BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudska praksa Bosne i Hercegovine, Sudska praksa Brčko distrikta BiH, Sudska praksa Republike Srpske BiH
#4055
DODATAK DIPLOMI KAO OBAVEZAN DOKUMENT U PRIJAVNOJ DOKUMENTACIJI KANDIDATA
Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua

član 14 stav 5

Prilikom prijave na konkurs, kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavljaju i dodatak diplomi ili uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi uopšte nije izdat ni za jednog diplomca, u suprotnom prijava se odbacuje.

Obrazloženje:

"Osim navedenog, utvrđeno je da tužitelj u svojoj dokumentaciji nije dostavio uz diplomu Pravnog fakulteta Banja Luka i dodatak diplomi, a što je bilo predviđeno u tekstu javnog oglasa, u dijelu potrebni dokumenti, da se za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu se dostavlja i dodatak diplomi. Izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi uopšte nije izdavala ni za jednog diplomca, kandidat je u tom slučaju dužan da dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi uopšte nije izdat ni za jednog diplomca. Članom 14. stav 5. Pravilnika propisano je da za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu se dostavlja i dodatak diplomi, a u skladu s odredbom člana 54. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH. U vezi sa navedenim, u Zapisniku komisije je konstatovano da se neće prihvatiti prijave kandidata koji su završili fakultet po bolonjskom sistemu obrazovanja, a nisu dostavili uz diplomu dodatak diplomi.

Imajući u vidu sve navedeno, kao i činjenicu da je članom 12. stav 6. Pravilnika decidno propisano da opšte i posebne uslove kandidat dokazuje dostavljanjem taksativno nabrojane dokumentacije tražene tekstom oglasa, te da polaganju stručnog ispita mogu pristupiti samo kandidati koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uslove: da su u skladu sa uslovima javnog oglasa podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave, da ispunjavaju opšte i posebne uslove navedene u oglasu i da su položili ili da nisu dužni polagati javni ispit. Članom 15 stav 6. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita, propisano da će neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove sadržane u javnom oglasu, komisija za izbor odbaciti, to je i ovo sudsko vijeće utvrdilo da je zaključak tuženog organa pravilan i zakonit iz razloga što je utvrđeno da tužitelj nije dokazao da ispunjava u potpunosti posebne uslove za konkretno radno mjesto, predviđene tekstom oglasa. Također, ostali prigovori tužitelja nisu od značaja za drugačije rješavanje ovog upravnog spora, jer osporeno rješenje o tim pitanjima sadrži relevantna obrazloženja koja ovaj Sud u cijelosti prihvata te ih nije potrebno posebno obrazlagati.

Iz navedenih razloga, cijeneći dokaze i činjenice sadržane u spisu predmeta kao i obrazloženje osporenog rješenja, ovaj Sud je stanovišta da je osporeno rješenje, suprotno tužbenim prigovorima, pravilno i zakonito jer u postupku za njegovo donošenje nisu učinjene povrede postupka, pravilno je utvrđeno činjenično stanje na koje je pravilno primijenjeno materijalno pravo iz kojih razloga je Sud primjenom člana 37. stav 1. i 2. Zakona o upravnim sporovima, odlučio kao u dispozitivu presude."(Presuda Suda BiH, S1 3 U 027385 18 U od 9.10.2019. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]