BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
#4175
DOPRINOSI NA IME STAŽA OSIGURANjA OSTVARENOG U PERIODU OD 1992. DO 1995. GODINE
Zakon o doprinosima

član 4

Ako zaposlenik koji je ostvario staž osiguranja kod istog poslodavca u periodu od 1992. do 1995. godine da pisanu saglasnost da mu se poseban staž uračuna u jednostrukom trajanju kao staž osiguranja, poslodavac može izvršiti uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na ime tog staža, dok u suprotnom, ako se staž ostvaren u navedenom vremenskom periodu računa kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju, nema obaveze uplate doprinosa.

"Može li poslodavac za zaposlenika izvršiti plaćanje doprinosa za PIO za period 1992-1995 proveden u odbrani Bosne i Hercegovine?

Period proveden u odbrani Bosne i Hercegovine može se računati kao staž osiguranja samo ako poslodavac želi izvršiti uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, te uz pismenu saglasnost zaposlenika. Dakle, poslodavac u ovom slučaju može od zaposlenika zatražiti pismenu saglasnost za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ukoliko zaposlenik da pismenu saglasnost da mu se poseban staž u penzijski staž uračuna u dvostrukom trajanju nema obveze uplate doprinosa. Međutim, ukoliko zaposlenik da pismenu suglasnost da mu se poseban staž uračuna u jednostrukom trajanju kao staž osiguranja, te ukoliko postoji volja poslodavca da za isti uplati doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, pod uslovom da nije bilo odjave sa osiguranja, te da je staž "ostvaren" kod tog poslodavca, poseban staž će se uračunati u staž osiguranja tj. nastaje obveza uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pojedini poslodavci vrše uplatu tog perioda u slučajevima kad se radi o zaposleniku njihove firme koji je mobilisan u periodu 1992-1995, bez navedene saglasnosti, ali se u tom slučaju izlazu riziku sudskog spora.

Sugerišemo da se ova i slična pitanja regulišu na nivou poslodavca gdje bi se kroz interne akte riješila pitanja davanja izjave o prihvatanju posebnog staža u dvostrukom trajanju, odnosno o davanju izjave o prihvatanju staža u jednostrukom trajanju kom slučaju za poslodavca nastaje obveza uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, te druga specifična pitanja vezana za regulisanje perioda 1992.-1995. godina kako za sadašnje tako i za bivše zaposlenike."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 04-35/16-1131/19 iz 2019. godine)

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]