BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#185
Docnja kupca

 Dužnička docnja kupca
­ Kupac pada u dužničku docnju ako u roku ne plati cijenu.
­ U tom slučaju nastaju prava za prodavca, koji ima pravo da traži:
a) ispunjenje ugovora i naknadu štete (zbog zakašnjenja ispunjenja ugovora).
b) raskid ugovora i naknadu štete (zbog neispunjenja ugovora), ali mora prethodno ostaviti naknadni rok za ispunjenje obaveze (tj. za plaćanje).
 Povjerilačka docnja kupca
- Kupac pada u povjerilačku docnju kada ne preduzima radnje koje je dužan preduzeti, da bi prodavac isporučio robu.
- U tom slučaju nastaju prava za prodavca, koji ima dva prava:
b) da deponuje robu (u javno skladište ili kod nadležnog suda) čime se oslobađa svoje obaveze,
c) da traži nakanadu pretrpljene štete.
- Postoje dva slučaja po pitanju da li je kupac primio robu ili ne:
1) Ako kupac nije primio robu, a nije ni platio cijenu - prodavac može:
a) tražiti ispunjenje ugovora i naknadu štete (zbog zakašnjenja ispunjenja ugovora), ili
b) izjaviti da raskida ugovor i tražiti i naknadu štete (zbog neispunjenja ugovora).
2) Ako je kupac primio robu, a nije platio cijenu - prodavac ne može odustati od ugovora, ali može tražiti ugovorenu cijenu, kao i naknadu štete koja je nastala (zbog zakašnjenja ispunjenja ugovora).

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]