prevoz uposlenika, te 561,50 KM poreza državi.DetaljnaKalkulacijaPlate_bos.png

* naknada za topli obrok i prevoz ne ulaze u obračun plate jer se radi o posebnim naknadama koje nisu oporezive prema trenutnim zakonskim okvirima.

Ukoliko želite obračunati iznose ukupni trošak plate jednog zaposlenika sa prikazom svih izdavanje za doprinose, možete koristiti kalkulator koji je kreirao portal posao.ba.
Stope poreza na dohodak

Porez na dohodak u BiH (FBiH i RS) iznosi 10% i isplaćuje ga poslodavac zajedno sa doprinosima prenosom sredstava putem banke sa redovnog računa za obavljanje registrirane djelatnosti.

Obračun poreza na dohodak

Sistem obračuna porez na dohodak može izgledati komplikovano ukoliko ne poznajte računovodstvene propise. Svaka fizička osoba ima lični odbitak od 300 KM na osnovu koeficijenta 1,0, kojim se smanjuje iznos za oporezivanje. Ukoliko imate članove porodice koje izdržavate ili imate olakšice po drugim osnovima, koeficijent može biti veći, čime je i vaš lični odbitak uvećan, a samim time će se obračunati i manji porez na dohodak.

O ovome se ne morate brinuti, jer ove obračune svakog mjeseca radi vaš certificirani računovođa.

Da biste bili upoznati i ovom trošku i lakše planirali vaše poslovanje, na primjeru neto plate od 1.000 KM, obračunat ćemo porez na dohodak.PorezNaDohodak.png


Dakle vaš porez na dohodak na neto platu od 1000,00 KM je 77,00 KM.


Sažetak novog nacrta Zakona

Novi zakon o porezu na dohodak predstavlja jednu od mjera iz Akcionog plana za provođenje Reformske agende, kojim će se niža primanja osloboditi plaćanja poreza, a obaveza plaćanja poreza prenijeti na visoka primanja.

Tako će sva primanja do 700 KM na mjesečnom nivou biti bez poreza.

Novim Zakonom o porezu na dohodak proširuje se porezna osnovica tako da se uključuju naknade na ime toplog obroka, prevoza i regresa prilikom obračuna poreza, koje dosad nisu bile oporezivane, niti su se na njih plaćali doprinosi iz kojih zaposlenik stiče pravo na penziju, zdravstvo ili na naknadu prilikom prestanka rada.

Osim toga, smanjena je stopa doprinosa koju su dosad plaćali poslodavci sa 41,5% na 33%, što će uticati na zadržavanju istih troškova poslodavca sa minimalnim primanjima zaposlenih, ali će se smanjivati njegovi troškovi kod zaposlenih sa većim primanjima.

Porez na dohodak će se obračunavati primjenom progresivnih poreznih stopa – 13% na iznos osnovice do 800 KM mjesečno ( 9.600 KM godišnje), i po stopi 20% na razliku osnovice veće od 800 KM mjesečno (više od 9.600 KM godišnje).

Prema trenutno važećem zakonu, zaposlenik sa primanjima plaće od 1.000 KM i naknade (topli obrok, prijevoz, regres) od 200 KM, plaća 70 KM poreza na dohodak, a njemu se isplaćuje 1.130 KM. Po predloženom zakonu, ovaj zaposlenik će plaćati 65 KM poreza na dohodak, a zadržati za sebe 1.135 KM.
Zaposlenik sa primanjima plaće od 1.300 KM i naknade (topli obrok, prijevoz, regres) od 200 KM, trenutno plaća 100 KM poreza na dohodak, a njemu se isplaćuje 1.400 KM. Po predloženom zakonu, taj zaposlenik će plaćati 104 KM poreza na dohodak, a zadržati za sebe 1.396 KM.
Zaposlenik sa primanjima plaće od 2.000 KM i naknade (topli obrok, prijevoz, regres) od 200 KM, trenutno plaća 170 KM poreza na dohodak, a njemu se isplaćuje 2.030 KM. Po predloženom zakonu, taj zaposlenik će plaćati 244 KM poreza na dohodak, a zadržati za sebe 1.956 KM.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]