BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#841
Djelo za koje se optužuje nije krivično djelo - Nužna odbrana

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
________ KANTON
KANTONALNI SUD U ______
Broj: ________________
_______, _______ godineU IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE!


Kantonalni sud u ______ , u vijeću sastavljenom od sudija F.LJ. kao predsjednice vijeća, M.A. i I.S. kao članova vijeća, uz sudjelovanje N.A. kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog B.N., zbog krivičnog djela – Ubistvo - iz člana 166. stav 1. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), a po optužnici Kantonalnog tužiteljstva _________ kantona broj _______ od ________ godine, nakon održanog javnog glavnog pretresa dana _______ godine u prisustvu kantonalnog tužitelja DŽ.A., optuženog B.N. i njegovog branitelja K.R., advokata iz _____, donio je i istog dana javno objavio


P R E S U D U


Optuženi B.N., sin A. i A. rođene A., rođen ______ godine u _____, općina ______, gdje je i stalno nastanjen, kućni broj _____ , po narodnosti Hrvat, državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, JMBG ..., pismen sa završenom srednjom ugostiteljskom školom, po zanimanju ugostitelj, oženjen, otac dvoje maloljetne djece, vojsku služio, vodi se u vojnoj evidenciji u _______, bez čina, nije odlikovan, dobrog imovnog stanja, protiv njega se ne vodi postupak za drugo krivično djelo, neosuđivan, nalazi se u pritvoru u Kazneno-popravnom zavodu ______ od _______ godine,

na osnovu člana 299. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP BiH)


OSLOBAĐA SE OD OPTUŽBE


da je:

dana _______ godine, oko 03,30 sati, u _____, općina _______, ispred diskoteke „_______“, čiji je vlasnik, nakon što je M.A., koji je prethodno bio udaljen iz diskoteke zbog bahatog ponašanja, vratio se svojim vozilom pred diskoteku, izašao iz vozila noseći sjekiru u rukama i zatražio da ponovo uđe u diskoteku, pa, kada je optuženi to odbio, opsovao optuženom majku i sjekirom udario u ulazna vrata diskoteke usljed čega su vrata spala sa šarki, u trenutku kada je M.A. sjekirom zamahnuo prema njegovoj glavi govoreći mu „Šta ne daš?“, iz malokalibarskog pištolja marke „Magnum“, tip HW3, kalibar 22 mm, fabrički broj..., kojeg je izvadio iz pojasa pantalona, kako bi odbio od sebe istovremeni protivpravni napad M.A., ispalio dva metka u pravcu M.A. zadavši mu tako ustrel desne polovice grudnog koša i ustrel desne strane leđa sa otvaranjem zjapa desne bubrežne arterije, probojem tkiva jetre i donjeg režnja desnog pluća, te otvaranjem zjapa krvnih sudova u nivou navedenih ustrela, što je dovelo do unutrašnjeg iskrvavljenja i smrti M.A.,

čime bi učinio krivično djelo – Ubistvo - iz člana 166. stav 1. KZ FBiH.

Na osnovu člana 212. stav 4. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH), oštećeni M.M. se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak.

Na osnovu člana 203. stav 1. ZKP FBiH, troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.


O b r a z l o ž e nj e

Optužnicom Kantonalnog tužiteljstva _______ kantona broj _______ od _____ godine, koja je potvrđena dana _________ godine od strane sudije za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u ______, optuženom B.N. stavljeno je na teret krivično djelo - Ubistvo - iz člana 166. stav 1. KZ FBiH.

Oštećeni M.M. je prema optuženom B.N. postavio imovinskopravni zahtjev o čijem iznosu se nije izjasnio.

