BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#832
Djelo učinjeno u prekoračenju nužne odbrane

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
_________ kanton
KANTONALNI SUD U _________
Broj: __________________
________ , ________ godine


U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Kantonalni sud u _______ , u vijeću sastavljenom od sudaca: B.M. kao predsjednika vijeća, H.K. i L.G. kao članova vijeća, uz sudjelovanje M.J. kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog M.B., zbog krivičnog djela ubojstva iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), odlučujući o optužnici Kantonalnog tužiteljstva u ______ broj _______ od _________ godine, na pretresu održanom u prisutnosti kantonalnog tužitelja M.B., optuženog M.B. i njegovog branitelja K.S. advokata iz _______ te oštećenog Ć.D., dana __________ godine donio je i javno objavio sljedeću:


P R E S U D U

Optuženi M.B., sin I. i majke D. rođ. P., rođen ... godine u ________ , općina _______, ul..., gdje i živi, državljanin BiH, JMB ..., pismen sa završenom trgovačkom školom, privatni prijevoznik, oženjen, otac dvoje djece, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan, nalazi se na slobodi,

KRIV JE:

ŠTO JE:

dana _______ godine, oko 12,00 sati, u kafe baru O. u _______ , u kojem je već bio oštećeni K.D. sa svojim društvom, s kojim od ranije nije bio u dobrim odnosima, da bi odmah po dolasku u taj kafe bar oštećeni započeo prepirku s njim iako ga je on umirivao i govorio mu da mu nije do svađe i prepirke, pa kako oštećeni nije prestajao već je u jednom momentu ustao od stola i s pivskom flašom u ruci došao do njegovog stola te ga tom flašom udario po desnom ramenu a potom i po desnoj ruci kojom prilikom mu je nanio više krvnih podliva i oguljotima koje povrede su lake tjelesne povrede, pa u namjeri da od sebe odbije neskrivljeni stvarni napad, izvadio pištolj iz unutarnjeg džepa jakne, te iako je bio svjestan da ga može usmrtiti, u pravcu oštećenog K.D. ispalio jedan hitac koji ga je pogodio u predio srca, prouzrokujući mu tešku i po život opasnu povredu u vidu razorenja glavne srčane arterije, od koje povrede je istoga dana i preminuo,
dakle, u prekoračenju granica nužne odbrane usmrtio drugu osobu,

čime je počino krivično djelo ubojstva u prekoračenju granica nužne odbrane iz člana 166. stav 1. KZ FBiH, u vezi sa članom 26. stav 3. istog zakona,

pa ga sud na osnovu navedenih zakonskih propisa, uz primjenu odredbi člana 42. i 43. KZ FBiH,

O S U Đ U J E
NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD (1) JEDNE GODINE

Na osnovu člana 202. stav 1. ZKP FBiH optuženi je obavezan da naknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 300 KM i da sudu plati paušal u iznosu od 50 KM.
Na osnovu člana 212. stav 3. ZKP FBiH oštećeni se sa svojim imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak.


O B R A Z L O Ž E N J E

Kantonalno tužiteljstvo u ______ podnijelo je optužnicu broj ________ od _________ godine kojom je optuženom M.B. stavilo na teret da je radnjama opisanim u izreci te optužnice počinio krivično djelo ubojstva iz člana 166. stav 1. KZ FBiH.

Optuženi se prilikom izjašnjavanja o krivnji na ročištu održanom u smislu odredbe člana 244. stav 1. ZKP FBiH pred sucem za prethodno saslušanje izjasnio da nije kriv jer je kritične zgode postupao u nužnoj odbrani, nakon čega je sud zakazao glavni pretres na kojem je odlučivao o krivičnopravnom zahtjevu kantonalnog tužitelja sadržanom u podnesenoj optužnici.

Nakon što je kantonalni tužitelj pročitao optužnicu, u uvodnom izlaganju ukratko je iznio dokaze na kojima zasniva optužbu i najavio da će u toku postupka dokazati krivnju optuženog za navedeno krivično djelo. Branitelj optuženog je u svom uvodnom izlaganju također najavio provođenje određenih dokaza kojima će pobiti osnovanost optužnih navoda koji se njegovom branjeniku stavljaju na teret te odmah na početku glavnog pretresa ustvrdio da optuženik nije počinio navedeno krivično djelo jer djelo počinjeno u nužnoj odbrani nije krivično djelo.

Na glavnom pretresu izvedeni su dokazi saslušanjem svjedoka K.S., B.D., P.D., K.S., pročitan je zapisnik PU ______ od ________ godine, prijava o smrti broj ______ Odjela Hirurgije ____ od ________ godine za oštećenog Ć.D. i uz nju ostalu medicinsku dokumentaciju, zapisnik o uviđaju Općinskog suda _________ broj ______ od ________ godine, nalaz i mišljenje RMC - Odjelenje neurohirurgija ______ broj ______ od ________ godine za oštećenog Ć.D., nalaz i mišljenje RMC ______ broj _____ od ________ godine, nalaz i mišljenje sudskog vještaka Ž.C., te izvršen uvid u skicu lica mjesta i fotodokumentaciju.

Nakon što je svestrano i pažljivo cijenio svaki dokaz pojedinačno, a potom sve njih i u njihovoj međusobnoj povezanosti, ovaj sud je odlučio kao u izreci iz sljedećih razloga:

Provedenim dokazima sud je utvrdio da je optuženi B.M dana ______ godine, oko 12,00 sati, u kafe baru O. u _______ , u kojem je već bio oštećeni K.D. sa svojim društvom, a s kojim od ranije nije bio u dobrim odnosima, nakon što ga je oštećeni Ć.D. fizički napao i to tako što ga je pivskom flašom udario po desnom ramenu a potom i po desnoj ruci, iz pištolja nepoznate marke u pravcu oštećenog ispalio jedan hitac koji ga je pogodio u predio srca, prouzrokujući mu tako tešku i po život opasnu povredu u vidu razorenja glavne srčane arterije, od koje povrede je istoga dana i preminuo. Ove odlučne činjenice sud je utvrdio prije svega na osnovu iskaza svjedoka K.S., B.D., P.D., K.S. Okolnosti kritičnoga događaja sud je utvrdio i na osnovu navoda iz zapisnika o uviđaju Općinskog suda ______ broj _______ od ________ godine, skice lica mjesta te fotodokumentacije. Odluka o krivnji optuženog za navedeno krivično djelo zasniva se prije svega na iskazu svedoka K.S., B.D koji su potvrdili da je u oštećenog kritične zgode pucao upravo optuženi M.B. i to nakon što je do njegovog stola došao oštećeni s flašom u ruci i njome ga dva puta udario. Također su potvrdili da optuženi kritične zgode nije ni na koji način izazvao oštećenog već ga je naprotiv smirivao i govorio mu da mu nije do svađe i prepirke. Ove odlučne činjenice potvrdili su i svjedoci P.D., K.S. koji ni po čemu nisu mogli zaključiti da je vinovnik ovoga događaja bio optuženi jer su vidjeli kada je on ušao u kafe bar i sjeo za poseban stol, ne obraćajući se oštećenom ni na koji način.

Na osnovu iskaza navedenih svjedoka, ovaj sud je utvrdio da je oštećeni prvi preduzeo neskrivljeni, protupravni i stvarni napad na optuženog M.B., iako mu za njega optuženi nije dao nikakvog povoda, a da je do ispalenja smrtonosnog hica u oštećenog došlo pri odbijanu toga napada, što proizlazi iz iskaza svih svjedoka inače očevidaca kritičnoga događaja.

Da je oštećeni Ć.D. kritične zgode zadobio tešku i po život opasnu povredu sud je utvrdio na osnovu nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine Ž.C. od _________ godine, nalaza i mišljenja RMC - Odjelenje neurohirurgija ______ broj ______ od __________ godine, nalaza i mišljenja RMC ______ broj ______ od _______ godine, te ostale medicinske dokumentacije. Prouzrokavana posljedica djela koja se sastoji u usmrćenju jedne osobe, kao ni uzročno-posljedična veza između radnje optuženog i smrti oštećenog također nije sporna.

Optuženi je radnju učinjenja navedenoga krivičnog djela podzeo s eventualnim umišljajem jer je kritične zgode bio svjestan da usljed ispaljenja hica u oštećenog istoga može usmrtiti i na tu posljedicu je pristao iako je kritične zgode od sebe odbijao protupravni neskrivljeni napad. Sud je također utvrdio da je optuženi u vrijeme poduzimanja navedenih radnji bio potpuno uračunljiv, a što proizilazi iz nalaza i mišljenja vještaka neuropsihijatra od _______ godine i njgovog iskaza datog pred sudom. https://advokat.attorney

Na osnovu svega navedenog sud nije prihvatio optužne navode kantonalnog tužitelja da optuženi nije postupao u nužnoj odbrani već je u oštećenog ispalio smrtonosni hitac iako na to nije bio prinuđen ponašanjem oštećenog jer se mogao skloniti ispred oštećenog i tako izbjeći da ga udari pivskom flašom. S tim u vezi ovaj sud posebno ističe da optuženi kritične zgode nije bio dužan uzmicati pred oštećenim niti bježati ispred njega, pa kako je zaključio da je napad oštećenog stvaran i dovoljno opasan da ga može teško tjelesno povrijediti, pa čak i usmrtiti, bio je u mogućnosti i imao pravo odbiti od sebe takav napad, što je on i učinio. Međutim, po utvrđenju ovog suda optuženi je kritične zgode prekoračio granice nužne odbrane, jer je u datim okolnostima upotrijebio sredstvo koje nije bilo primjereno opasnosti koja mu je prijetila, a niti nužno za odbijanje toga napada. Po svojoj opasnosti i pogibeljnosti upotrijebljeni pištolj ne može se izjednačiti s pivskom flašom. Kako se u konkretnom slučaju napad mogao odbiti i na drugi način a ne ispaljenjem hica iz pištolja, to ovaj sud i nalazi da je optuženi kritične zgode prekoračio granice nužne odbrane jer je upotrijebio sredstvo koje nije bilo neophodno za odbijanje napada, niti je pri tom radnja odbijanja bila srazmjerna napadu, zbog toga što se ista mogla odbiti na drugi način i drugim sredstvom. U tom dijelu sud je precizirao činjenični opis djela tako što je u isti unio one radnje i okolnosti koje se odnose na prekoračenje granica nužne odbrane, pa kako je to preciziranje činjeničnog opisa djela povoljnije za optuženog, takvom preinakom djela nije povrijeđen identitet optužbe i presude.

Ovaj sud nije prihvatio ni odbranu optuženog da je kritične zgode postupao u čistoj nužnoj odbrani te da ga zbog toga treba osloboditi od optužbe. Provedenim dokazima, koje ovaj sud svestrano ocijenio, utvrđeno je da upotreba pištolja kao vatrenog oružja nije bilo nužno sredstvo za odbijanje napada kojega je oštećeni izveo s flašom u ruci. Kako se taj napad mogao odbiti i na drugi način ili manje opasnim sredstvom i s daleko blažom posljedicom, to se odbrana optuženog upravljena u tom pravcu kao neosnovana i nije mogla prihvatiti.

Na osnovu svega navedenog, ovaj sud je utvrdio da je optuženi počinio krivično djelo ubojstva u prekoračenju granica nužne odbrane iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 26. stav 3. KZ FBiH, pa kako ne postoje okolnosti koje isključuju krivnju optuženog, proglasio ga je krivim.

Odlučujući o kazni, ovaj sud je uzeo u obzir i cijenio sve okolnosti koje se odnose na učinjeno krivično djelo i učinitelja a od kojih zavisi vrsta i visina krivičnopravne sankcije odnosno kazne. Tako je od olakšavajućih okolnosti na strani optuženog utvrdio da se radi o mlađoj punoljetnoj osobi koja do sada nije kažnjavana, otac je dvoje mldb.djece, te lošeg imovnog stanja. Na sudu je izrazio žaljenje i kajanje zbog svega što se dogodilo, te izrazio spremnost da obešteti porodicu oštećenog. Otežavajućih okolnosti na njegovoj strani nije našao. Na osnovu navedenih činjenica i okolnosti, a imajući u vidu da se za djelo počinjeno u prekoračenju granica nužne odbrane učinitelj djela može blaže kazniti u smislu odredbe člana 26. stav 3. KZ FBiH, ovaj sud je optuženom i izrekao kaznu zatvora na način i u mjeri kako je to navedeno u izreci ove presude, smatrajući da je ista primjerena i adekvatna prirodi i težini počinjenoga krivičnog djela, jačini povrede zaštićenog dobra, stupnju krivnje optuženog, te posebno okolnostima pod kojima je djelo počinjeno, kao i to da se i s takvom kaznom zatvora u konkretnom slučaju može postići kako posebna tako i opća svrha kažnjavanja.

Sud je na osnovu odredbe čl. 202. st. 1. ZKP-a FBiH, nakon što ga je proglasio krivim, obavezao optuženog na snošenje troškova krivičnog postupka u ukupnom iznosu od 350,00 KM, koji se sastoje od 300 KM kao iznosa isplaćenog vještacima i sudskog paušala u iznosu od 50,00 KM. Navedene troškove optuženi je dužan izmiriti u roku od mjesec dana računajući od dana pravomoćnosti presude. Sud je, naime, utvrdio da je optuženi u mogućnosti platiti navedeni iznos troškova postupka jer kao privatni prijevoznik ostvaruje redovna primanja, a uz to je i srednjega imovnog stanja.

Na osnovu člana 212. stav 3. ZKP FBiH oštećeni se sa svojim imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak jer podaci u krivičnom postupku ne pružaju pouzdanu osnovu ni za potpuno ni za djelimično presuđenje njegova zahtjeva.


Zapisničar Predsjednik vijeća:POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove presude dopuštena je žalba Vrhovnom sudu Federacije BiH Sarajevo u roku od 15 dana računajući od dana prijema presude. Oštećeni žalbu može izjaviti zbog odluke o imovinskopravnom zahtjevu i troškovima krivičnog postupka. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka putem ovoga suda.

Izvor: http://www.medijator-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]