BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#184
Docnja prodavca

 Dužnička docnja prodavca
- Kod ugovora u prodaji prodavac zapada u dužničku docnju ako na vrijeme nije isporučio kupcu ugovorenu robu, odn. ako robu nije isporučuio u roku koji je ugovoren, a ako rok nije ugovoren onda u roku od 8 dana od zaključenja ugovora.
- Kada prodavac zapadne u dužničku docnju, kupcu pripadaju alternativno dva prava:
a) da traži ispunjenje ugovora i naknadu štete zbog zakašnjenja, ili
b) da traži raskid ugovora i naknadu štete zbog neispunjena.
- Uglavnom kupac ostavlja primjeren rok za ispunjenje ugovora. Kupac nije dužan da ostavi primjeren rok za ispunjenje ugovora:
a) ako iz samog držanja prodavca proizilazi da on svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom rokum, te
b) kada su u pitnaju fiksni ugovori. To su poslovi kod kod kojih je izvršenje obaveze iz ugovora, u tačno određenom roku, bitan element ugovora. Kada kod ovih poslova dođe do docnje, automatski (po samon zakonu ) nastaje raskid ugovora, i nije potrebno davanje naknadnog roka za ispunjenje, ali povjerilac može tražiti ispunjenje bez odlaganja.
- Kupac koji je raskinuo ugovor ima pravo na naknadu štete zbog neispunjenja ugovora ukoliko je prodavac dogovoran za docnju.

U slučaju raskida ugovora, naknada štete može biti:
1) naknada apstraktne štete - apstraktna šteta sastoji se u razlici ugovorene cijene i tekuće cijene za ugovorenu robu.
2) naknada konkretne štete - konkretna šteta obuhvata običnu štetu i izmaklu korist. Konkretna šteta se utvrđuje prema okolnostima svakog konkretnog slučaja.
 Povjerilačka docnja prodavca
- Prodavac zapada u dužničku docnju kada, bez opravdanog razloga, odbije da primi cijenu.
- U tom slučaju kupac ima dva prava:
1) da deponuje iznos kupovne cijene kod nadležnog suda i time izbjegne plaćanje kamata, i
2) da traži nakanadu pretrpljene štete.

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]