U svom uvodnom izlaganju na glavnom pretresu održanom pred ovim sudom, kantonalni tužitelj je izjavio da će dokazima, čije je izvođenje predloženo u optužnici, tužiteljstvo dokazati da je optuženi B.N. učinio krivično djelo za koje se optužuje. Branitelj optuženog je izjavio da će odbrana dokazima čije su izvođenje oni predložili kao i dokazima predloženim od strane tužitelja pokazati da je optuženi djelo za koje se optužuje učinio u nužnoj odbrani i da stoga to djelo nije krivično djelo. Pri ovim stavovima, tužitelj i branitelj su ostali i u svojim završnim riječima.

U toku dokaznog postupka, kao dokazi optužbe saslušani su oštećeni M.M., svjedoci A.M., A.I., M.I. i K.V., vještak sudske medicine C. dr Z., vještak neuropsihijatar Z. dr. A. i vještak balističar M.N., te su pročitani pisani nalazi i mišljenja ovih vještaka. Kao dokazi optužbe, pročitani su, takođe, zapisnik o uviđaju od ________ godine, potvrda o privremenom oduzimanju predmeta od optuženog B.N. od ________ godine, zapisnik o obdukciji mrtvog tijela M.A. od _______ godine, rješenje o određivanju pritvora optuženom B.N. od _______ godine i rješenja o produženju pritvora od _________ godine, ________ godine, _______ godine i _______ godine, izvod iz kaznene evidencije na ime optuženog B.N., te je izvršen uvid u crtež lica mjesta i fotodokumentaciju od ________ godine. Kao dokazi odbrane, u toku dokaznog postupka saslušana je svjedokinja DŽ.A., izvršena je rekonstrukcija događaja, pročitani su izvodi iz prekršajne i kaznene evidencije na ime oštećenog M.A. i zapisnik o rekonstrukciji događaja od ________ godine, te je izvršen uvid u fotodokumentaciju rekonstrukcije događaja od _______ godine.

Cijeneći izvedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, ovaj sud je utvrdio da je optuženi B.N. djelo za koje se optužuje učinio u nužnoj odbrani. Kako, prema odredbi člana 26. KZ FBiH, nije krivično djelo ono djelo koje je učinjeno u nužnoj odbrani, ovaj sud je, na osnovu člana 299. tačka a) ZKP FBiH, optuženog B.N. oslobodio od optužbe da je učinio krivično djelo – Ubistvo - iz člana 166. stav 1. KZ FBiH.

Naime, ovaj sud nalazi da je nesporno da je dana _______ godine, oko 03,30 sati, u selu _____, općina ________, neposredno ispred diskoteke „______“, optuženi B.N. ispalio dva hica iz pištolja kojima je usmrtio M.M. Najprije, svjedoci DŽ.A., A.I., K.V., M.I. i A.M. su u svojim iskazima saglasno naveli da su vidjeli odnosno čuli da je optuženi B.N. ispalio dva hica iz pištolja, te da su neposredno nakon toga vidjeli mrtvo tijelo M.M. u blizini ulaznih vrata u pomenutu diskoteku.

Nadalje, na osnovu zapisnika o obdukciji mrtvog tijela oštećenog M.M., te nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine C. dr. Z., utvrđeno je da je smrt oštećenog M.A. nasilna i da je neposredno nastupila usljed unutrašnjeg iskrvavljenja. Unutrašnje iskrvavljenje predstavlja posljedicu otvaranja zjapa desne bubrežne arterije, proboja tkiva jetre i donjeg režnja desnog pluća, kao i otvaranja zjapova krvnih sudova u nivou ustrela desne strane grudnog koša sprijeda i desne strane leđa. Iz iskaza i pismenog nalaza i mišljenja vještaka balističara M.N. proizilazi pak da su zrna, koja su prilikom obdukcije izvađena iz tijela oštećenog, ispaljena iz pištolja koji je, nakon događaja, oduzet od optuženog. Navedene nalaze i mišljenja ovih vještaka sud je prihvatio budući da su dati na jasan i nedvosmislen način, a stranke i branitelj nisu imali primjedbi na njih. Jasno je, dakle, da je smrt oštećenog M.A. u uzročnoj vezi sa radnjama optuženog.

Na osnovu iskaza svjedoka Dž.A. i A.I. sud je utvrdio da je, prije toga, oštećeni M.A. boravio u diskoteci „_____“, vlasništvo optuženog i da ga je optuženi, zbog neprimjerenog ponašanja, uz pomoć gostiju, udaljio iz diskoteke. Naime, svjedokinja DŽ.A., konobarica u diskoteci, izjavila je da je oštećeni, prije nego što ga je optuženi udaljio, boraveći u ugostiteljskom objektu razbijao čaše, te da je i nju udario šakom u lice, nakon čega je došlo do sukoba između optuženog i oštećenog, u koji su se umiješali pojedini gosti tako što su, zajedno sa optuženim, oštećenog M.A. izveli iz ugostiteljskog objekta. Navedeni iskaz ove svjedokinje potvrđen je cijelosti iskazom svjedoka A.I., gosta u ugostiteljskom objektu.

Na osnovu iskaza svjedoka DŽ.A. i A.I., kao i svjedoka K.V., M.I. i A.M. utvrđeno je da se oštećeni M.A. ubrzo vratio pred diskoteku, da je dozivao optuženog tražeći od njega da ga pusti da ponovo uđe u diskoteku. Svi ovi svjedoci su, naime, u svojim iskazima sasvim određeno naveli da su čuli oštećenog kako spolja doziva optuženog i traži od njega da ga ponovo pusti u diskoteku.

Svjedokinja DŽ.A. i svjedok A.I. su u svojim iskazima takođe naveli da je optuženi B.N., nakon što je čuo oštećenog, izašao ispred diskoteke. Svjedokinja Dž.A. je uz to izjavila da je ona krenula za optuženim, dok je svjedok A.I. izjavio da je on ostao u diskoteci ali da se nalazio u blizini ulaznih vrata u diskoteku. Ovaj svjedok je takođe izjavio da je siguran da optuženi, kada se uputio prema izlaznim vratima diskoteke, u rukama nije imao nikakav predmet.

S obzirom na navedeno, ovaj sud nalazi neprihvatljivim stav tužitelja da je optuženi, uputivši se prema ulaznim vratima svog ugostiteljskg objekta i otvorivši ih, a nakon što je čuo kako ga oštećeni poziva, ispoljio i svoj pristanak na fizički obačun sa oštećenim i da se stoga ne može pozivati na nužnu odbranu. Naime, iz iskaza svih saslušanih svjedoka proizilazi da je oštećeni nakon povratka pozivao optuženog ne na fizički obračun nego da ga ponovo pusti u ugostiteljski objekat. Nadalje, tokom rekonstrukcije događaja utvrđeno je da optuženi iz ugostiteljskog objekta, prije otvaranja ulaznih vrata, nije mogao vidjeti da se oštećeni vratio noseći sjekiru u ruci. Kada se tome doda utvrđena činjenica da optuženi nije izašao ispred ugostiteljskog objekta sa pištoljem u ruci, ovaj sud nalazi da se ne može smatrati da je optuženi, izašavši na poziv oštećenog ispred svog ugostiteljskog objekta, iskazao pristanak na fizički obračun sa oštećenim.

Svjedokinje DŽ.A. je nadalje izjavila da je oštećeni M.A., kada je optuženi otvorio vrata svog ugostiteljskog objekta, od njega zatražio da ga pusti ponovo u objekat, da je optuženi to odbio, a da je oštećeni tada optuženom opsovao majku, a, potom, sjekirom koju je držao u ruci, udario po ulaznim vratima tako da su vrata spala sa šarki. Navedeni iskaz ove svjedokinje sud je prihvatio budući da je i svjedok A.I. izjavio da je čuo oštećenog kako od optuženog traži da ponovo uđe u objekat, da ga je optuženi odbio i da je nakon toga oštećeni opsovao majku optuženom, te, da je poslije čuo i jak udar nekim predmetom u vrata koja su nakon tog udara pala sa šarki. Osim toga, u zapisniku u uviđaju konstatovana su oštećenja na ulaznim vratima ugostiteljskog objekta optuženog B.N. a ta oštećenja su vidljiva i na fotodokumentaciji.

Dalji tok događaja ovaj sud je utvrdio prvenstveno na osnovu iskaza svjedokinje Dž.A., imajući pri tome u vidu i iskaze svjedoka A.I. te vještaka C. dr. Z. i M.N., kao i materijalne dokaze. Naime, ova svjedokinja je izjavila da je oštećeni M.A., nakon što je sjekirom udario u ulazna vrata ugostiteljskog objekta optuženog i to tako snažno da su vrata spala sa šarki, sjekirom zamahnuo prema glavi optuženog govoreći mu „Šta ne daš?“, a da je optuženi B.N., napravivši kretnju tijelom unazad iz pojasa pantolana izvadio pištolj i odmah iz njega ispalio dva hica u pravcu oštećenog M.A. dok je oštećeni držeći sjekiru objema rukama iznad svoje glave počeo je spuštati prema optuženom. Pri prihvatanju kao tačnog iskaza ove svjedokinje sud je imao u vidu da iz iskaza svjedoka A.I. proizilazi da je ova svjedokinja izašla odmah za optuženim B.N. ispred ugostiteljskog objekta i da se tamo nalazila i u trenutku kada su se začuli pucnji. Osim toga, iz zapisnika o uviđaju i fotodokumentacije od ________ godine jasno proizilazi da su na ulaznim vratima diskoteke vidljiva oštećenja od udarca sjekirom a da je pored mrtvog tijela oštećenog M.A. pronađena sjekira, za koju je, na osnovu iskaza svjedoka-oštećenog M.M., oca oštećenog M.A., utvrđeno da je vlasništvo oštećenog. Vještaci sudske medicine C. dr. Z. i balistike M.N. su u svojim iskazima naveli da je, s obzirom na položaj ustrelnih rana na tijelu oštećenog i pravac kretanja ustrelnih kanala, moguće da je oštećeni M.A. zadobio utvrđene povrede u pozicijama koje je na rekonstrukciji događaja pokazala svjedokinja DŽ.A.

Sud, prema tome, ne prihvata kao tačan iskaz svjedoka A.M., koji se u vrijeme događaja nalazio kao gost u ugostiteljskom objektu optuženog, da se optuženi B.N. u vrijeme kada je pucao, nalazio pokraj šanka, udaljen 5-6 metara od ulaznih vrata. Takav njegov iskaz u suprotnosti je sa iskazima svjedoka DŽ.A. i A.I. Osim toga, tokom rekonstrukcije događaja, ovaj svjedok je optuženog B.N., u trenuku kada se začulo ispaljivanje hitaca, smjestio, iako još uvijek unutar ugostiteljskog objekta, na svega pola metra od ulaznih vrata. Iz navedenih razloga je ovaj sud njegov iskaz sa glavnog pretresa o položaju optuženog u trenutku pucanja iz pištolja, našao nepouzdanim.

Što se tiče iskaza svjedoka M.I. i K.V., gostiju u ugostiteljskm objektu optuženog B.N., sud nalazi da iz njihovih iskaza proizilazi da se čuo snažan udar nekim predmetom u ulazna vrata a, potom, i ispaljivanje dva hica iz pištolja, da su, neposredno nakon događaja, vidjeli mrtvo tijelo oštećenog M.A. ispred ugostiteljskog objekta i u njegovoj blizini sjekiru, ali da sa mjesta na kojem su se nalazili nisu vidjeli kakav je bio međusobni položaj optuženog B.N. i oštećenog M.A. u trenutku kada su se začuli pucnji.

Prema tome, ocjenom izvedenih dokaza, ovaj sud je utvrdio da je optuženi B.N. pucao prema oštećenom M.A. nakon što je oštećeni sjekirom udario u ulazna vrata ugostiteljskog objekta optuženog, pored kojih se nalazio optuženi, i to tako snažno da su usljed toga vrata spala sa šarki i u trenutku kada je oštećeni, podigavši objema rukama sjekiru iznad svoje glave, zamahnuo njome prema optuženom. Opasno oruđe koje je oštećeni M.A. imao u rukama i njegova jasna namjera da to oruđe upotrijebi, ispoljena kako udaranjem sjekirom u vrata tako i zamahivanjem sjekirom prema optuženom, kao i okolnost da je tom dijelu događaja prethodio sukob optuženog i oštećenog u ugostiteljskom objektu zbog agresivnog ponašanja oštećenog, jasno ukazuju da se radilo o ozbiljnom protivpravnom napadu oštećenog M.A. na život i tijelo optuženog B.N. i da je optuženi pucao iz pištolja kako bi odbio od sebe istovremeni protivpravni napad oštećenog.

Sud nalazi da je odbrana koju je primijenio optuženi B.N. za odbijanje istovremenog protivpravnog napada oštećenog M.A. bila neophodno potrebna za odbijanje tog napada i srazmjerna napadu. Pri tome je sud cijenio intezitet napada i odbrane, upotrijebljena sredstva napada i odbrane i mogućnosti koje je optuženi imao za odbijanje napada. Naime, oštećeni M.A. upotrijebio je za napad na život i tijelo optuženog veoma opasno sredstvo – sjekiru i tom sjekirom je najprije razvalio ulazna vrata jasno iskazujući svoju odlučnost u napadu. Pošto je oštećeni odmah nakon toga zamahnuo sjekirom prema optuženom, optuženi je bio doveden u situaciju da odmah reaguje na napad oštećenog. Jedino sredstvo koje mu je u tom trenutku bila na raspolaganju za efikasno odbijanje napada oštećenog bio je pištolj kojeg je optuženi izvadio iz pojasa pantalona i odmah počeo da puca u pravcu oštećenog. Okolnost da je optuženi B.N. pri tome iz pištolja ispalio dva hica ne dovodi u pitanje neophodnost takve odbrane i njenu srazmjernost s napadom jer iz iskaza vještaka sudske medicine C. dr. Z. proizilazi da su dva ustrela koja je oštećeni zadobio tom prilikom konkurentni u nastanku smrti oštećenog, tj. izolovano gledano, svaki od tih ustrela bi u konkretnom slučaju, bez utjecaja drugoga, doveo do smrtnog ishoda.

Ovaj sud je, dakle, utvrdio da je optuženi B.N. djelo za koje se optužuje učinio u nužnoj odbrani, pa je stoga u činjenični opis djela u izreci ove presude u odnosu na opis djela u optužnici unio elemente protivpravnog napada oštećenog i odbijanja napada od strane optuženog. Kako, prema odredbi člana 26. stav 1. KZ FBiH, djelo učinjeno u nužnoj odbrani nije krivično djelo, na osnovu člana 299. tačka a) ZKP FBiH, donijeta je presuda kojom se optuženi B.N. oslobađa od optužbe da je učinio krivično djelo – Ubistvo - iz člana 166. stav 1. KZ FBiH.

Pošto je donijeta presuda kojom se optuženi oslobađa od optužbe, oštećeni M.M., na osnovu člana 212. stav 4. ZKP FBiH, je sa svojim imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnični postupak, a troškovi krivičnog postupka, na osnovu člana 203. stav 1. ZKP FBiH, padaju na teret budžetskih sredstava.

Zapisničar Predsjednica vijeća
N.A. F.LJ.
Pouka: Protiv ove presude može se izjaviti žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, putem ovog suda, u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude. Žalba se podnosi u tri primjerka.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]