BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#1157
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I AKCIONARSKO DRUŠTVO U REPUBLICI SRPSKOJ

Privredno društvo je pravno lice koje osnivaju pravna i/ili fizička lica radi obavljanja djelatnosti u cilju sticanja dobiti.

Osnivanje privrednih društava, upravljanje društvima, prava i obaveze osnivača, ortaka, članova i akcionara, povezivanje i reorganizacija (statusne promjene i promjene pravne forme privrednih društava) kao i likvidacija privrednih društava uređuje se Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 127/08, 58/09, 100/11, i 67/13).

Društvo sa ograničenom odgovornošću jeste privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica (domaćih ili stranih), u svojstvu članova društva, radi obavljanja određene djelatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.

Akcionarsko društvo odnosno dioničko društvo, predstavlja posebnu formu pod kojom posluju privredni subjekti i ima glavnicu kapitala koja je podjeljena na akcije koje imaju nominalnu vrijednost i zbog toga predstavlja tipično društvo kapitala jer u njemu odlučuje kapital, a ne lična svojstva članova društva. Glavnica kapitala obrazuje se unošenjem uloga u društvu, a zbir svih akcija čini osnovni kapital društva. Akcionarsko društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom imovinom, dok akcionari društva odgovaraju za obaveze društva do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovinu društva.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja